מהי הגדרת ''בורסה'' ?

הגדרת ''בורסה'' - בורסה לניירות ערך שקיבלה רשיון לפי חוק ניירות-ערך, תשכ''ח-1968. לא יפתח אדם ולא ינהל בורסה לניירות-ערך אלא ברשיון מאת שר האוצר שניתן לאחר התייעצות עם הרשות. רשיון לפי סעיף זה יינתן לחברה שאינה מגבילה את מספר חבריה ואשר - (1) תזכיר ההתאגדות שלה מייחד מטרותיה לניהול בורסה לניירות-ערך; (2) תקנות ההתאגדות שלה מבטיחות כי רווחיה ישמשו רק למטרותיה ולא יחולקו בין חבריה, וכי בפירוקה תשמש יתרת נכסיה למטרות שיקבע שר האוצר; הוראת פסקה זו תחול עד לאחר מתן שני רשיונות או יותר. (א) דירקטוריון בורסה (להלן - הדירקטוריון) יהיה מורכב מאלה: (1) שבעה דירקטורים שיבחרו חברי הבורסה כפי שנקבע במסמכי ההתאגדות שלה; (2) חמישה דירקטורים שתמנה ועדת המינויים על דעת יושב ראש הרשות (להלן - דירקטורים חיצונים); (3) דירקטור שימנה שר האוצר; (4) דירקטור שימנה נגיד בנק ישראל; (5) יושב ראש הדירקטוריון, שיבחר הדירקטוריון על דעת יושב ראש הרשות, ובלבד שמתקיימים בו תנאי הכשירות לדירקטור חיצון כאמור בסעיף קטן (ו) והוא אינו בעל ענין בתאגיד שניירות ערך שלו רשומים למסחר בבורסה; (6) המנהל הכללי של הבורסה שיבחר הדירקטוריון, ובלבד שמתקיימים בו תנאי הכשירות לדירקטור חיצון כאמור בסעיף קטן בתקנון הבורסה ייקבעו כללים לניהול תקין והוגן של הבורסה; בלי לגרוע מהאמור יכול שייקבעו בתקנון, למטרה האמורה - (1) כללים לענין החברות בבורסה, ובכלל זה - (א) תנאי כשירות לחברות בבורסה ונוהל לקבלת חברים; (ב) תחומי הפעילות המותרים לחברי הבורסה; (ג) חובות חברי הבורסה כלפי הבורסה וכלפי חבריה, ובכלל זה חובות גילוי, רישום ודיווח; (ד) כללי ההתנהגות של חברי הבורסה כלפי לקוחותיהם, ובכלל זה חובות גילוי, רישום ודיווח; (ה) הפיקוח והבקרה של הבורסה על קיום תקנון הבורסה והנחיותיה, בידי חבריה; (ו) עבירות משמעת ושיפוט משמעתי של חברי הבורסה; (ז) תנאים ונוהל להשעיית חבר הבורסה ולביטול חברות; (ח) החלת הוראות פסקאות משנה (א) עד (ז), בשינויים המחוייבים, על חברה הפועלת בתחומי הפעילות המותרים לחבר הבורסה והיא נשלטת בידי חבר הבורסה או בידי בעל שליטה בו; (2) כללים לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה (להלן - רישום למסחר) ובכלל זה כללים בדבר - (א) אפיוני חברה שניתן לרשום ניירות ערך שלה למסחר, מבחינת תקופת פעילותה, היקף פעילותה ותוצאותיה העסקיות, שווי נכסיה והתחייבויותיה, זיקתה לתאגידים אחרים וסיווגה לקבוצות רישום; ניתן לקבוע כללים שונים כאמור לפי סוג הפעילות הכלכלית שבה עוסקת החברה; (ב) אפיוני ניירות הערך שניתן לרשמם למסחר, מבחינת סוגם, שווים המזערי הכולל בעת הרישום, החלק המזערי שיוחזק סמוך לאחר הרישום בידי הציבור ומידת פיזורו, והמספר המרבי של הסוגים או הסדרות; (ג) היחס בין מחירם של ניירות ערך בהנפקה לבין מחירם של ניירות הערך של החברה בבורסה, אופן ביצוע ההנפקה ודרך הקצאתם של ניירות הערך המונפקים; (ד) חיוב החברה כי הנפקת ניירות ערך תיעשה בתנאים, במחיר ובדרך השווים לכל, ותנאים ונסיבות שבהם מותר לנהוג אחרת לגבי סוגים של דרכי ההנפקה או של רוכשים, אם הדבר דרוש לעידוד השקעה בניירות והערך של החברה או לגבי הקצאה לעובדים; (ה) רישום למסחר של ניירות ערך שהוקצו על פי הצעה שלא לציבור; (ו) מניעה של כל עסקה או פעולה בניירות ערך בידי מחזיק או סוג מחזיקים, לתקופה שתיקבע; (ז) חיוב החברה כי כל המניות בהון המוצא שלה יהיו מניות שנפרעו במלואן; (ח) חיוב החברה כי כל המניות בהון המוצא שלה יירשמו למחסר, וכללים לחריגה מכלל זה לגבי חברות תעשייתיות שחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ''ט-1969, חל עליהן; חיוב כאמור לא יחול לגבי מניות מדינה מיוחדות כאמור בסעיף 46ב(1); (ט) חיוב החברה כי כל המניות בהון המוצא שלה יירשמו למסחר על שם חברת רישומים, וכללים לחריגה מכלל זה, לרבות לגבי חברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל וכן לגבי חברות שהתאגדו מחוץ לישראל. (3) כללים לענין המסחר בבורסה, ובכלל זה כללים בדבר - (א) מועדי המסחר; (ב) קיום מסחר בקבוצות מסחר שונות ובשיטות מסחר שונות; (ג) הפיקוח והבקרה של הבורסה על קיום הוראות תקנון הבורסה והנחיותיה, הנוגעות למסחר, ועל תקינות המסחר; (ד) תנאים ונוהל להפסקה זמנית או להגבלה של המסחר בנייר ערך או בקבוצה של ניירות ערך; (ה) ייחוד המסחר לחברי הבורסה ולמי שהבורסה אישרה, ותנאים לאישור כזה; (ו) פרסום תוצאות המסחר; (ז) תנאים ונוהל לביצוע עסקאות מחוץ לבורסה בידי חבר הבורסה, בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה; (4) חובות חברה שניירות ערך שלה רשומים למסחר (להלן - חברה רשומה) ובכלל זה - (א) המשך קיום הכללים שנקבעו לרישום למסחר, גם לאחר הרישום, בשינויים הנובעים מהיות ניירות הערך של החברה רשומים למסחר; (ב) חובת מתן הודעה על סוגי אירועים ומסירת מידע לפי דרישת הבורסה; (5) תנאים ונוהל להשעיית המסחר בנייר ערך או למחיקת נייר ערך מהרישום למסחר, לרבות מחיקה ביזמת החברה הרשומה; (6) כללים לענין פרסום מידע על ידי הבורסה, ובכלל זה מידע המתייחס למסחר, לחברי הבורסה ולחברות רשומות; (7) עמלות, דמי רישום ודמי טיפול בעד שירותי הבורסה; (8) תחולת הכללים שנקבע בתקנון על תאגיד שאינו חברה ועל יחידות של קרן סגורה כהגדרתה בחוק להשקעות משותפות, וההתאמות הנדרשות לכך. דיני חברותשאלות משפטיותשוק ההון / ניירות ערךהגדרות משפטיות