ועדה מחוזית

לפי חוק התכנון והבניה לכל מחוז תהיה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה (להלן ועדה מחוזית), וזה הרכבה: (1) הממונה על המחוז ובהעדרו - נציג אחר של שר הפנים, והוא יהיה היושב ראש; (2) נציג השר לאיכות הסביבה; (3) נציג שר הבטחון; (4) נציג שר הבינוי והשיכון; (5) נציג שר הבריאות; (6) נציג שר החקלאות; (7) נציג שר המשפטים; (8) נציג שר התחבורה; (9) נציג שר התיירות; (10) נציג רשות מקרקעי ישראל; (11) מתכנן המחוז (12) חמישה חברים שימנה שר הפנים על פי המלצות של הרשויות המקומיות שבאותו מחוז (להלן - נציגי הרשויות המקומיות); (13) חבר אחד שימנה שר הפנים והוא - אדריכל או מהנדס הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים או בעל תואר אקדמי בתחום תכנון ערים ואזורים, ובלבד שיתקיימו בכל אחד מהם שניים אלה: (א) הוא בקי בענייני תכנון ובניה; (ב) הוא אינו עובד המדינה או עובד ועדה מקומית או רשות מקומית שבאותו מחוז; חבר כאמור ימונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי הכישורים האמורים, כפי שיקבע שר הפנים בהודעה ברשומות. (14) נציג של הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה, שימנה שר הפנים בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, מתוך רשימת מועמדים שיגישו לו גופים אלה; לענין זה, ''הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה'' - הגופים המפורטים בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס''ג-2002. תקופת כהונתה של ועדה מחוזית תהיה חמש שנים; אך אם לא נכנסה לתפקידה ועדה מחוזית חדשה תמשיך הועדה הקודמת ששה חדשים נוספים בכהונתה, ובתום התקופה של ששה חדשים תתחיל הועדה המחוזית החדשה לפעול בכל מספר של חברים שנתמנו עד אז. כל אימת שהועדה לתשתיות או שועדה מחוזית דנה בתכנית שבתחום רשות מקומית, תזמין את מהנדס הרשות המקומית אם ישנו - ואת נציגה לבוא לפניה, ואם באו - תתן להם הזדמנות להשמיע את דברם לפני שתחליט בענין. בניהועדה מחוזית לתכנון ובניה