רישום מעבדות לפי פקודת בריאות העם

רישום מעבדות לפי פקודת בריאות העם: ''מעבדה'' - מעבדה רפואית, נקודת איסוף, אתר בדיקה ובנק דם; ''מעבדה רפואית'' - מקום שבו נעשות בדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם; ''בנק דם'' - מקום לאיסוף, לעיבוד, לסיווג, לבדיקה, לאחסון או להפצה של מנות דם או של נגזרות של דם; ''נקודת איסוף'' - מקום הנמצא מחוץ לכתלי מעבדה רפואית, שבו אוספים דגימות שמקורן בבני אדם לצורך העברתן למעבדה לשם בדיקה; ''אתר בדיקה'' - מקום הנמצא מחוץ לכתלי מעבדה רפואית, שבו נעשות בדיקות רפואיות על-אתר בדגימות שמקורן בבני אדם. שר הבריאות רשאי בתקנות, לקבוע לגבי מעבדות, הן דרך כלל והן לגבי סוגים מהן, לפי תחומי פעילותן המקצועית וסוגי הבדיקות הנערכות בהן, הוראות בדבר רישום מעבדות וכן הוראות בדבר - (1) מתן היתר לאדם להיות מנהל מעבדה והתנאים לקבלת ההיתר; (2) כשירויות והתמחויות של עובדי מעבדה; (3) תנאים שלפיהם ינוהלו מעבדות, לרבות נהלי ביצוע בדיקות, בטיחות במעבדה, איסוף דגימות וטיפול בהן, רישום ודיווח והבטחת איכות הפעילות של המעבדות; (4) התנאים שיקויימו במעבדות לצורך מתן שירותי מעבדה; (5) סידורי תברואה; (6) פעולות עיקור וחיטוי; (7) ניהול רשומות, החזקתן, שמירתן והביקורת עליהן. לפי בקשת המנהל רשאי הממונה על המחוז, במודעה לקהל, לצוות על כל האנשים הגרים במחוז שלו או בכל חלק הימנו להרכיב לעצמם אבעבועות בתוך זמן מסויים, אלא אם כן יוכלו אותם אנשים להוכיח כי נעשתה בהם הרכבת-אבעבועות מוצלחת תוך פחות משלוש שנים; כל אדם כזה שלא הורכב כך במשך התקופה המפורטת בצו יאשם בעבירה ויהא צפוי לקנס שלא יעלה על לירה אחת או למאסר לא יותר מחודש ימים 2 כל המביא או מנסה להביא את מחלת האבעבועות על כל אדם, ע''י שהוא מרכיב בו חומר אבעבועות, או ע''י שהוא חושף אותו במזיד לפני חומר אבעבועות, או לפני כל חומר, חפץ או דבר הרווי חומר אבעבועות, או המביא או מנסה להביא במזיד בכל אמצעי אחר את המחלה לארץ, יאשם בעבירה ויהא צפוי לקנס שלא יעלה על עשרים וחמש לירות או למאסר לא יותר מששה חדשים. רפואהבריאות העם