מי יכול להגיש המרצת פתיחה ?

248. הזכאים לבקש בהמרצת פתיחה האנשים המנויים להלן זכאים לבקש מבית המשפט בהמרצת פתיחה החלטה באחת השאלות המנויות בתקנה 249: (1) מנהלי עזבונו של נפטר, כולם או מקצתם; (2) נאמנים על פי שטר קנין או מסמך, כולם או מקצתם; (3) אדם הטוען שהוא מעונין בסעד המבוקש בחזקת נושה או יורש, או נהנה על פי תנאי שטר קנין או מסמך, או בחזקת תובע על פי העברה או בדרך אחרת מכוחו של נושה או של אדם אחר כאמור; (4) אפוטרופוסים שנתמנו לפסולי-דין, ואם הפסול-דין הוא קטן - גם הוריו. 249. שאלות שניתן לבקש בהן בהמרצת פתיחה ואלה השאלות שבהן ניתן לבקש בהמרצת פתיחה: (1) שאלה הנוגעת בזכות או בטובת הנאה של הטוען שהוא נושה, יורש או נהנה; (2) קביעת סוגם של נושים, של יורשים או של אנשים אחרים; (3) חיובם של מנהלי עזבון או נאמנים להגיש חשבונות מסויימים ואימות חשבונות אלה בשעת הצורך; (4) חיובם של מנהלי עזבון או נאמנים לשלם לקופת בית המשפט כספים שבידיהם; (5) מתן הוראות למנהלי עזבון או לנאמנים לעשות או להימנע מעשות מעשה מסויים בתפקידם כאחד מאלה; (6) הכרעה בכל שאלה הנובעת במישרין מתוך הנהלת העזבון או הנאמנות; (7) הכרעה בכל שאלה הנוגעת לעניני פסול-דין; (8) אישור מכירה, קניה, פשרה או עיסקה אחרת. 250. המרצת פתיחה מטעם מוכר או קונה של מקרקעין מוכר או קונה של מקרקעין זכאי בכל עת לבקש, בהמרצת פתיחה, החלטה בכל שאלה המתעוררת עקב דרישה או התנגדות או תביעת פיצויים, או בכל שאלה אחרת הנובעת מתוך חוזה המכר או הכרוכה בו ואינה נוגעת לקיומו או לתקפו של החוזה. 251. המרצת פתיחה מטעם שותף בשותפות מקום שקיומה של שותפות, או הזכות לשותפות, או העובדה שהשותפות מתפרקת, אינם שנויים במחלוקת, זכאי כל שותף בה או יורשו לבקש בהמרצת פתיחה את פירוק השותפות, עריכת חשבונותיה וחיסולה. 252. המרצת פתיחה מטעם מעונין כל הטוען שהוא מעונין על פי שטר קנין, צוואה או מסמך אחר, זכאי לבקש מבית המשפט, בהמרצת פתיחה, החלטה בשאלה של פירוש הנובעת מתוך המסמך והצהרה על זכויות המעונינים. 253. תובענה לסעד הצהרתי תובענה לסעד הצהרתי גרידא מותר להגיש בדרך המרצת פתיחה. 254. סייג אין להביא בדרך המרצת פתיחה בדבר מינוי מנהל עזבון, נאמן או אפוטרופוס. 255. הגשת המרצת פתיחה המרצת פתיחה תוגש כדרך שמגישים בקשה בכתב, ויחולו עליה הוראות תקנה 241(א); הבקשה תוכתר במילים ''המרצת פתיחה'' ותומצא למשיב יחד עם הזמנה. 256. הגשת תשובה משיב בהמרצת פתיחה הרוצה להגיש תשובה להמרצה הפתיחה, יגישה לבית המשפט וימסור עותק ממנה למבקש בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד המצאת המרצת הפתיחה או עד ארבעה עשר ימים לפני מועד הדיון בה, לפי המוקדם, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת; בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה; תצהיר שלא צורף לתשובה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט. 257. ראיות בית המשפט בדונו בהמרצת פתיחה רשאי להורות על הבאת ראיות נוספות בתמיכה להמרצת הפתיחה, ככל שיראה צורך בכך, לרבות השמעת עדים, ורשאי הוא להורות בדבר בירור הפלוגתות המתעוררות בה ככל שיראה לו. 258. ביטול ההמרצה בכל שלב של הדיון רשאי בית המשפט, אם נראה לו כי אין זה מן הראוי לטפל בבקשה בדרך המרצת פתיחה, לבטל את המרצת הפתיחה ולהפנות את בעלי הדין לתובענה בדרך הרגילה או לדון בה כאילו היתה תובענה בדרך הרגילה, ולשם כך רשאי הוא להורות על הגשת כתבי טענות. המרצת פתיחהשאלות משפטיות