טופס הזמנה לדין בסדר דין רגיל | עו"ד רונן פרידמן

##(1) טופס הזמנה לדין:## בהגשת תובענה שאינה בסדר דין מקוצר, ימסור התובע עם כתב התביעה מספר הזמנות לדין, כפול ממספר הנתבעים. ##(2) תוכן ההזמנה לדין:## בהזמנה לדין יידרש הנתבע להגיש כתב הגנה תוך שלושים ימים לאחר המצאת ההזמנה, או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע בית המשפט או הרשם. ##(3) המצאת הזמנה וכתב תביעה:## הזמנה לדין חתומה ביד פקיד של בית המשפט תומצא בתכוף לאחר הגשתו של כתב התביעה לכל נתבע יחד עם עותק ממנו. ##הזמנה לדין## בבית משפט ב_________ אל_________ הואיל ו__________ אם לא תעשה כן, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך. יום__________ * אם החליט בית המשפט להאריך את התקופה, יש לציין את התקופה שנקבעה ולמחוק את המיותר. טפסים משפטייםהזמנה לדיןמסמכיםהעברת תביעה לסדר דין רגיל