עיכוב בתשלום תגמולי ביטוח - האם אפשר לתבוע פיצויים ?

סעיף 23(א) לחוק חוזה הביטוח קובע כי: "משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו." סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח קובע כי: "תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיות שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי סעיף 23(א), והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים" בע"א 7298/10 הדר חברה לביטוח בע"מ נ' אחד העם מזון והשקעות בע"מ, פסקה 28 לפסק דינו של כב' השופט דנציגר (9.7.12) (להלן: "פרשת אחד העם מזון ומשקאות"), מסביר בית המשפט את הרציונל העומד מאחורי סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח: "...תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח למבוטח בקרות מקרה הביטוח אינו חיוב משני אלא החיוב העיקרי המוטל על המבטח. במילים אחרות, תשלום תגמולי הביטוח הוא אקט של קיום החוזה על ידי המבטח. אי תשלום במועד מהווה הפרה של חוזה הביטוח. מכאן, חשיבותה של התשובה לשאלה – מהו המועד לתשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח. מסגרת הזמנים לתשלום תגמולי ביטוח קבועה בסעיף 27 לחוק חוזה ביטוח. הסעיף קובע שני מועדים אפשריים לתשלום תגמולי הביטוח: תגמולי ביטוח ישולמו על ידי המבטח תוך 30 יום ממועד שהיו בידיו המידע והמסמכים הדרושים לשם בירור חבותו (הרישא לסעיף 27), ותגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 יום ממועד שנמסרה תביעה לפי סעיף 23(א) והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים (הסיפא לסעיף 27). תכליתה של הרישא לסעיף הינה קביעת מסגרת זמנים ברורה וקשיחה על מנת לתמרץ את המבטח לפעול במהירות ובשקידה ראויה לבירור חבותו ולמנוע מצב בו הליכי הבירור נמשכים זמן רב, וזאת בשים לב לעובדה כי לעיתים קרובות בתקופת הביניים שבין מועד התרחשות מקרה הביטוח לבין מועד תשלום תגמולי הביטוח מצוי המבוטח במצוקה כלכלית קשה (ראו אליאס 548-545). בד בבד, הרישא לסעיף מתמרצת את המבוטח להשלים במהרה את מסירת המסמכים והראיות לידי המבטח, מכיוון שהחובה לשלם את התגמולים קמה רק לאחר שהיו בידי המבטח כל המסמכים והמידע (ראו ולר כרך א 604-601). תכליתה של הסיפא לסעיף הינה לתמרץ את המבטח לשלם אותם סכומים שאינם שנויים במחלוקת סמוך ככל הניתן למועד התרחשות מקרה הביטוח על מנת לאפשר למבוטח "להתאושש" ממקרה הביטוח בהקדם, ולסכל את האפשרות שהמבטח יימנע מלשלם למבוטח את רכיבי התביעה שאינם שנויים במחלוקת רק בשל הימשכות ההליכים לבירור רכיבים אחרים בה [ראו: ע"א 196/88 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' הפועלים ליסינג בע"מ, פ"ד מו(1) 756, 771 (1992)..; אליאס 548-547]. בת"א (מחוזי חיפה) סקאי קלאב בע"מ נ' סוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ, פסקה 43 לפסק דינו של כב' השופט עמית (24.4.09), קבע בית המשפט שלא ניתן להסיק מלשון סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, שלגבי תגמולי ביטוח השנויים במחלוקת בתום לב, מועד התשלום הוא בהכרח לאחר הכרעה שיפוטית, וכי המבטח רשאי שלא לשלם כלל את תגמולי הביטוח ולהמתין עד לבירור המחלוקת בבית המשפט. אמת המידה היא אובייקטיבית וחיצונית. בפרשת אחד העם מזון ומשקאות, קבע בית המשפט כי ניתן לפסוק למבוטח פיצויים בגין נזקים תוצאתיים שנגרמו לו עקב עיכוב בתשלום תגמולי הביטוח. נקבע כי המבוטח אינו מוגבל לתבוע תשלום הפרשי ריבית והצמדה לפי סעיף 28 לחוק חוזה ביטוח ואף לא לתשלום הריבית המיוחדת הקבועה בסעיף 28א לחוק חוזה ביטוח. סעיפים אלו אינם מהווים "הסדר שלילי" ואינם חוסמים את דרכו של המבוטח לתבוע נזקים תוצאתיים שנגרמו לו עקב עיכוב תשלום תגמולי הביטוח. עוד נקבע כי תביעתו של המבוטח יכולה להיות בעילה חוזית, בשל הפרת החובה החוזית לשלם את תגמולי הביטוח במועד, ובכפוף למבחן הצפיות הקבוע בסעיף 10 לחוק התרופות, ובעילה נזיקית בשל הפרת החובה החקוקה הקבועה בסעיף 27 לחוק חוזה הביטוח השאלה הראשונה שיש לשאול היא האם הופרה חובה חוזית או זו שנקבעה בסעיף 27 לחוק חוזה הביטוח (למעשה, מדובר בשאלה זהה, שכן סעיף 22 לתנאים הכלליים של הפוליסה קובע כי הוראות חוק חוזה הביטוח תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו, אלא אם כן הותנה בה אחרת). יש לצאת מנקודת הנחה כי במקרה זה ברור שתגמולי הביטוח היו שנויים במחלוקת. כפי שייקבע להלן, מחלוקת זו הייתה בתום לב מצד חברת הביטוח, ולפיכך תחול הרישא לסעיף 27 הקובעת כי תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. לכאורה, עוסק הסעיף רק במועד תשלום תגמולי הביטוח, אולם ברור כי אין די בכך שיהיו בידי המבטחת המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותה, אלא נדרש גם כי אותו מידע ואותם מסמכים ילמדו על קיומה של חבות שכזו. אם אותם מידע ומסמכים מלמדים כי המבטחת אינה חבה בתשלום תגמולי הביטוח, אין היא צריכה לשלמם, לא כעבור 30 יום ואף לא תוך פרק זמן ארוך יותר, אלא עליה לדחות את התביעה שהוגשה לה לתשלום תגמולי ביטוח.פיצוייםעיכוב תשלוםשאלות משפטיות