סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה - (1) יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן; (2) יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול; (3) יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר; (4) רשאי להחליט על הנפקה של סדרת איגרות חוב; (5) אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם (6) ידווח לאסיפה השנתית על מצב עניני החברה ועל התוצאות העיסקיות (7) ימנה ויפטר את המנהל הכללי (8) יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון (9) רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה (10) רשאי להחליט על חלוקה (11) יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת (12) בחברה ציבורית - יקבע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. בחברה פרטית יכול שיהיה דירקטוריון המונה אדם אחד. על דירקטוריון המונה אדם אחד יחולו הוראות סימן זה; על החלטות דירקטוריון כאמור יחולו הוראות סימן ו', בשינויים המחויבים; יתר הוראות פרק זה לא יחולו על דירקטוריון המונה אדם אחד. דירקטוריון חברה ציבורית יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון, אלא אם כן נקבע אופן מינוי אחר בתקנון. בחברה פרטית אין חובה למנות יושב ראש דירקטוריון; לא מונה יושב ראש דירקטוריון בחברה פרטית, יהיה כל אחד מהדירקטורים, זכאי לכנס את הדירקטוריון ולקבוע את סדר היום שלו, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. דיני חברותדירקטוריוןדירקטור