בדיקת "פרופרינט" כראיה במשפט הפלילי

בספרו על הראיות, תש"ע-2009, כרך שלישי, מונה י' קדמי את הבדיקות אשר "כיום שוב אין חולקים על כך כי מומחה לדבר מסוגל לקבוע באורח וודאי ובטוח...", וביניהן, גם את בדיקת ה"פרו פרינט", אשר נועדה לבדוק "אם אדם החזיק כלי יריה בידו סמוך לפני הבדיקה" (ראה שם, בעמ' 1297-1298). הוא מפנה לעניין זה לפסיקה שהתבססה על בדיקה זו כראייה, או כבדיקה שניתן לסמוך ממצאים שיפוטיים על תוצאותיה (ראה לעניין זה: האזכורים בה"ש 46, שם, בעמ' 1298). כן ראו הדברים האמורים לעניין זה בע"פ 2871/04 ג'יהד חאג' יחיא נ' מדינת ישראל, תק-על 2005(1) 3893 , 3894, ולפיהם: "מדובר בבדיקה הבאה לאתר על הגוף שיירים של ברזל, וזאת בדרך של התזת חומר על אברי גוף שעל-פי החשד באו במגע על הברזל, כאשר הופעת סימנים סגולים על הגוף מעידה על מגע כזה. ראש מעבדת סימנים וחומרים במז"פ הסביר בחוות-דעתו את מנגנון הפעולה של הבדיקה: הבדיקה מבוססת על המגיב הכימי PDF, אשר צובע בגוון אדום-סגול (מג'נטה) את האזורים בהם מצויים יוני ברזל בכמות העולה על סף הגילוי של התכשיר... בעת מגע בחפצים מברזל, כגון כלי-נשק או כלי עבודה העשויים ברזל, ממיסה הזיעה המצויה על פני העור כמויות זעירות של ברזל, או של תחמוצת ברזל, מפני השטח של החפץ ומשאירה אותן על העור בצורה בלתי נראית לעין. תגובת הצבע של ה- PDFצובעת את שיירי הברזל האלה בגוון מג'נטה, וצורתם של הכתמים הצבועים יכולה לעיתים, כמו במקרה שלפנינו, להצביע על צורתו של חפץ". עוד ראו לעניין זה, דברי המלומד י' קדמי , ולפיהם: "היכולת הטכנית של איפיונם וייחודם של "סימנים", שמותירים אחריהם חפצים שונים עקב מגעם עם גופים אחרים , באופן שניתן על ידי בדיקה השוואתית לקבוע זיקה בין ה"סימן" לבין ה"גורם המסמן"- הגיעה לרמה מדעית המאפשרת בנסיבות מתאימות, לקבל בעניין זה חוות דעת של מומחה כבסיס לקביעת ממצאים וודאיים בפלילים...כיום, עם התקדמות היכולת הטכנית בתחום זה, חל שינוי בהערכת משקלה של התוצאה של השוואת סימנים, והיא הפכה לראיה ככל הראיות: בכוחה לשמש הן נדבך בראיות המזהות את הגוף ה"מסמן", והן ראיה עיקרית לעניין זה; הכל בהתאם לטיבם המיוחד של ה"סימנים", ולהתרשמותו של בית המשפט מעדותו של המומחה שקיים את הבדיקה....כך למשל, ניתן עתה לסמוך ממצא מרשיע....על תוצאות בדיקת סימנים שמותיר חפץ עשוי מברזל על גופו של אדם, על ידי בדיקת פרופרינט (טביעת מתכת)". (שם, בעמ' 1300-1302). משפט פליליהגשת ראיות