רישום מרפאות לפי פקודת בריאות העם

רישום מרפאות לפי פקודת בריאות העם: ''מרפאה'' - מקום שאיננו בית חולים הטעון רישום לפי פקודה זו, או חלק ממנו והמיועד להגשת שירותי רפואה, רפואת שיניים וסיעוד, לרבות טיפול יום וטיפול לילה, להשגחה למטרות אלה על חולים, ועל נשים בזיקה להריון, ושיקום; (א) שר הבריאות רשאי, לאחר התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, לקבוע בתקנות לגבי מרפאות, הן דרך כלל והן לגבי סוגים מהן לפי ענפי השירותים או הטיפול הניתן בהן, הוראות בדבר - (1) דרכי הפיקוח על מילוי הוראות התקנות לפי סעיף זה; (2) רישום של: (א) מרפאות מסוגים מסויימים, למעט מרפאות של קופת חולים; (ב) לשכה פרטית של רופא או של רופאים שבה מבוצעות פעולות כירורגיות, פעולות הרדמה, צינתור או הזרעה מלאכותית, ופעולות רפואיות הנילוות להן; (3) התנאים שיקויימו במרפאות לצורך מתן שירות רפואה או טיפול רפואי מסוגים מסויימים; (4) סידורי תברואה; (5) מקום לפעולות כירורגיות; (6) פעולות עיקור וחיטוי; (7) מעבדות; (8) חדר תרופות וחלוקת תרופות; (9) הכשרת הצוות הסיעודי ואימונו; (10) ניהול רשומות, החזקתן, שמירתן והביקורת עליהן. רפואהבריאות העם