איך כותבים כתב תביעה ?

להלן הפרטים שיכיל כתב תביעה: (1) שם בית המשפט שהתובענה מוגשת לו; (2) שמו של התובע, מספר זהותו, מקום מגוריו ומען להמצאת כתבי בי-דין; (3) שמו של הנתבע, וכן מספר זהותו, מקום מגוריו, במידה שניתן לבררם; (4) העובדה שהתובע או הנתבע הוא תאגיד או הוא פסול-דין, אם הדבר הוא כך, ואם הוא תאגיד - הצורה שבה התאגד; (5) העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה, ואימתי נולדה; (6) העובדות המראות שבית המשפט מוסמך לדון בתובענה; (7) הסעד המבוקש; (8) הסכום שהתובע הסכים לקזזו או ויתר עליו; (9) שוויו של נושא התובענה, ככל שאפשר לקבעו. בכתב התביעה רשאי התובע לבקש כל סעד שמוסמך בית המשפט לתיתו, לרבות צו לתשלום סכום כסף, צו אכיפה, צו לא תעשה וצו הצהרתי. כתב התביעה יפרש את הסעד הנתבע, אם לחלוטין ואם לחלופין; אך אין צורך לבקש סעד כללי לרבות הפרשי הצמדה, ריבית, שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שבית המשפט מוסמך ליתן אותו בכל מקרה לפי שיקול דעתו כאילו נתבקש על כך. מקום שהתובע מבקש סעד בשל תביעות שונות או עילות המבוססות על נימוקים שונים, יצויינו התביעות או העילות, עד כמה שאפשר, בנפרד ובמובחן. כתב תביעהמסמכיםשאלות משפטיות