בקשה להארכת המועד להגשת סיכומים - דוגמא

בית-המשפט הנכבד מתבקש להאריך את המועד להגשת סיכומי התובע ב 45 ימים נוספים. ואלו נימוקי הבקשה: 1. בשל פגרת הפסח / לחץ עבודה חריג / העובדה כי על הח"מ להשלים כתיבת מספר סיכומים במקביל בתיקים אחרים - נדרשת לח"מ אורכה להשלמת סיכומי התובע. 2. ב"כ הנתבע נתן את הסכמתו האדיבה לבקשה. 3. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להאריך המועד להגשת סיכומי התובע עד ליום_____. 4. יהא זה מן הדין ומן הצדק להיענות לבקשה. הארכת מועדסיכומיםמסמכים