מטרותיו של בנק ישראל

בנק ישראל הוא תאגיד. לבנק יהיו ועדה מוניטרית, מועצה מינהלית ונגיד. מקום מושבו של הבנק יהיה בירושלים, והוא רשאי לפתוח סניפים ונציגויות בכל מקום אחר. מטרותיו של הבנק הן: (1) לשמור על יציבות מחירים, וזאת כמטרה מרכזית; (2) לתמוך במטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים, בתנאי שלדעת הוועדה לא תהיה בכך פגיעה בהשגת יציבות המחירים לאורך זמן; לעניין זה, ''יציבות מחירים לאורך זמן'' - מצב שבו צופה הוועדה, על בסיס המדיניות המוניטרית שקבעה, ששיעור האינפלציה יהיה בתחום יציבות המחירים שנקבע כאמור בסעיף קטן (ב), בתוך תקופה שלא תעלה על שנתיים; (3) לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה תפקידיו של הבנק הם: (1) לנהל את המדיניות המוניטרית; (2) להחזיק את יתרות מטבע החוץ של המדינה ולנהלן; (3) לתמוך בפעילות הסדירה של שוק מטבע החוץ בישראל; (4) לשמש בנקאי של הממשלה; (5) להסדיר את מערכות התשלומים והסליקה במשק, במטרה להבטיח את יעילותן ויציבותן, לרבות בהתאם לחוק מערכות תשלומים, התשס''ח-2008; (6) להנפיק מטבע, להסדיר את מערכת המזומנים במשק ולכוונה; (7) לקיים את הפיקוח וההסדרה של מערכת הבנקאות על פי סמכויותיו לפי חוקי הבנקאות ולפי כל דין אחר. הבנק יהיה עצמאי בבחירת פעולותיו ובהפעלת סמכויותיו לשם השגת מטרותיו ולמילוי תפקידיו. בנק ישראלבנק