מהי ממשלה ?

הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה. מקום מושבה של הממשלה הוא ירושלים. הממשלה מורכבת מראש הממשלה ומשרים. ראש הממשלה מכהן מכוח היבחרו בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות וחשאיות, לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה. השרים ימונו על-ידי ראש הממשלה; מינוים טעון אישור הכנסת. כל אימת שיהיו בחירות לכנסת, ייערכו באותו מועד גם בחירות לראש הממשלה, למעט בחירות חוזרות לכנסת כתוצאה מערעור בחירות. זכאי לבחור בבחירות לראש הממשלה מי שזכאי לבחור בבחירות לכנסת. כשיר להיות מועמד לראש הממשלה מי שנתקיימו בו אלה: (1) הוא כשיר להיות מועמד לכנסת וביום הגשת מועמדותו הוא בן שלושים שנה ומעלה; (2) נערכות הבחירות לראש הממשלה במועד שבו נערכות הבחירות לכנסת - הוא עומד בראש רשימת מועמדים לאותה כנסת; (3) נערכות בחירות מיוחדות - הוא חבר הכנסת או שהוא נקבע על ידי מפלגה המיוצגת בכנסת כמועמדה לראש הממשלה; הכנסת רשאית, ברוב של חבריה, להביע אי-אמון בראש הממשלה. הבעת אי-אמון של הכנסת בראש הממשלה, יראוה כהחלטת הכנסת על התפזרותה לפני גמר תקופת כהונתה. אם לא נתקבל חוק התקציב תוך שלושה חדשים לאחר תחילתה של שנת הכספים, יראו בתום התקופה האמורה כאילו החליטה הכנסת על התפזרותה לפני גמר תקופת כהונתה. הממשלהשאלות משפטיות