הגדרת "גניבת עין" בחוק

סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, התשנ''ט-1999 העוסק בנושא גניבת עין קובע כדלקמן: לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר. שימוש של עוסק בשמו בתום לב, לשם מכירת נכס או מתן שירות, לא ייחשב כשלעצמו גניבת עין. החובות יחולו על עוסק, אשר עשה את המעשה האסור במהלך עסקו או בהקשר לעסקו, כלפי עוסק אחר אשר נפגע או ניזוק מהפרת החובה, במהלך עסקו או בהקשר לעסקו. גניבת עיןהגדרות משפטיות