'עיסוק ברפואה וטרינרית'' לפי חוק הרופאים הווטרינרים

''עיסוק ברפואה וטרינרית'' לפי חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ''א-1991 הוא טיפול רפואי בבעל חיים למניעת מחלה או ריפוייה, בדיקה, איבחון או ניתוח של בעל חיים או מתן מרשם עבורו, ולרבות בדיקה של גוויית בעל חיים לשם איבחון מחלה או לשם קביעת היותה ראויה למאכל אדם; ''רופא וטרינר'' - הוא אדם המורשה לעסוק ברפואה וטרינרית. מי שבידו רשיון, היתר זמני או היתר מוגבל לפי חוק זה רשאי לעסוק בדרך של משלח-יד ברפואה וטרינרית. מי שאינו רופא וטרינר לא יעסוק ברפואה וטרינרית ולא יתחזה, במפורש או מכללא, כעוסק ברפואה וטרינרית או ככשיר לעסוק בה; ואולם רשאי השר להתיר בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ביצוע פעולות מסויימות של עיסוק ברפואה וטרינרית כמשלח-יד בידי מי שאינו רופא וטרינר, ובלבד שהוא בעל כשירויות שנקבעו בתקנות, לביצוע אותן פעולות, ורשאי השר בתקנות כאמור, לקבוע אילו פעולות תיעשינה בפיקוחו של רופא וטרינר. מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל רשיון לעסוק ברפואה וטרינרית (להלן - רשיון): (1) הוא אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל; (2) הוא בעל השכלה ברפואה וטרינרית; (3) הוא עמד בבחינות שקבע המנהל, בהתייעצות עם המועצה המדעית, זולת אם הוא בעל השכלה ברפואה וטרינרית. (4) הוא לא הורשע בישראל בעבירה פלילית שיש בה קלון. ואלה בעלי השכלה ברפואה וטרינרית: 1) מי שפקולטה או בית ספר לרפואה וטרינרית במוסד להשכלה גבוהה בישראל העניקו לו תואר המעיד על סיום חוק לימודיו כרופא וטרינר, ובלבד שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה באותו מוסד ובאותו תואר; (2) מי שסיים לימודיו ברפואה וטרינרית בפקולטה או בבית ספר לרפואה וטרינרית בחוץ לארץ שהמנהל הכיר בהם וניתנה לו תעודת גמר שהמנהל הכיר בה. לא ישתמש אדם בתואר ''רופא וטרינר'' או בתואר דומה המרמז על היותו רופא וטרינר, אלא אם כן הוא מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק זה. רופא וטרינר רשאי להעסיק, בפיקוחו האישי, עוזרים בעבודתו המקצועית אך לא יתיר למי שאינו רופא וטרינר לבצע פעולות של עיסוק ברפואה וטרינרית כשהענין דורש שיקול דעת או מיומנות מקצועיים של רופא וטרינר. רופא וטרינר רשאי להחזיק סמים ותרופות הנחוצים לטיפול בבעלי חיים בחצריו ולהשתמש בהם לטיפול כאמור או לשעת חירום, אך לא ינפק ולא יספק סמים או תרופות לבעליו של בעל חיים חולה אלא לפי הוראות פקודת הרוקחות (נוסח חדש), התשמ''א-1981; רופא וטרינר יהיה כפוף להוראות כל חיקוק לענין החזקה ושימוש בסמים או ברעלים. רפואהרופאיםוטרינריה