מה זה פלוגתאות ?

בעלי דין שהסכימו ביניהם מהו העניין שבעובדה או שבחוק שבו הם מפולגים והוא עומד להכרעה בדין, רשאים, בכל עת לפני תחילת הדיון, לנסח אותו ולהסכים בכתב, כי לאחר שבית המשפט יכריע בפלוגתה זו לחיוב או לשלילה יחול אחד מאלה: ## (1)## אחד מהם ישלם לחברו סכום כסף, שפורש בהסכם או שייקבע בידי בית המשפט או בדרך שיורה בית המשפט; ##(2)## אחד מהם יוכר כזכאי לזכות פלונית או כחב בחבות פלונית, כמפורש בהסכם; ##(3)## אחד מהם ימסור לחברו, או לפי הוראות חברו, נכס פלוני המפורש בהסכם ושנוי במחלוקת בתובענה; ##(4)## אחד מהם יעשה, או לא יעשה, מעשה פלוני המפורש בהסכם והנוגע לענין שבמחלוקת בתובענה. נוכח בית המשפט, לאחר שחקר בדבר כפי שנראה לו, כי נתקיימו 3 אלה: ##(1) ##ההסכם חתם כהלכה בידי בעלי הדין; ##(2)## לבעלי הדין יש ענין של ממש בהכרעת השאלה כאמור; ##(3) ##השאלה ראויה שידונו ויכריעו בה, יעמיד את הפלוגתה לדיון ויתן פסק דין בהתאם לתנאי ההסכם. לפי סעיף 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 חובת בעלי הדין ובאי כוחם היא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי תקנות אלה, וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית, ובכלל זה העמדת הפלוגתות האמיתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין, מיקודן, בירורן והכרעה בהן. פלוגתאותשאלות משפטיות