מהו מע''מ ?

על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף (מע"מ) בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת. אם הוטל מס על עסקה או הועלה שיעור המס עליה לאחר שהוסכם על העסקה רשאי העוסק לדרוש מהקונה שישלם לו את סכום המס או את סכום המס הנוסף שנתחייב בו העוסק, זולת אם נקבע אחרת בהסכם או בכל בית דין הדן בפיקוח על המחירים. אם לא הגיש חייב במס דו''ח תקופתי, ייקבע המס שעליו לשלם בהתחשב בהקף עסקאותיו או פעילותו, ובאין נתונים - לפי המשוער (להלן - קביעת מס). על קביעת מס אין להשיג או לערער, והיא תתבטל מאליה אם יוגש הדו''ח התקופתי; אולם לגבי מי שטוען כי אינו בגדר החייבים במס, יראו את הקביעה לענין השגה וערעור, כשומה. אם הגיש חייב במס דו''ח תקופתי ולדעת המנהל הדו''ח איננו מלא או איננו נכון או שאיננו נתמך במסמכים או בפנקסי חשבונות כפי שנקבע, רשאי המנהל לשום לפי מיטב שפיטתו את המס המגיע או את מס התשומות של החייב במס (להלן - שומה). השומה תהיה בתוך חמש שנים לאחר הגשת הדו''ח, ואם הורשע החייב במס, או כופרה עבירתו, בשל מסירת ידיעות כוזבות בדו''ח האמור או בשל מעשה אחר שיש בו כוונה להתחמק מתשלום מס המגיע לתקופת הדו''ח האמור - תוך עשר שנים לאחר הגשת הדו''ח. הודעת השומה תפרט את נימוקי השומה. מיסיםשאלות משפטיותמע"מ (מס ערך מוסף)