חוק הפרשנות - פירוש מלים וביטויים

פירוש מלים וביטויים 3. משמעותם של מלים וביטויים המלים והביטויים הבאים להלן - משמעותם כמפורש בצידם: ''בכתב'' - לרבות בכל דרך אחרת של הצגת אותיות, ספרות או סימנים בצורה הנראית לעין או הניתנת לפענוח חזותי; ''דין'' - כל אחד מאלה: (1) חיקוק; (2) דינים דתיים - בין שבעל פה ובין שבכתב - כפי תקפם במדינה; (3) (א) אקט של הפרלמנט הבריטי או דבר המלך במועצתו או חלק מהם, או תקנות לפיהם, ודיני המשפט המקובל ועקרוני היושר של אנגליה, כפי תקפם במדינה; (ב) דינים עותמאניים כפי תקפם במדינה; ''הוראת מינהל'' - הוראה או מינוי - לרבות הודעה, מודעה, רשיון, היתר וכיוצא באלה - שניתנו בכתב מכוח חוק ואינם בני-פעל תחיקתי; ''הפרה'', לענין דרישה או הוראה - אף אי-קיומה במשמע; ''חוק'' - חוק של הכנסת או פקודה; ''חטא'' - כהגדרתו בחוק העונשין, התשל''ז-1977; ''חיקוק'' - חוק או תקנה; ''חלוט'', לענין פסק דין או החלטה של בית משפט - שאין עליהם עוד ערעור או ערר או השגה כיוצא בהם; ''יום'' - תקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו; ''מחוז'' - אחד המחוזות המינהליים ששטח המדינה מחולק להם בידי הממשלה על פי חוק; ''מיטלטלין'' או ''טובין'' - נכסים מוחשיים שאינם מקרקעין; ''מימי חופין''2 - רצועת ים פתוח לאורך חופי המדינה, ברוחב שנים עשר מילים ימיים מנקודת שפל המים שבחוץ; ''מקרקעין'' - קרקע, כל הבנוי עליה והנטוע בה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה. ''נציג היועץ המשפטי לממשלה'' או ''בא כוח היועץ המשפטי לממשלה'' - פרקליט בפרקליטות המדינה על שלוחותיה או מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות נציגו או בא-כוחו; ''נקבע'' - נקבע בחיקוק שבו מצוי ביטוי זה או בתקנות שניתנו לפיו; ''עוון'' - כהגדרתו בחוק העונשין, התשל''ז-1977; ''פשע'' - כהגדרתו בחוק העונשין, התשל''ז-1977; ''פקודה'' - פקודה שניתנה לפני הקמת המדינה או פקודה של מועצת המדינה הזמנית; ''קונסול'' או ''נציג קונסולרי'' - קונסול כללי, קונסול, סגן קונסול וכל המוסמך למלא תפקידו של אחד מאלה, וכן סוכן קונסולרי; ''רשות מקומית'' - עיריה, מועצה מקומית, ועד מקומי או איגוד ערים; ''שנה'' ו''חודש'' - לפי הלוח הגריגוריאני, ואם צויינה תחילת תקופתם או סופה לפי הלוח העברי בלבד - לפי הלוח העברי; ''שנת כספים'' - תקופה מאחד בינואר של שנה פלונית עד שלושים ואחד בדצמבר של אותה שנה; על אף האמור בסעיף 1 תחול הגדרה זו גם על חיקוקים והוראות מינהל שניתנו לפני תחילתו של חוק זה; ''תאגיד'' - גוף משפטי, כשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטיות; ''תפישה'', לענין מקרקעין - לרבות השימוש, ההחזקה או ההנאה שלא כעובד או כפקיד בלבד או לשם השגחה או שמירה בלבד; ''תצהיר'' - הצהרה בכתב שניתנה ואומתה באחת הדרכים הקבועות לכך בחיקוק; ''תקנה'' - הוראה שניתנה מכוח חוק והיא בת-פעל תחיקתי. פרשנותחוק