מה זה דוקטרינת "לא נעשה דבר" ?

מהי דוקטרינת "לא נעשה דבר" (Non est factum) ? הנסיבות המאפשרות שימוש בדוקטרינה זו נדונו בפסק-הדין המנחה בעניין ע"א 8163/05 הדר חברה לביטוח בע"מ נ' פלונית ואח' שאושר בדנ"א 7595/07 הדר חברה לביטוח בע"מ נ' פלונית ואח'. בפסק-דין זה קבעה כב' השופטת ע' ארבל כי דוקטרינת "לא נעשה דבר" מבוססת על שני יסודות מצטברים: האחד כי המסמך החתום שונה באופן מהותי מהמסמך שהחותם התכוון לחתום עליו. השני היעדר התרשלות מצד החותם. עוד נקבע בפסק-הדין הזה כי נטל ההוכחה של יסודות הטענה מוטל על הצד המבקש להשתחרר מהחוזה והוא בעניין זה "כבד יותר מן נטל הרגיל במשפט האזרחי, ונדרשות ראיות חזקות וברורות, עדות חד משמעית ופוזיטיבית והוכחות חותכות" (ראו גם: ע"א 1548/96 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' זהבה לופו ואח'. בדיון הנוסף הדגיש בית המשפט העליון כי "האפשרות לעשות שימוש בטענה מוגבלת לנסיבות הקיצוניות של שלילה מוחלטת של האפשרות לבחור האם להתקשר בחוזה אם לאו. בנסיבות אחרות תמשיך להינתן עדיפות מכרעת לקיום גילוי חיצוני-אובייקטיבי של גמירות דעת להתקשר בחוזה". טענת לא נעשה דברשאלות משפטיות