חוק בית המשפט העליון

בבית המשפט העליון יהיו שופטים במספר שקבעה הכנסת. בית המשפט העליון ידון בשלושה, אולם נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא רשאי להורות, לפני תחילת הדיון בענין מסויים, שהדיון בו יהיה לפני מספר בלתי זוגי גדול יותר של שופטים; מותב שהחל לדון בענין מסויים רשאי להורות שהמשך הדיון בו יהיה לפני מספר בלתי זוגי גדול יותר של שופטים, ובהם השופטים שהחלו בדיון; בבקשות לצווי ביניים, לצווים זמניים ולהחלטות ביניים אחרות, וכן בבקשות לצווים על תנאי, מוסמך לדון שופט אחד, אך שופט אחד לא יהיה מוסמך לסרב למתן צו על תנאי או לתתו על מקצת עילותיו בלבד; השופט או השופטים אשר ידונו בענין פלוני ייקבעו בידי נשיא בית המשפט העליון. אב בית הדין בבית המשפט העליון יהיה מי שיושב בדין, שהוא הראשון מבין אלה: (1) נשיא בית המשפט העליון; (2) המשנה לנשיא בית המשפט העליון; (3) נשיא לשעבר של בית המשפט העליון, ואם כמה נשיאים לשעבר יושבים בדין הוותיק שבהם, ובין בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם; (4) המשנה לשעבר לנשיא בית המשפט העליון, ואם כמה משנים לשעבר יושבים בדין - הוותיק שבהם, ובין בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם; (5) הוותיק שבשופטים, ובין בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם. בית המשפט העליוןחוק