הגדרת ''רב עיר'' לפי חוק הרבנות הראשית לישראל

הגדרת ''רב עיר'' לפי חוק הרבנות הראשית לישראל, תש''ם-1980 - מי שמכהן כרב עיר לאחר שנבחר לפי תקנות בחירות רבני עיר שהותקנו על פי חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל''א-1971, וכן מי שמכהן כרב עיר ושמו כלול ברשימת רבני עיר שיפרסם שר הדתות ברשומות. כשיר להיבחר רב ראשי לישראל מי שנתקיימו בו אלה: (1) בעת הבחירה מלאו לו 40 שנה וטרם מלאו לו 70 שנה; (2) הוא מכהן או כיהן כדיין או כרב עיר, או שיש לו כשירות לכהן כדיין או כרב עיר, או שהמועצה קבעה שהוא גדול בתורה. הגדרת ''רב אזורי'' - מי שנבחר או שנתמנה באישור השר לרב של מועצה אזורית; רב ראשי לישראל וחבר מועצה נבחר רשאים להתפטר על ידי הגשת כתב התפטרות לשר; כהונתם נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי השר, זולת אם חזרו בהם מהתפטרותם לפני כן. אם נבחר לרב ראשי לישראל מי שאיננו תושב ואזרח ישראל, לא ייכנס לכהונתו אלא עם היותו לתושב ולאזרח; לא נהיה הנבחר לתושב ולאזרח תוך ששה חדשים מיום בחירתו, יראו את מקומו כפנוי. הגדרות משפטיותרבנות