כספי תמיכה מהעירייה לאגודות ספורט

כספי תמיכה מהעירייה לאגודות ספורט עניינה של עתירה זו הנה הקצאת כספי תמיכות לאגודות הספורט בעיר אשקלון על ידי עיריית אשקלון. טוענת העותרת, העמותה לקידום הספורט באשקלון, כי הכספים מחולקים על ידי המשיבה 1, (להלן: "עיריית אשקלון" ו/או "העיריה"), על פי קריטריונים כלליים, בלתי שוויוניים ובלתי אחידים וכי בהעדר כללים ברורים להקצאת כספי תמיכות מאפשר המצב הקצאת תמיכות על יסוד שיקולים בלתי סבירים, הלוקים במשוא פנין ועמימות. לפיכך, עתרה העותרת כי בית המשפט יפסול את החלטות עיריית אשקלון בכל הנוגע להקצאת תמיכות לשנים 2007-2009, מחמת הפלייה פסולה ושיקולים זרים; כי בית המשפט יחייב את עיריית אשקלון להעביר לידיה את כל ההחלטות הנוגעות להקצאת תמיכות לאגודות הספורט בעיר לשנים 2008-2009; כי יורה לעיריית אשקלון לחשוף את סכומי כספי התמיכות המחולקים לאגודות הכדורגל והכדורסל בעיר בשנים 2007-2009; כי יחייב את עיריית אשקלון לקבוע קריטריונים מפורטים, שוויוניים ופרטניים לחלוקת כספי תמיכות לקבוצות באגודות ספורט וכן יורה לעיריית אשקלון לתקן בדרך של "הפלייה מתקנת" את הקצאת התמיכות בשנים הבאות, החל משנת 2010 ואילך, תוך הפחתת כל סכום שחולק בשנים 2007-2009 למשיבים 3-8 מתקציבים והוספתו לסכום שיינתן לעותרת. בדיונים אשר התקיימו בפני משכה העותרת טענותיה ככל שהן נוגעות לשנים עברו ומיקדה טענותיה כנגד החלטת עירית אשקלון בדבר הקצאת כספי תמיכות לאגודות הספורט באשקלון לשנת התקציב 2010, בטענה כי מדובר בהקצאה בלתי שוויונית אשר בהעדר תבחינים ברורים ומפורטים כיצד מפעילה העיריה את שיקול דעתה לא ניתן להבין ממנה כיצד הוקצו התמיכות לענפי הספורט השונים ולכן עתרה לביטולה. העובדות אשר אינן שנויות במחלוקת העותרת הנה עמותה שחרטה על דיגלה את קידום הספורט בעיר אשקלון בענפי ספורט רבים כגון: סיוף, אופניים, הוקי גלגליות, אתלטיקה קלה, אקרובטיקה, היאבקות, ג'ודו, אגרוף, הוקי דשא, התעמלות אומנותית, טרמפולינה, טריאטלון, כדוריד (נשים), ספורט ימי, קליעה, קרב 5 מודרני, רוגבי, שחיה שחמט. בחלק מהענפים משתתפת העמותה בתחרויות ספורט וספורטאים הנמנים על שורותיה זכו להישגים חשובים. העותרת מגישה מדי שנה בקשת תמיכה מעיריית אשקלון. עיריית אשקלון, בהיותה רשות מקומית, מופקדת על חלוקת כספי התמיכות והקצאתם לגופים שונים בעיר. המשיב 2 הינו ראש העירייה והמשיבות 3-8 הינן עמותות או אגודות ספורט הנהנות אף הן מחלוקת תקציבי עיריית אשקלון. המשיבות 3-8 לא גילו עניין בעתירה זו והיא התבררה ביחסים שבין העותרת לבין עיריית אשקלון וראש העירייה. טענות הצדדים המדובר במחלוקת מתמשכת בין העותרת לעיריית אשקלון, לפחות משנת 2007, הנוגעת לשיעור התמיכה המוקצה לעותרת, תקציב אשר אינו מניח את דעת העותרת הטוענת כי תקציב התמיכות לאגודות הספורט בעיר אינו מחולק באופן שוויוני בין ענפי הספורט בעיר. לפיכך, חזרה ופנתה אל עיריית אשקלון בבקשה כי תמציא לידיה את התבחינים להקצאת כספי התמיכות לאגודות הספורט בעיר וכן את העקרונות על פיהם מיושמים תבחינים אלו. לטענתה, תשובת עיריית אשקלון כי הינה פועלת על פי החוק והכללים המחייבים אין בה די וכי על אף פניות חוזרות ונשנות לא קיבלה לידיה עד היום את התבחינים והעקרונות על פיהם פועלת עירית אשקלון בהקצאת כספי התמיכות לאגודות הספורט. לחילופין, טענה העותרת כי הנוהל למתן תמיכות ותבחינים, אשר גובש על ידי וועדת המשנה לתמיכות ואשר אושר על ידי מועצת העירייה לשנת 2010, אינו מפרט את העקרונות ליישום התבחינים הנלקחים בחשבון ואינו מפרט את "שיטת הניקוד", על פיה מוקצים בסופו של יום כספי התמיכות לענפי הספורט השונים. בהתאם טענה כי יש להורות לעיריית אשקלון לקבוע "שיטת ניקוד" ברורה ומפורטת המשקפת את העקרונות על פיהם היא פועלת בישום התבחינים להם היר נדרשת, במסגרת שיקול הדעת אותו היא מפעילה בהקצאת התמיכות, והכול כדי להבטיח שיוויון ושקיפות. הצדדים הכבירו מילים בסיכומי טענותיהם אודות טענות מקדמיות אותן טענה עיריית אשקלון כגון שיהוי, אי מיצוי הליכים מנהליים וטענה בדבר העלאת טענות חדשות שלא נטענו בעתירה. בתמצית אומר את הדברים הבאים- לעניין טענת השיהוי - אמנם, העתירה הופנתה בתחילתה כנגד החלטות העירייה לשנת התקציב 2007- 2009 אולם, לנוכח טענת השיהוי שהועלתה ויתרה העותרת, במסגרת הדיון המקדמי שהתקיים בפני, על טענותיה בעתירה ככל שהן מתייחסות לשנים אלו. העותרת, בהמלצת בית המשפט, מיקדה את השגותיה לגבי לשנת התקציב 2010. לפיכך, טענת השיהוי אינה רלבנטית עוד. לעניין אי מיצוי ההליכים המנהליים לגבי שנת התקציב 2010- לאחר שהעותרת ויתרה על טענותיה לשנים קודמות ומיקדה עתירתה לשנת התקציב 2010 ומאחר ובמועד בו התקיים הדיון בפני טרם נקבעו התבחינים לשנת 2010, ראיתי לנכון לאפשר לעותרת למצות את ההליך המנהלי אל מול עיריית אשקלון, תוך הותרת העתירה תלויה ועומדת. בדיון מאוחר יותר אשר התקיים בפני הובהר כי העותרת קיבלה תשובה מפורטת מן העירייה לעניין מסגרת שיקול הדעת בו היא פועלת והתבחינים העומדים לנגד עיניה בהקצאת תמיכות לאגודות הספורט. אולם, העותרת לא באה על סיפוקה בתשובות עיריית אשקלון וביקשה הכרעה בטענותיה בעתירה. לאור דברים אלו, ניתנה לעירית אשקלון הזכות להגיש כתב תשובה במסגרתו צירפה את נוהל העירייה למתן תמיכות ותבחינים לשנת 2010 וכן הצהירה כי נוהל זה אושר על ידי מועצת העירייה. בהתאם, ניתנה הוראה בדבר הגשת סיכומים. הצדדים סיכמו טענותיהם ביחס לאמור לשנת התקציב 2010 וכן התייחסו לעובדות אשר התגבשו במהלך הזמנים עובר להגשת הסיכומים. לפיכך, אין לומר כי העותרת לא מיצתה את ההליך המינהלי עובר להכרעה שיפוטית זו. לעניין העלאת טענה חדשה בסיכומים שלא נטענה בעתירה- צודקת עיריית אשקלון כי אין להידרש להשגת העותרת העולה לראשונה בסיכומי טענותיה לפיה לא עמדה עירית אשקלון בחובה המוטלת עליה והיא לפרסם את הנוהל למתן תמיכות לשנת 2010, עד לתחילת חודש ספטמבר של אותה שנה. העותרת לא ביקשה לתקן את העתירה כי אם חזרה על טענותיה בעתירה ככל שהן נוגעות לשנת התקציב 2010. אם ביקשה להעלות טענות חדשות הנגזרות מהתנהלות עיריית אשקלון היה עליה לבקש להגיש בקשה לתיקון העתירה. לפיכך אינני נדרשת לטענה זו. ומכאן לגופם של דברים - דיון כאמור, כחלק ממיצוי ההליך המנהלי מחוץ לכותלי בית המשפט שלחה העותרת, ביום 3.1.10, מכתב אל עיריית אשקלון בו ביקשה לקבל מידע אודות התבחינים לחלוקת כספים לאגודות הספורט ודרך חישובם, לשנת 2010 (נספח א' לכתב התשובה). במכתב תשובה מיום 10.1.2010, (נספח ב' לכתב התשובה), הסבירה עיריית אשקלון בצורה מפורטת מה הם התבחינים לחלוקת תמיכות לאגודות הספורט בעיר אשקלון וכיצד היא פועלת. העותרת לא השיבה על מכתב זה. אולם, כאמור, בדיון שהתקיים בפני ביום 22.2.2010 גילתה העותרת דעתה שאין באמור בתשובת העירייה כדי ליתן מענה למבוקשה וחזרה וטענה כי אין די בקבלת התבחינים שהציגה העירייה, כמפורט בנוהל למתן תמיכות, שהינם תבחינים כלליים ולא ניתן ללמוד ממסמך זה מהם העקרונות לישום תבחינים אלו ובמילים פשוטות, כיצד מיושמת "שיטת הניקוד", על פיה מוענק ניקוד סופי לכל ענף ספורט ובהתאם ניקוד לגבי פעילות בתוך ענף הספורט, ניקוד על פיו בסופו של יום מוענקת התמיכה. לטענתה, מקום שהעירייה מקצה את התמיכות על בסיס "שיטת ניקוד" - מתן ניקוד לתבחינים שהיא קבעה, הרי שבהעדר פירוט העקרונות של שיטה זו, או הסברים כיצד מוענק הניקוד המוענק לצד כל תבחין ותבחין לא ניתן לדעת כיצד מפעילה היא את שיקול דעתה וכיצד מיישמת היא את התבחינים בקביעת הניקוד הסופי בהתאם. מאחר ובאותה ישיבה אשר התקיימה בפני הצהיר ב"כ עיריית אשקלון כי התבחינים לשנת 2010 טרם אושרו על ידי מועצת העירייה ניתנה לעירית אשקלון למצות הליך זה ובהתאם אורכה להגשת כתב תשובה. בכתב תשובה שהוגש לאחר מכן צוין כי אישור סופי של התבחינים למתן תמיכות לשנת 2010 התקבל על ידי מועצת העירייה בישיבתה מיום 24.2.10. (נספח ג' לכתב התשובה). בתשובת העירייה לעתירה חזרה וטענה העיריה כי בהקצאת מכסות לאגודות הספורט בעיר פועלת היא במערכת סדורה שוויונית ושקופה, ללא משוא פנים וללא אפליה, מבלי שיש בתשובתה כל התיחסות הנוגעת לעקרונות ישום או הפעלת "שיטת הניקוד" . השאלות אשר נותרו במחלוקת הינן אפוא- האם עיריית אשקלון פועלת על פי תבחינים ידועים ושוויוניים בקבלת החלטות בדבר הקצאת תמיכות לאגודות/עמותות הספורט בעיר? האם מקיימת עיריית אשקלון נוהל ברור ומפורט באשר למשקל הניתן לכל תבחין לשם גיבוש החלטה בדבר שיעור התמיכה הניתן לכל ענף ספורט? ואם לאו האם יש מקום לחייב את עירית אשקלון לקבוע עקרונות ליישום "שיטת הניקוד" על פיו נוהגת עיריית אשקלון בהקצאת תמיכות? האם יש לפסול את החלטות עיריית אשקלון בכל הנוגע להקצאת תמיכות בספורט לשנת 2010 מחמת הפלייה פסולה, חוסר סבירות ושיקולים זרים? ומכאן לבחינת הדברים- ראשית יאמר כי הוכח בפני כי עיריית אשקלון, הנדרשת להקצאת כספי תמיכה לעמותות הספורט, אינה פועלת בחלל ריק כי אם במסגרת השיקולים והתבחינים אשר נקבעו ב"תכנית אב יישובית לספורט" מטעם עיריית אשקלון (נספח ו' לכתב התשובה) (להלן: "תכנית האב"). תוכנית זו גובשה בשנת 2002, על ידי וועדת היגוי בראשות ראש העירייה, מספר וועדות משנה, ליווי והנחייה של חברת ייעוץ מקצועית וליווי מפקח מינהל הספורט. לציין כי יו"ר העותרת היה חבר בוועדת ההיגוי ולקח חלק פעיל בהכנת הדו"ח. עיון בתוכנית האב מלמד כי עיריית אשקלון עשתה עבודה מקצועית, יסודית ומקיפה לבחינת צרכי הספורט בעיר, תוך מתן דעת למספר המשתתפים בפעילויות הספורט השונות, באזורים השונים של העיר, מספר המתעניינים בענפי הספורט השונים, המתקנים הקיימים וכיוצ"ב. במסגרת אותה תוכנית אב קיים פרק הדן בנושא מדיניות לפיתוח מערך הספורט ובו מוצגת מתכונת לדירוג ענפי הספורט על פי רמת עדיפות עירונית כשמשמעות של רמת העדיפות מתורגמת לשיעור התקציב שיוקצה. ככל שמדובר בענף ספורט ברמת עדיפות גבוהה יותר, כן יזכה לתקציב גבוה יותר. בהתאם, נקבעו אמות המידה לדירוג ענפי הספורט על פי רמת ההישגים בענף הספורט ברמה הארצית, העניין הציבורי שמעורר הענף, מספר הספורטאים הפעילים באותו ענף, תרומת ענף הספורט לפיתוח העיר בהתייחס לפוטנציאל משיכת אירועים לעיר ולחשיפת העיר בתקשורת וכן איכות התשתיות הנדרשות לתפעול הענף. כמו כן נקבע הליך דירוג רוחבי בתוך ענפי הספורט לפי רמת עדיפות עירונית כאשר במסגרת תהליך דירוג זה הוגדרו 3 רמות עדיפות לענפי הספורט: רמה א' ענף מועדף, רמה ב' ענף בעל פוטנציאל להפוך לענף מועדף, רמה ג' ענף רגיל ובהתאם נקבעה שיטת קביעת ניקוד לפרמטרים השונים כאשר סכום הניקוד המצטבר המשוקלל בכל ענף וחלוקה במספר הפרמטרים מעניקה את הציון הסופי לכל ענף אולם, לא נקבעו עקרונות להפעלת "שיטת הניקוד", דהיינו כיצד יוענק ניקוד לתבחינים השונים. מעבר לאמור, אין חולק כי נושא התמיכות בתקציבי הרשויות המקומיות, עבר שינוי החל משנת 2007 עם פרסום חוזר מנכ"ל משרד הפנים (מס' 4/2006) (להלן: "חוזר מנכ"ל") (נספח ז' לכתב התשובה). במובן זה, שהחל משנת 2007 הועבר נושא התמיכות לידי הוועדה המקצועית לתמיכות העירונית אשר חבריה הם: מנכ"ל העירייה, הגזבר והיועץ המשפטי לעירייה. בנוסף לכך, הוקמה וועדת משנה לתמיכות, אשר חבריה הם חברי מועצת העירייה. נוהל זה חייב אישור של מועצת העירייה. בהתאם, מאז שנת 2007, מפרסמת עיריית אשקלון, באמצעות הוועדה המקצועית לתמיכות, את נוהל מתן תמיכות ותבחינים לאותה שנה (להלן:" נוהל התמיכות"). נוהל התמיכות, אשר נקבע על ידי הוועדה המקצועית לתמיכות מידי שנה בשנה, ובהתאם גם זה אשר נקבע לשנת 2010 (נספח ג' לכתב התשובה), נעשה על פי בסיס העקרונות אשר פורטו בדו"ח וועדת לוין - וועדה לתקצוב אגודות ספורט ברשויות מקומיות, משנת 1998 ובהתאם לתכנית האב. לציין כי נוהל התמיכות לשנת 2010 אינו שונה במהותו מנוהל התמיכות לשנים 2007-2009. נוהל התמיכות קובע תבחינים כלליים לעניין הקצאת תמיכות ומייחד פרק ספציפי לעניין תבחינים למתן תמיכות בספורט. תבחינים הקובעים את האבחנות בין ענפי הספורט השונים לשם דירוגם בסדר עדיפות ותבחינים בתוך ענף הספורט. כן נקבעת שיטת דירוג הזוכה לניקוד כאשר בסופו של דבר סך כל התקציב המאושר לכל ענף ספורט הוא נגזרת של הניקוד שקיבל אותו ענף ובהתאם דירוג הקבוצה או היחיד באותו ענף ספורט. עיון בנוהל התמיכות לשנת 2010 מלמד כי מדובר במסמך מקיף ומפורט ביותר הפורס ומתחם את שיקול הדעת בחלוקת כספי תמיכה לאגודות הספורט בדרך שוויונית וצודקת על פי אמות מידה נאותות והוגנות המעוגנות בערכי שוויון. התבחינים קובעים סדרי עדיפויות וקדימויות על פי צורכי הציבור, אופיו של היישוב, התרומה לקהילה, הרמה ההישגית של הספורטאים, קידום נוער ונשים בספורט וכיוצ"ב. לפיכך, אין לומר כי עירית אשקלון, בהקצאת תמיכות לאגודות הספורט, פועלת בחלל ריק. הוכח גם הוכח כי עירית אשקלון אימצה כלי עבודה מקצועיים ועיניניים על דרך של קביעת תבחינים במסמך ארוך ומפורט - והוא נוהל התמיכות. במסמך זה גופו גם לא ראיתי לנכון להתערב. המדובר כאמור במסמך הקובע את שורת התבחינים שיש לתת להם את הדעת בהקצאת תמיכות, שעיקרו מבוסס על תבחינים שנקבעו בדו"ח וועדת לוין ובתוכנית האב של עיריית אשקלון משנת 2002, אשר גובשה על ידי הוועדה בה היה יו"ר העותרת חבר וכנגדה גם לא יצאה העותרת בעתירה זו. טענותיה של העותרת כי על העירייה לפעול על פי התבחינים של משרד המדע והספורט דינן להידחות שכן, רשאית רשות מקומית לקבוע תבחינים המתאימים לאופי האוכלוסיה המצוי בתחומה וכל עוד קובעת הרשות תבחינים העומדים במבחן הסבירות וההגינות אין לחייבה לאמץ תבחינים ארציים אשר נקבעו על ידי משרדי ממשלה במישור הכלל ארצי. השווואת הנסיבות כאן למקרה אשר נדון בבג"ץ 5325/01 עמותת ל.כ.ן. לקידום כדורסל נשים ואח' נ' המועצה המקומית רמת השרון ואח', תק-על 2004 (2), אינה ראויה מאחר ושם אימצה הרשות המקומית את תבחיני משרד המדע והספורט ועל כן חוייבה לפעול על פיהם. השאלה הרלבנטית הינה כיצד מיושמים התבחינים האמורים בקביעת סדר העדיפויות בענפי הספורט השונים. בהתאם, תשאל השאלה האם הפעילה עירית אשקלון שיקול דעת באופן בלתי סביר המצדיק ביטול החלטתה בדבר הקצאת התמיכות לשנת 2010. כפי שציינתי לעיל, אין בידי העיריה מסמך המשמש כמסמך עקרונות ליישום "שיטת הניקוד" על פיה פועלת העירייה בהקצאת התמיכות. האם נכון לחייב את עירית אשקלון לקבוע עקרונות ברורים ומפורטים ליישום התבחינים, במובן של קביעת "שיטת ניקוד" מפורטת המתחמת את טווח הניקוד אשר יוענק לכל תבחין ואשר על פיו יעשה השקלול המעניק את הניקוד הסופי לכל ענף ספורט ודירוג הפעילות בתוך ענף הספורט? עיון ב"טבלה לניקוד", המהווה חלק ממסמך נוהל למתן תמיכות (נספח ג' לכתב התשובה), נותן תמונה כוללת כיצד הפעילה עירית אשקלון את שיקול דעתה בהקצאת התמיכות לאגודות הספורט. צד אחד של הטבלה, צד האנכי, משקף את סדרי העדיפויות של ענפי הספורט השונים אותם קבעה העירייה. בצד האחר של הטבלה, בצד האופקי, קיימת חלוקה רוחבית לליגות שונות וחלוקה לסוגי קבוצות בענף הספורט. בתוך הטבלה ניתן ניקוד לכל קבוצה בכל ליגה/דרג, תחת ענף הספורט הרלבנטי. לכל נקודה נקבע שווי כספי. כך ניתן ללמוד כי ענף הכדורסל וענף הכדורגל מצויים, בעדיפות הראשונה, לאחר מכן מדורגים בהתאמה - כדורעף, כדור יד, התעמלות אומנותית, סייף קליעה ועוד על פי סדר חשיבות שראתה לנכון הוועדה לדרג את ענפי הספורט בעיר. הדירוג הנעשה בתוך ענף הספורט הרלבנטי מחולק ל- 7 רמות - רמה 1 הגבוהה ביותר ורמה 7 הנמוכה ביותר. כל רמה משקפת את רמת החשיבות שיש ליחס לקטגוריה הספציפית באותו ענף. כך - בענף הכדורסל והכדורגל בהם יש 5 ליגות הם ידורגו ברמות 1-5 והקבוצה המבקשת תמיכה תדורג בהתאם למיקומה בליגה. בענף בו יש 3-4 ליגות הדירוג יהיה מרמה 2 ומטה, בענף בו יש 2 ליגות הדירוג יהיה מרמה 3 ומטה וכן הלאה. עוד נקבעו תבחינים נוספים כגון הישגיות הקבוצה או היחידים. אשר לניקוד עצמו שניתן על פי הטבלה, נמצא כי ענף הכדורסל קיבל ניקוד של 950 ברמה 1, ניקוד של 450 ברמה 2, ניקוד של 150 ברמה 3, ניקוד של 25 ברמה 4, ניקוד של 20 ברמה 5, ניקוד של 10 ברמה 6 וניקוד 5 ברמה 7. ענף הכדורגל בדומה. ענפי הספורט בעלי חשיבות נמוכה יותר קיבלו ניקוד בהתאם, כך למשל ענף הכדורעף אשר פעילותו בעיר הינה ברמה של 2 -3 ו- 4 , קיבל ניקוד בהתאמה של 20, 10 ו- 5 ואילו ענף הסייף ברמה 4 ו- 5 קיבל ניקוד בהתאמה של 4 ו- 3. נהיר כי הניקוד הסופי משקף את שקלול התבחינים שנקבעו בנוהל התמיכות, על פי שיקול דעת חברי וועדת המשנה לתמיכות, אשר המלצתה אושרה על ידי חברי מועצת העיריה. אך גם לאחר עיון מקיף בדפי נוהל התמיכות לא מצאתי כל הסבר כיצד פועלת שיטת ניקוד זו, כיצד מוענק ניקוד לכל תבחין ותבחין והכיצד למשל ניתן ניקוד סופי של 4 לענף הסייף לעומת ניקוד של 25 לענף הכדורסל, באותה רמה - רמה 4. או ניקוד של 950 לענף הכדורסל ברמה 1. הגם זאת, אינני סבורה כי החלטת עיריית אשקלון בעניין הקצאת התמיכות לאגודות הספורט בעיר נגועה בחוסר סבירות אשר תחייב את התערבותו של בית המשפט עד כדי ביטול הקצאת התמיכות לספורט לשנת 2010. אבהיר דברי: לעירית אשקלון, בהיותה רשות ציבורית, נתון שיקול דעת רחב לקבוע את העקרונות על פיהם תתבצע חלוקת כספי התמיכות, על פי צרכי העיר ותושביה ובלבד שהחלוקה תיעשה באופן סביר ועל פי כללים ברורים, עיניניים, שיוויוניים והוגנים שיקבעו ויאושרו על ידי הרשות המקומית. (בג"צ 5325/01 עמותת ל.כ.ן לקידום כדורסל נשים נ' המועצה המקומית רמת השרון; בג"צ 11020/05 פנים להתחדשות יהודית בישראל נ' שרת החינוך, (ניתן ביום 16.7.06) וכן בג"צ 10285/04 עמותת מועדון כדורסל נשים עירוני חיפה מוצקין נ' עיריית חיפה (ניתן ביום 19.7.05)). לעיריה נתון שיקול דעת רחב בנוגע לקביעת מהותה של הפעילות הזכאית לתמיכה כספית, ובלבד שהזכאות לתמיכה כספית נגזרת בראש ובראשונה מאופי הפעילות הנתמכת ולא מזהותו של מבקש התמיכה. כמו כן הרשות מנועה מלקבוע קריטריונים משניים המביאים למתן תמיכות באופן לא שוויוני, באופן בו חלק מהגופים אשר מקיימים פעילות מסוימת יזכו לתמיכה בעוד שגופים אחרים המקיימים פעילות דומה לא יזכו לה. (בג"צ 11163/03 וועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל (ניתן ביום 27.2.06 )). בהתאם, על הקריטריונים למתן תמיכות להיות קונקרטיים בדרך המאפשרת את יישומם על פי אמות מידה אובייקטיביים (בג"צ 727/00 ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל נ' שר הבינוי והשיכון, פ"ד נו (2) 79,80). עם זאת, במקרים מסוימים יוכרו גם קריטריונים הנסמכים על הערכות סובייקטיביות, כגון איכותה של הפעילות עבורה מבוקשת התמיכה. (בג"צ 8912/05 מפגשים- עמותה למעורבות חינוכית וחברתית נ' שרת החינוך התרבות והספורט (פורסם ביום 4.3.07 )). ורק החלטה הגובלת בחוסר סבירות של הרשות תצדיק התערבות בית משפט (ראה ע.א 565/00 עיריית קרית אתא נגד אדוארד חרס, פד"י נו (3) 784 וכן בר"מ 8499/06 עו"ד גדעון אליאב נ' עיריית הרצליה). במקרה דנן, נחה דעתי כי עירית אשקלון עשתה מלאכה ראויה בקביעת תבחינים ברורים ומפורטים, תבחינים מקצועיים שיוויוניים וענייניים, המתחמים את מסגרת הפעלת שיקול הדעת בהקצאת תמיכות לענפי הספורט השונים הפועלים בעיר. כן נמצא כי עירית אשקלון הפעילה שיקול דעת ראוי ושקול במסגרת קביעת סדרי עדיפות שיש ליתן לענפי הספורט הפועלים בעיר ולא הוכח בפני כי החלטותיה נגועות במשוא פנים או חוסר סבירות עד כי יחייבו את התערבותו של בית המשפט. כך נמצא כי על בסיס תבחינים אלו ראתה העירית לנכון ליתן עדיפות לענפי הספורט בתחום הכדורסל והכדורגל על פני ענפי הספורט האחרים, המתקיימים בעיר וזאת בהתחשב ובשקלול התבחינים אשר עמדו לנגד עיניה. אמנם, ניתנה עדיפות לענפי הכדורסל והכדורגל בצורה משמעותית ומהותית ביחס לענפי הספורט האחרים אולם, החלטה על העדפת ענפי ספורט מסוימים על פני ענפי ספורט אחרים נקבעה על בסיס שקלול התבחינים אשר עמדו בפני הוועדה ולא הוכח כי ההעדפה זו נגועה בחוסר סבירות או אפליה כפי שטענה העותרת. אין המדובר באפליה כי אם בקביעת סדרי עדיפות. השוויון בא לידי ביטוי ביחס שווה לכל קבוצה או פרט בתוך ענף ספורט. דהיינו, כל קבוצות הספורט באותו ענף הספורט המקיימות פעילות דומה והעונות לפרמטרים הקבועים בטבלת התבחינים יקבלו את אותה תמיכה. העותרת, המקיימת פעילות ספורטיבית שעיקרה בענפי הספורט האחרים, קיבלה ניקוד התואם את ענפי הספורט בהם היא עוסקת ולא על פי זהותה כאגודה באופן אשר אינו מצביע על שרירותיות, משוא פנים או אפליה כלפיה. העותרת זוכה לתמיכה בהתאם לתמיכה לה זוכות עמותות אחרות המקיימות פעילות ספורט בענפי ספורט דומים. אילו היתה עוסקת העותרת בפעילות בענפי הספורט כדורגל וכדורסל היתה היא נהנית מהקצאה מתאימה בהתאם להישגיה. לפיכך, ועל בסיס הכלל לפיו בית המשפט ימנע מלהחליף את שיקולי הרשות הפועלת באופן מקצועי בשיקוליו הוא, סבורה אנכי כי יש לדחות את העתירה ככל שהיא נוגעת לבקשת העותרת לבטל את החלטת עיריית אשקלון בדבר חלוקת תמיכות לשנת 2010, הגם שלא ניתן להבין כיצד מיישמת עירית אשקלון את התבחינים שקבעה על דרך "שיטת ניקוד" שאימצה. כאמור, שיקול דעת רחב מוענק לרשות ובית המשפט ימנע להכנס ולבחון את הדרך בה מופעל שיקול הדעת - בית המשפט ימנע מלחייב רשות להתכבד ולפרט כיצד החליטה על הקצאת סכום מסויים לגוף אחד וסכום אחר לגוף שני - וזאת כל עוד מדובר בהפעלת שיקול דעת סביר על פי תבחינים ראויים וכל עוד לא הוכחה בתוצאה הסופית פעילות בלתי סבירה. לפיכך, אינני רואה לנכון לחייב את עירית אשקלון לקבוע כללים או עקרונות ליישום התבחינים או במילים אחרות לפרט את שיטת הניקוד על פיה מוענק הניקוד לתבחינים השונים אשר בסופו של יום על פיהם מוענקת התמיכה לענף הספורט הרלבנטי. יחד עם זאת, סבורה אני כי מקום שאימצה הרשות אמצעי יעיל זה להפעלת שיקול דעת ויישומו, על דרך של אימוץ "שיטת הניקוד", על פיה מוענק ניקוד לתבחינים שקבעה, ואף טוב שאימצה דרך זו, מן הראוי כי עקרונות שיטה זו יהיו גלויים לעיני הציבור הנוגע בדבר וזאת כדי להבטיח שקיפות מירבית של דרך הקצאת התמיכות על פי התבחינים הראויים שקבעה. לפיכך, כאמור, אני רואה לנכון להמליץ לעיריית אשקלון להעלות על הכתב את העקרונות להפעלת "שיטת הניקוד", עקרונות מפורטים ומוסדרים המפרטים את טווח הניקוד המוענק לכל תבחין על פי שורת התבחינים אותם קבעה בנוהל התמיכות. מסמך זה יהווה חלק בלתי נפרד מנוהל התמיכות והתבחינים וזאת החל משנת 2011 ואילך, והכל על מנת שלציבור הנוגע בדבר יהיה את מירב המידע הנוגע לדרך בו מפעילה עירית אשקלון את שיקול דעתה בהקצאת כספי התמיכות. לאור כל האמור לעיל, משלא הוכח בפני כי הקצאת התמיכות לשנת 2010 נגועה בחוסר סבירות אני דוחה את העתירה. בנסיבות העניין גם לא מצאתי לנכון לחייב את עירית אשקלון לפרט כיצד פועלת שיטת הניקוד על פיה בסופו של יום מוענק התקציב לענף הספורט הרלבנטי. אולם, כאמור לעיל, מקום שאימצה דרך זו מן הראוי כי תעשה כן. בהתחשב באמור ובתוצאה אינני מוצאת לנכון לחייב את העותרת בהוצאות משפט. דיני ספורטעירייה