כיצד "ביטקוין" מסווג לצורכי מס ?

הביטקוין הינו יחידה דיגיטלית הרשומה ומנוהלת באמצעות טכנולוגיית רישום מבוזרת (DLT - Technology Ledger Distributed ) דהיינו: טכנולוגיית רישום שאינה תלויה בגוף מרכזי אחד, המבוססת על טכנולוגיית ה"בלוקצ'יין" (blockchain) והמאובטחת באמצעות הצפנה - קריפטוגרפיה. הטכנולוגיה האמורה מבוססת על יומן מבוזר, כלומר אוסף רשומות דיגיטליות המצויות אצל שרתים רבים ברשת באופן המבטיח כי לא ייעשה ביומן שינוי שאינו לגיטימי המחולק ל"בלוקים", כאשר כל בלוק כולל מספר תנועות, כל תנועה בביטקוין נרשמת ביומן, ולכל תנועה ביומן מוצמד מספר המשמש כ"מנעול" (Key Public) רק מי שברשותו "מפתח" (Key Private) יכול לפתוח את המנעול וליטול לעצמו את הביטקוין שקיבל. האם ניתן להגדיר את הביטקוין כ"מטבע" וממילא כ"מטבע חוץ" ? ככל שאין מדובר ב"מטבע" הרי שהביטקוין הוא "נכס" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס ההכנסה, לאמור: "כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל" והריווח ממכירתו חייב במס ריווח הון לפי פרק ה' לפקודה. כעולה מהגדרת "מטבע חוץ" בחוק בנק ישראל נדרש כי המטבע יהיה מסוג של "שטרי כסף או מעות", לאמור כי יהיה לו ביטוי פיזי-מוחשי כלשהו. הביטקוין הוא רשומה דיגיטלית ותו לא, ולפיכך אין לו כל ביטוי פיזי-מוחשי כאמור. המונח שטרי כסף או מעות הוא מונח ארכאי שאינו רלבנטי לבנקאות המודרנית ולשאיפה להפחית את השימוש במזומנים כפי שעולה מהחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018. אין חולק כי ליחידות ביטקוין שהינן רשומות מחשב אין היבט מוחשי-פיזי כלשהו ועל כן אינן עונות על הגדרת "מטבע חוץ" בחוק בנק ישראל לפיה יהיו אלה "שטרי כסף או מעות". עליית ערך הביטקוין אינה מהווה "הפרשי שער"; המונח "הפרשי שער" מוגדר כ: "סכום שנוסף עקב שינוי בשער החליפין לקרן מילווה, שהיא פקדון במטבע חוץ או שהיא הלוואה שיש להחזירה במטבע חוץ". הביטקוין בוודאי שאיננו קרן מלווה מסוג פיקדון )ראוה הגדרת "פיקדון" בסעיף 1 לפקודה: "סכום שהופקד בתאגיד בנקאי, או במוסד בנקאי מחוץ לישראל המתנהל על פי הדין במדינה שבה הוא מתנהל"( ולא הלוואה. עליית ערך הביטקוין אף אינה בבחינת "סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה", שהרי ברור שאין מדובר בחוב כלשהו או בזכות תביעה כלפי מאן דהוא, אף לא כנגד איזה גוף מדינתי מרכזי, שהרי כל מהותו של הביטקוין שאין כל גוף מדינתי העומד מאחוריו. מיסיםמטבעות קריפטוגרפים / ביטקויןמטבעותשאלות משפטיות