זכאות לדמי אבטלה בתביעה חוזרת

זכאות לדמי אבטלה בתביעה חוזרת תביעת התובע בתיק שבפנינו הינה לקבלת גימלת הבטחת הכנסה בגין החודשים 1/01- 3/01 וכן עבור חודש 7/01. בכתב התביעה טוען התובע כי החל מחודש 1/01 הגיש לנתבע תביעה לקבלת גימלת הבטחת הכנסה ואף נרשם בלשכת התעסוקה בסכנין, אולם לא קיבל גמלאות עבור החודשים 1/01 ועד 3/01. התובע לא צרף לכתב התביעה מכתב דחיה אלא רק אישור על כך שלא קיבל גימלה בהתייחס לחודשים אלה. הנתבע בכתב הגנתו טען כי התובע הגיש תביעה לגימלת הבטחת הכנסה רק ב- 3.5.01 והתביעה אושר לו רטרואקטיבית עבור חודש קודם - חודש 4/01 בהסתמך על הוראות התקנות וכי בהתייחס לחודשים 1/01 ועד 3/01 התובע אינו זכאי לגימלה מאחר ולא הגיש תביעה בחודש 1/01. הנתבע הוסיף וטען כי תביעה קודמת של התובע מחודש 5/00 נדחתה על ידי הנתבע במכתב הדחיה מ- 7.8.00 והתובע הגיש תביעה חוזרת רק ב- 3.5.01. הנתבע אף הגיש לבית הדין תעודת עובד ציבור של פקידת התביעות הגב' ורוד מוסטפא מסניף המוסד לביטוח לאומי בנצרת. הנתבע ציין במכתב הדחיה כי עבור חודש 7/01 קיבל התובע בסופו של דבר גימלה, כך שהמחלוקת בתיק שבפנינו הינה בשאלה האם זכאי התובע לגימלת הבטחת הכנסה עבור החודשים 1/01 ועד 3/01, דהיינו, האם הגיש התובע תביעה לנתבע בחודש 1/01 והאם התייצב כנדרש בשירות התעסוקה בחודשים אלה. 2. השתלשלות העניינים העובדתית באשר להגשת תביעות התובע לגימלת הבטחת הכנסה, לנתבע: א. התובע בתצהיר העדות הראשית מטעמו (ת/1) העיד כי עבד עד 22.9.99 במפעל אלוני לייצור מרצפות ופוטר לאחר כ- 18 שנות עבודה עקב צימצומים. בהתאם לעדות התובע נרשם בשירות התעסוקה כדורש עבודה והופנה לקורס אכשרה מקצועית בתחום השרברבות, קורס בו השתתף מ- 6.6.00 ועד 22.12.00. בתום הקורס הסתיימה תקופת זכאותו של התובע לדמי אבטלה. ב. בתצהירו של התובע העיד התובע כי המשיך להרשם בשירות התעסוקה, והפעם במדור הבטחת הכנסה, מחודש 1/01. התובע צרף לתצהירו אישורים על כך שהתייצב כנדרש בחודשים1/01 ועד 3/01 (נספח ב' 1 לתצהיר התובע). ג. בתצהירו העיד התובע כי פנה עוד בחודש 1/01 לפקידת המוסד לביטוח לאומי בשם ורוד מוסטפא על מנת להגיש תביעה להבטחת הכנסה וזו ביקשה ממנו מסמכים שונים לרבות פירוט באשר למקום עבודתו בעבר, גובה הפיצויים שקיבל, מכתב פיטורין, אישור מהבנק על חסכונות ועוד. לתובע אין אישור כי פנה למוסד לביטוח לאומי בחודש 1/01 אולם הוא המציא אישור כי פנה למבטחים על מנת לקבל אישור כי לא קיבל כספים כלשהם ממבטחים (נספח ג' לת/1). לגירסת התובע אי פתיחת תיק באופן פורמלי ואי החתמתו על טופס תביעה נובע מטיפול לקוי של פקידת הנתבע הגב' ורוד מוסטפא. התובע טען כי לא ידע שלא אושרה תביעתו וסבר כי העיכוב מקורו בטיפול הנתבע בעניין, מאחר ולגירסתו לא קיבל מכתב דחיה. בהתאם לעדות התובע בתצהירו רק מהאישור שניתן לו בחודש 12/01 הבין כי נדחתה תביעתו בהתייחס לחודשים 1/01 ועד 3/01 . ד. בניגוד לגירסת התובע המפורטת בתצהירו על פיה כביכול פנה לראשונה בחודש 1/01 לקבלת גימלת הבטחת הכנסה לאחר תום תקופת זכאותו לדמי אבטלה, עולה מחומר הראיות שבפנינו כי עוד ב- 22.5.00 הגיש התובע תביעה ראשונה לקבלת גימלת הבטחת הכנסה (נ/1). בתביעה זו מחודש 5/00 מסר התובע כי מיצה את זכותו לקבלת דמי אבטלה. בתאריך 22.5.00 נמסר לתובע מכתב דרישה להמצאת מסמכים שונים וצויין בו כי אם לא יומצאו המסמכים בתוך 21 יום, תדחה תביעתו (נ/2). התובע אישר בחקירתו הנגדית כי אכן הגיש תביעה להבטחת הכנסה עוד בחודש 5.00, ולא כעולה מתצהירו (ראו עמ' 3 שורה 14 לפרוטוקול). ה. התובע אישר בחקירתו הנגדית כי הגיע למוסד לביטוח לאומי בסניף נצרת ב- 1.8.00 והגיש מסמכים שונים בתגובה למכתב נ/2. המסמכים השונים שהוגשו ב- 1.8.00 הינם מכתב הפיטורין של התובע (נ/3) תצהיר של התובע (נ/4) מסמך ממבטחים (נ/5) אישור על גובה הפיצויים (נ/6) חתימת התובע על ויתור על סודיות (נ/7). עולה מהאמור לעיל כי התובע קיבל אף קיבל את מכתב הדרישה לפרטים נוספים (נ/2) ואף פנה לעו"ד (אותו משרד עו"ד המייצגו בתיק זה) על מנת לחתום על תצהיר בעניין פניתו למעבידו. ו. בניגוד לגירסת התובע בתצהירו על פיה כביכול הוא פנה עוד בחודש 1/01 ורק פתיחת התיק הפורמלית היתה ב- 3.5.01 הסתבר כי התובע היה גם היה בסניף המוסד לביטוח לאומי ב- 3.5.01 והגיש תביעה חוזרת להבטחת הכנסה (עיין נ/8). אם התובע לא היה מודע לכך כי תביעתו הקודמת מ- 5/00 נדחתה על שום מה הגיע ב- 3.5.01 והגיש תביעה חדשה?! אם התובע סבר כי הגיש תביעה חוזרת עוד בחודש 1/01 מדוע חתם על טופס של הגשת תביעה חוזרת רק ב- 3.5.01 ומדוע באותו מועד לא היפנה את תשומת לב הפקידה לכך, שלגירסתו מילא טופס עוד ב- 1/01 ולא קיבל על כך מכתב דחיה או מדוע לא טען שקיימת תביעה קודמת שלו שטרם קיבל עליה תשובה? כמו כן נציין כי לא ברור איזה אינטרס היה כביכול לפקידת הנתבע שלא ליתן לתובע למלא טופס ב- 1/01 וכן ליתן לו למלא טופס ב- 3.5.01. תשובת התובע כאשר נשאל מדוע הגיש תביעה חוזרת ב- 5/01 היתה: "יש בכלל תביעה מ- 5/01? יכול להיות שלא היו לורוד מספיק מסמכים." (ראו עמ' 7 שורה 6 לפרוטוקול). המדובר בתשובה מתחמקת, מה גם שכאשר חסרים מסמכים, יש צורך להמציאם או לבקש אורכה להמצאתם ואין המדובר בסיטואציה המצריכה הגשת תביעה חדשה, אלא אם כן תביעה קודמת נדחתה. ז. התובע נחקר בחקירתו הנגדית על גירסתו כי כביכול לא ידע שתביעתו מ- 5/00 (נ/1) נדחתה ועל כך שהגיש תביעה חדשה, גירסה על פיה ניתן היה לצפות שהתובע יברר מדוע לא נכנסה הגימלה לחשבון הבנק שלו בחודש 1/01, בחודש 2/01 ובחודש 3/01 ותשובתו היתה שבחודש 2/01 לא בדק בבנק (ראו עמ' 6 שורה 13 לפרוטוקול) ובחודש 3/01 התקשר למוקד של ביטוח לאומי ונאמר לו כי עניינו בטיפול. הסתירות והתמיהות עליהן הצביעה ב"כ הנתבע בסיכומיה בסעיפים 26-23 לסיכומים, תמיהות של ממש הן ואכן התובע מסר מספר גרסאות מתי פנה לראשונה לברר את הסיבה לכך שלא קיבל גמלאות עבור החודשים 1/01 ועד 3/01. התנהגות התובע בתקופה 1/01 ועד 12/01 לא הצביעה על כך שהגיש תביעה לקבלת גימלת הבטחת הכנסה עוד בחודש 1/01 וסבר כי הגימלה מגיעה לו עבור חודשים אלה שכן לא מצאנו כי התריע על כך בפני גורם כלשהו. ח. מעדות פקידת הנתבע, הגב' ורוד מוסטפא, אשר במועד מתן עדותה כבר לא היתה יותר עובדת הנתבע, עולה שהתובע לא יכול היה להיות אצלה בחודש 1/01 לצורך הגשת תביעה שכן במועד זה היו עיצומים במוסד לביטוח לאומי ולא קיבלו קהל. עדות פקידת הנתבע על קיומם של עיצומים ועל אי קבלת קהל בחודש 1/01 לא נסתרה, ועל כן גירסת התובע כי פנה בחודש 1/01 למדור הבטחת הכנסה לצורך הגשת תביעה, איננה נכונה ואיננה אפשרית. יתר על כן, פקידת הנתבע אף הסבירה כי כאשר התובע פנה אליה בחודש 5/01 הסתבר כי התובע לא היה מודע לכך שלאחר תום קורס האכשרה המקצועית אליו הופנה, המשיך התובע להתייצב בשירות התעסוקה ורק כאשר לא קיבל את הכסף ופנה לברר מדוע בשירות התעסוקה הובהר לו כי עליו לפנות למדור הבטחת הכנסה במוסד לביטוח לאומי ובמועד פניתו ב- 5/01 ניתן היה לשלם לו רק חודש אחד רטרואקטיבית. פקידת הנתבע אף העידה כי הפרוצדורה הינה שתחילה ממלאים טופס תביעה להבטחת הכנסה ורק לאחר מכן נדרשים המסמכים ולא הפוך ועל כן לא יתכן שהתובע נדרש להמציא מסמכים בלא שקודם לכן מולא עבורו טופס תביעה. סדר הדברים כפי שהעידה לגביו פקידת הנתבע אף עולה מאופן בירור תביעתו הראשונה של התובע מ- 5/00, וכך אף נוהג הנתבע באשר ליתר המבוטחים הפונים אליו. אשר על כן, אין זה סביר כי בחודש 1/01 פנה התובע לנתבע ורק נדרש להגיש מסמך, (כפי שהעיד התובע בעמ' 5 שורה 15 לפרוטוקול), בלא שמולא טופס תביעה עבורו, מה גם שנשוב ונזכיר כי בחודש זה היו עיצומים ולא היתה קבלת קהל. 3. לאור העובדות כפי שפורטו על ידינו לעיל הננו קובעים כי התובע לא הוכיח שהגיש תביעה לקבלת גימלת הבטחת הכנסה בחודש 1/01, וסביר יותר להניח כי המסמך ממבטחים ששלח לנתבע, נשלח בהתייחס למכתב הנתבע - נ/9, מכתב מ- 1.8.00 ולאחר קבלת מכתב הדחיה בעקבות אי המצאת מסמך זה. התובע לא יכול היה להגיש תביעה חדשה בחודש 1/01 בשל העיצומים ואי קבלת הקהל בחודש זה כך שגירסתו, כפי שהיא מפורטת בתצהירו, אינה מהימנה עלינו. התובע אינו מתמודד כלל בסיכומיו עם העובדה שהיו עיצומים מסוף 10/00 ועד תחילת 2/01 כך שלא יכול היה להגיש תביעה חדשה בחודש 1/01, וגירסתו בדבר תביעה תלויה ועומדת רק על סמך זה שלא הוחזר לו האישור ממבטחים, אין בה ממש, שכן אפילו נתקבל מסמך לתיק, שהתביעה לגביו כבר נדחתה - מדובר במסמך שנתבקש על ידי הנתבע, וסביר יותר שהנתבע ישמור מסמך זה, כדי שאם בעתיד התובע יגיש תביעה חדשה, המסמך כבר יהיה בתיק ולא יהיה צורך בהמצאתו פעם נוספת. משהובהר לתובע על יסוד העדויות כי לא יתכן שהגיש תביעה חדשה בחודש 1/01, שינה התובע את גירסתו, כפי שהיא מופיעה בכתב התביעה ובתצהירו, כמו גם בדברי בא כוחו לפרוטוקול במעמד הדיון המוקדם מ- 4.6.02 (ראו עמ' 1 שורות 6-5 לפרוטוקול) וטען כי זכאותו לקבלת גימלה בחודשים 1/01 ועד 3/01 מבוססת על תביעה קודמת שהגיש בחודש 5/00. נציין כי תביעה זו נדחתה עוד בחודש 8/00, מה גם שהתובע לא קיבל גימלת הבטחת הכנסה מעולם על יסוד תביעה זו, כך שלא ברור מדוע אם לא קיבל גימלת הבטחת הכנסה בחודשים 5/00 ועד 12/00, יש להחיות תביעה זו דווקא בהתייחס לחודש 1/01?! נניח כי מבוטח מגיש במקביל תביעה לדמי אבטלה ולהבטחת הכנסה או לנכות כללית ולהבטחת הכנסה ותביעתו לאבטלה או לנכות כללית מאושרת והוא מקבל גימלה זו ולא גימלת הבטחת הכנסה ולאחר פרק זמן מסוים, חצי שנה, שנה הוא חדל להיות זכאי לקבלת דמי אבטלה או נכות כללית, האם זכאותו לגימלת הבטחת הכנסה חוזרת אוטומטית בלא להגיש תביעה חדשה?! בענייננו הגיש התובע בחודש 5/00 תביעה להבטחת הכנסה אולם במקביל גם קיבל תשלום ממדור אבטלה בגין היותו מובטל אשר הופנה להכשרה מקצועית. זוהי ככל הנראה הסיבה לכך שהתובע לא רץ להגיש תביעה חדשה להבטחת הכנסה בחודש 8/00 לאחר שתביעתו נדחתה, מאחר ובאותו שלב קיבל תשלומים ממדור אבטלה מכח היותו בקורס הכשרה מקצועית. 4. אשר על כן דין תביעת התובע להדחות. אין צו להוצאות. 5. לצדדים זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין. דמי אבטלה