התפטרות עקב הגבלת שימוש בחשמל בעבודה

1. לפנינו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים שהגישה התובעת כנגד הנתבעים. 2. רקע עובדתי: א. הנתבעת 1 היא חברה המפעילה סוכנות ביטוח (להלן:"הנתבעת"), הנתבע 2 הוא בעליה (להלן: "הנתבע"). ב. התובעת הועסקה בנתבעת מיום 04/01/06 ועד ליום 25/06/08. ג. התובעת התפטרה מעבודתה בטענה כי הורעו תנאי העסקתה. 3. בדיון שהתקיים בפנינו העידה התובעת וכן הנתבע. להלן נפרש טענות הצדדים בהרחבה. 4. טענות התובעת: א. התובעת התפטרה עקב הרעה בתנאי העסקתה. ב. משכורתה של התובעת שולמה לידיה ביום התשיעי לחודש באמצעות המחאה, ומשכך התשלום הפך זמין רק שלושה ימים מאוחר יותר. ג. התובעת כמו יתר עובדי הנתבעת, נדרשה לצמצם בצריכת החשמל כשהשימוש במיזוג אויר במשרדי הנתבעת הוגבל לשעות בודדות בלבד. בנוסף הנתבעים נמנעו מלהפריש עבור התובע כספים לקופת הגמל כנדרש ותשלומים מתאימים הועברו באיחור. בעקבות שינויים שערך הנתבע, הוחלט כי לא יופרשו כספים עבור מרכיב הריסק כשלחלק החיסכון יועברו כספים בסוף השנה האזרחית בלבד. התובעת כלל לא היתה מבוטח בפוליסה הכוללת רכיב ריסק ומשכך עלולה היתה להפגע משינוי זה. 5. טענות הנתבעים: א. התובעת הועסקה על ידי הנתבעת בלבד ואין כל בסיס להרמת מסך ההתאגדות מעליה תוך הגשת התביעה כנגד נתבע 2. ב. התובעת התפטרה מעבודתה שכן מעוניינת היתה לעבוד במקום עבודה אחר ואין בסיס לטענתה לפיה הנתבעת הרעה את תנאי עבודתה. ג. שכרה של התובע שולם בהמחאה ביום התשיעי לחודש כשבאפשרות התובעת היה לפדותו בו ביום בסניף הבנק הסמוך לנתבעת. ד. הנתבעת הפרישה כספים לקופת גמל עבור התובעת כנדרש, אף אם תקופת מה חל עיכוב בהפרשת הכספים, הרי שהתובעת קבלה כל המגיע לה. ה. עקב בזבוז בחשמל, נקבעו נהלים סבירים באשר להפעלת תאורה ומיזוג ואין בסיס לטענה לפיה מדובר בתנאים שאינם מאפשרים עבודה. ו. הנתבעת עומדת בכל התחייבויותיה כנדרש ומצבה הכלכלי יציב. ז. הנתבעת פנתה לתובעת בכתב והודיעה כי אין בטענות שהעלתה הרעת תנאים, התובעת רשאית היתה לשוב לעבודה אולם בחרה שלא לעשות כן. דיון והכרעה: 6. בפתח הדברים נציין כי הגענו לכלל הכרעה לפיה דין התביעה להידחות. 7. יריבות: התביעה הוגשה כנגד הנתבעת, מעסיקתה, וכנגד נתבע 2 בעליה. התובעת נחקרה בעניין והעידה: "ש. מי היה המעסיק? ת. עולם חיים כאשר מרכוס הוא מנהלים. ש. למה תבעת את מרכוס? ת. אני לא עו"ד , אני מכירה את הנתבעת ואת מר מרכוס. ש. תסכימי איתי שהמעביד שלך היה הנתבעת 1? ת. נכון" (ההדגשה שלי - א.ע.) (ראה עמוד 6 שורות 15-19 לפרוטוקול הדיון). "הכלל הוא כי חברה היא תאגיד, הנפרד מבעלי מניותיו, מנהליו ועובדיו, לכל דבר ועניין. לא ייתכנו חיי מסחר ומשק תקינים מבלי שיוקפד על הפרדה בין התאגיד לבין בעליו ומנהליו". (ראה דב"ע נ"ג / 205-3 מחמוד וגיה - גלידות הבירה, פד"ע כ"ז 350,345). לאור עדותה של התובעת ומשלא הוכח כי יש מקום להרים את מסך ההתאגדות מעל הנתבעת, יש לדחות התביעה כנגד נתבע 2. התפטרות התובעת: 8. התראה: א. "הכלל הוא כי במקרה של התפטרות עקב הרעת תנאים מוחשית או נסיבות אחרות, שבהן אין לדרוש מהעובד את המשך עבודתו, על העובד העומד להתפטר להעמיד את מעבידו על כוונתו כך, שתהיה למעביד הזדמנות לסלק את סיבת ההתפטרות הצפויה. מדובר בדרישה מהותית ולא טכנית"[ראה י' לובוצקי, סיום יחסי עבודה, פרק 9 עמ' 12, ניצן הוצאה לאור (2000)]. ב. התובעת טענה כי התפטרה מחמת הרעת תנאים, התובעת צרפה מסמך מיום 20/06/08 (ת/1) במסגרתו נכללו דרישות חדשות מעובדי הנתבעת ובמסגרתו הודיעה על שינויים צפויים, שם נכתב בין היתר: " דיווח שביעילעובדי עולם חיים סוכנות לביטוח עקב ירידה של פרודוקציות המשרד ב-60% אנו מחליטים לצמצם בכל ההוצאות האפשריות עד לתאריך 31/12/08. ... 2. לצמצם בחשמל באזורים המרכזיים כדי להקטין ב-15% בתאורה. 3. שימוש המזגן מותר בין 3 ל-4 שעות יומיות לא פחות מ-25 מעלות. 4. העובדים מתבקשים לא להשתמש בטלפונים של המשרד לשיחות פרטיות. 5. המדכורות ישולמו ב-100% כפי ששולמו עד היום בתאריף 9 לחודש בהמחאה לפקודתו של העובד. 6. ביטוח המנהלים ישולם כריזק כדי לשמור על זכויות הפוליסות וחלק החיסכון ישולם בחודש 12/2008 גם ע"י העובד. 7. העובד יקבל במשכורת בונוס של 15% מדמי הטיפול אשר יגבה מהמבוטחים. .... 10. כל עובד יאשר בחתימתו קבלת מכתב זה ויקבל העתק. 11. הערות או תגובות יש להעבירם בכתב מרכוס רימברג" (להלן:"הדיווח השבועי") בתחתית המכתב מופיעים שמות העובדים לשם חתימה על ההודעה. ג. התובעת טענה כי השינויים שנעשו בנתבעת כמפורט לעיל, באו על רקע מצבה הכלכלי וכי עלו כדי הרעת תנאים. התובעת פנתה לנתבע ביום 15/06/08 בכתב (ראה נספח 2 לכתב התביעה) לאחר שערכה שיחות בעל פה ביחס לנושאים שנזכרו במסגרת הדיווח השבועי. פניית התובעת נעשתה בטרם העלתה הנתבעת דרישותיה על הכתב (כאמור בת/1) ולשונה: "הנדון: הרעת תנאי עבודה לאחר פנייתך לעובדים בתאריך 8.6.2008 ולאחר שיחות אישות שהיו בינינו בתאריכים 10.6.2008 ו- 11.6.2008 הריני מביעה בזאת את התנגדותי למספר סעיפים כמפורט להלן: תשלום משכורת: אני מביעה התנגדותי לתשלום משכורת בהמחאה לתאריך ה 10 לכל חודש ... בינואר 2008 הייתה פנייה מצידי בבקשה להעלאת משכורתי. אמרת שתדבר איתי במרץ. במרץ אמרת שאתה מוסיף לי 300 ₪ ובחודש שלאחר מכן תשקול האם להגדיל סכום זה או שתתן בונוס חד-פעמי. שילמת לי במשך שלושה חודשים 300 ₪ בכל חודש לא כמשכורת אלא כ"בונוס". ברור לי כי תשלום זה הוא פיקטיבי על מנת שלא יחול עליו חובת תשלום תנאים סוציאליים. מאחר ואני רואה בסכום כסף זה העלאה במשכורת עליך להמשיך ולשלם 300 ₪ לכל חודש כמשכורת. 3. בנושא קופת הגמל באנליסט: יש להשלים את העברת הכסף שהיינו כל הסכומים שלא הופקדו, אך ירדו משכרי עד 5.2008 כולל ומיידית. כמו כן אני מתנגדת לאי המשכיות הפקדת כספי קופת הגמל בין החודשים 6-12.2008 כפי שהצהרת שתעשה באסיפת העובדים מיום 8.6.2008. עליך להמשיך ולהפקיד כספים אלו כחוק. ... 6. ... סעיפים 3-1 הינם הרעה מוחשית בתאי העבודה. אודה עבור תיקון סעיפים 3-1 עד 10.7.2008 אם לא כן אאלץ להגיש את התפטרותי בדין פיטורים." ד. התובעת הודיעה על התפטרותה כבר ביום 25/06/08 במסגרת מכתב שהעבירה לידי הנתבעת (ראה נספח 4 לכתב התביעה): "בהמשך למכתבי שהוגש לך בתאריך 15.6.08 ולשיחה שהיתה לי איתך אמש, שבה הבהרת לי שאין בכוונתך לתקן את הסעיפים המפורטים במכתב מיום 15.6.08, אינני רואה טעם להמתין עד 10.7.08 כפי שרשום במכתב האמור." ה. ביום 02/07/08 השיבה הנתבעת למכתבה של התובעת (נספח א' לכתב ההגנה) ודחתה את טענות התובעת כפי שפרשנו לעיל ביום 31/08/08 פנתה התובעת בדרישה לקבלת פיצויי פיטורים וביום 02/09/08 נתקבלה תגובת הנתבעת הדוחה בשנית טענותיה ובמסגרתה הוצע לתובעת לשוב לבודה. ו. אנו סבורים כי לא התקיימה כל הרעה בתנאי העסקתה של התובעת כפי שנפרש להלן וכי מעוניינת היתה לעזוב עבודתה מסיבותיה. התובעת העידה : "ש. מתי התחלת לחפש עבודה? ת. מה זה לעניין??? אני התחלתי לחפש עבודה בצמוד לכך שהרגשתי שהולכת להיות בעיה כלכלית במשרד ואני לא יכולתי להישאר ללא הכנסה, זה לא בושה. ש. מתי זה היה ? ת. במרץ, אפריל. ש. עוד כשעבדת אצל הנתבעת? ת. עשיתי סקר, אני לא בת 18 והתברר שרוצים אותי לעבודה. ש. אמי סוכנויות לביטוח פנית אליהם ? ת. נכון. ש. זה היה בינואר? ת. יכול להיות. ש. יותר מ- 7 חודשים לפני שהפסקת לעבוד? ת. יכול להיות שהייתי שם. אני זוכרת שהפנו אותי לשם" (ראה עמוד 7 שורות 3-16 לפרוטוקול הדיון). ובהמשך העידה: "ש. מדוע לא אמרת למרכוס שלא מופקדים הכספים? ת. אמרתי לו והוא אמר שבמשך יוני יולי הוא יפקיד את הכספים וזו עובדה. ש. התרעת בפניו? ת. יש לי את המכתב שכתבתי לו. ש. אין עוד מכתבים מלבד מה שצורף לכתב התביעה? ת. ביני לבין הנתבע 2 - לא. ש. ב- 02 ליולי ענה לך מרכוס שבנושא קופות הגמל, הנושא טופל עד תום? ת. כן, אבל זה לא היה נכון. ש. למה לא אמרת לו שזה לא נכון? ת. אני חושבת שאמרתי לו שזה לא נכון. ש. את כבר ב- 25 ליוני החלטת שאת עוזבת את העבודה? ת. הגשתי את המכתב מאחר ומרכוס אמר שהוא לא משלם שום דבר" (ראה עמוד 8 שורות 4-15 לפרוטוקול הדיון). הנתבע העיד: "ש. כשאני הגשתי את מכתב ההתפטרות אתה לא אמרת לי את יכולה להישאר, החזרת לי אותו חתום ואמרת לי שיהיה לך בהצלחה? ת. לא נכון. ש. בנושא שאתה אומר שהצעת לי להמשיך לעבוד, זה קרה רק ב- 22/09 שלחת לי מכתב וכתבת שאתה לא משלם לי פיצויים ושאני מוזמנת לחזור לעבודה? ת. זה היה באופן רשמי, לפני כן היה דיבור ישיר" (ראה עמוד 9 שורות 22-23 וכן עמוד 10 שורות 1-4 לפרוטוקול הדיון). ז. התובעת הודיעה לנתבעת כי מותירה לה האפשרות לשנות את תנאי העסקתה עד ליום 10/07/08 עם זאת התפטרה, מבלי שנתנה למעבידתה האפשרות להגיב לטענותיה לגופו של עניין וחרף הודעת הנתבעת לפיה מעוניינת להמשיך ולהעסיקה, בחרה לעזוב עבודתה. מהימנה עלינו עדות הנתבע ובנסיבות העניין מצאנו לדחות טענות התובעת. 9. תנאי עבודתה של התובעת: א. אף לגופו של עניין מצאנו כי הנתבעת לא הרעה את תנאי עבודתה של התובעת. ב. העלאת שכר: במסגרת מכתבה של התובעת מיום 15/06/08 הודיעה כי הנתבע התחייב להעלות שכרה שכתחת זאת העביר לידיה תוספת חודשית בסך 300 ₪ כבונוס. לטענתה, תוספת זו הוותה תוספת שכר והגדרתה כ"בונוס" היתה פיקטיבית, בנוסף טענה כי הנתבע לא עמד בהתחייבותו ונמנע מלהמשיך ולשלם לידיה התוספת האמורה. במסגרת התביעה שהגישה כלל לא התייחסה לסוגיה זו כחלק מטענותיה בדבר הרעת תנאי עבודתה ומשכך איננו נדרשים אליה. למעלה מן הצורך נציין כי לאור עדותה בעניין, מצאנו כי לא ניתנה לה כל הבטחה להעלאת שכר (ראה עדותה בעמוד 7 שורות 17-21 לפרוטוקול הדיון). ג. הגבלת שימוש בחשמל: התובעת טענה כי השימוש בחשמל ובמיזוג אויר במשרדי הנתבעת הוגבל וכי הדבר עולה כדי הרעת תנאים ופגיעה בזכויותיה. איננו סבורים כי מדובר בהרעת תנאים, דרישת הנתבעת בנדון היא לגיטימית וסבירה ומשכך, אין בידינו לקבל טענות התובעת בנדון. ד. הפרשות לקופת גמל: התובעת טענה כי לא הופרשו עבורה כספים לקופת הגמל כנדרש וכי יש בכך הרעת תנאים, הנתבעת טענה כי הפרישה כספים עבור התובעת כנדרש, ככל וחל עיכוב בהפרשת הכספים, הופרשו בסופו של יום במלואם. התובעת צרפה מסמכים מקופת הגמל והעידה: "לגבי שנת 2007 , כתוב פה שנוכו 3,875 ₪ הופקדו 2,250 ₪. כאשר היתה הפסקה גדולה מאוד בין ההפקדה של 06/05/2007 עד 31/12/2007 ועדיין לא הופקדו מלוא הסכומים. נשארו שם סכומים פתוחים. הם הופקדו באיחור גדול מאוד. אני טוענת שהורד ממשכורתי סך 325 ₪ בכל חודש ולא הועבר בזמן לקופה. לגבי שנת 2008 , כתוב הפרשת המעביד 1,965 אבל הופקדו 3,575 ₪ כביכול על מנת לסגור את הפער. התשלום האחרון היה בערך חודשיים אחרי שעזבתי את העבודה, עקב כל אי הסדרים והפקדת הכספים נשאר סכום פתוח שלא הופקד אלא שנה וחודש אחרי שעזבתי את העבודה על סך 650 ₪" (ראה עמוד 5 שורות 8-13 וכן עמוד 6 שורות 1-2 לפרוטוקול הדיון). הנתבע העיד: "ש. שמעת את עדות התובעת לגבי ההפקדות באנליסט, מה יש לך לומר על כך? ת. מתי שהתובעת אמרה לי שיש בעיה של ההפקדה, מיד דיברתי עם מנהלת החשבונות, אמרו לי שזה יסודר וזה סודר" (ראה עמוד 9 שורות 4-6 לפרוטוקול הדיון). ב. לאור האמור ולאור המסמכים שצורפו מצאנו כי בסופו של יום הנתבעת שילמה עבור התובעת את מלוא הסכומים המגיעים לה, הנתבעת טענה כאמור כי הפרישה כספים באיחור עם זאת, משפנתה התובעת לנתבעת ומשהוסדרו ההפקדות כנדרש, הרי שאין בידינו לקבל טענתה לפיה סוגיית ההפרשות לקופת הגמל הוותה הרעת תנאים. 10. לאור כל האמור, התרשמנו כי התובעת עזבה עבודתה "בצמוד לכך שהרגשתי שהולכת להיות בעיה כלכלית במשרד ואני לא יכולתי להישאר ללא הכנסה, זה לא בושה". לאור כל האמור לעיל מצאנו כי התובעת לא הוכיחה כי הנתבעת הרעה את תנאי עבודתה ואף לא נתנה לנתבעת האפשרות להגיב כנדרש לטענותיה בנדון. חששה של התובעת באשר למצבה הכלכלי של הנתבעת, אין בו כדי לבסס טענותיה בעניין והתרשמנו כי חשש זה הוא שעמד מאחורי התפטרותה. 11. סוף דבר: א. התביעה נדחית. ב. התובעת תשא בהוצאות הנתבעים בסך 2,500 ₪. ניתן היום, כ"ח אב תש"ע, 08 אוגוסט 2010, בהעדר הצדדים. מאיר ברימן, עובדיםנחתם ביון 21/10/10 אהובה עציון, שופטת זאב פוטרמן, מעבידיםנחתם ביום 23/8/10 חשמלהתפטרות