טופס הזמנה לדין בסדר דין רגיל

טופס הזמנה לדין בהגשת תובענה שאינה בסדר דין מקוצר, ימסור התובע עם כתב התביעה מספר הזמנות לדין, כפול ממספר הנתבעים. תוכן ההזמנה לדין בהזמנה לדין יידרש הנתבע להגיש כתב הגנה תוך שלושים ימים לאחר המצאת ההזמנה, או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע בית המשפט או הרשם. המצאת הזמנה וכתב תביעה הזמנה לדין חתומה ביד פקיד של בית המשפט תומצא בתכוף לאחר הגשתו של כתב התביעה לכל נתבע יחד עם עותק ממנו. הזמנה לדין בבית משפט ב_________ אל_________ הואיל ו__________ אם לא תעשה כן, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך. יום__________ * אם החליט בית המשפט להאריך את התקופה, יש לציין את התקופה שנקבעה ולמחוק את המיותר. העברת תביעה לסדר דין רגילמסמכיםהזמנה לדיןטפסים משפטיים