האם ניתן להגיש ערעור על "החלטת ביניים" של ועדת ערר ?

הזכות לערער על החלטות ביניים של ועדות ערר היא זכות מצומצמת, שתינתן רק במקרים חריגים. יש לבחון לכן, מהם אותם מקרים חריגים, והאם המקרה דנן הוא אחד מהם. כדי לבחון את השאלה האם יש מקום לתת זכות לערער על החלטה של ועדת ערר שאיננה מסיימת את ההליך - יש להתייחס למספר עניינים. כך, יש לבחון בין היתר את השאלה עד כמה מסובכת השאלה שהובאה בפני בית המשפט במסגרת הערעור. ככל שמדובר בשאלה מסובכת יותר, תגדל הנטייה שלא לעכב את הדיון בפני ועדת הערר, ולא להכריע בשאלה בטרם הסתיים ההליך כולו. כן יש לבחון את השאלה האם הטענה נושא הערעור היא טענה שההלכה ביחס אליה היא ברורה וחד משמעית, או שמדובר בטענה שההכרעה בה איננה חד משמעית, ויש בה פנים לכאן ולכאן. ענין זה משליך לעיתים גם על השאלה האם ישנו סיכוי סביר כי הכרעתו של בית המשפט לעניינים מנהליים תבוא גם בפני ערכאת הערעור (כאשר ככלל, אם מדובר בנושא שאיננו ברור, ולא הוכרע באופן חד משמעי בהלכה הפסוקה, הסיכוי לכך גדל). יש להתייחס גם לשאלה האם בירור הנושא שבמחלוקת בטרם הסתיים ההליך כולו, עשוי לייתר את המשך ההליך, ועד כמה השלבים הבאים של ההליך שצפויים להתברר אם לא תינתן רשות לערער צפויים להיות ארוכים ומסובכים. ככל שמדובר בהליכים ארוכים ומסובכים יותר - תגבר הנטייה לתת רשות לערער. יש לבחון גם את השאלה האם המשך בירור ההליך, בטרם התבררה השאלה נושא הערעור, עלולה ליצור מצב בלתי הדיר או "פגיעה שאין לה תקנה". לענין זה יש לציין, כפי שיובהר גם להלן, כי לטעמי עצם קיומו של דיון שאולי יסתבר בדיעבד להיות מיותר - אין די בו כדי לקבוע כי מדובר ב"מצב בלתי הדיר". כן יש לבחון את השאלה האם קיים סיכוי כי בסיום ההליך בפני הוועדה המקומית, לאחר שהוא יתברר במלואו, לא יוגש כלל ערעור על ידי המערער הנוכחי. אם קיים סיכוי כזה, יתכן שדיון בערעור בשלב הביניים הוא מיותר. שאלה אחרת היא מהו אורך הזמן הצפוי להתמשכות ההליך המשפטי. ככל שמדובר בהליך שעלול להיות ארוך יותר, יש להתחשב באינטרס של התובעים לכך שאם הם זכאים לפיצוי - שפיצוי זה יתקבל בהקדם האפשרי, וללא עיכובים והשהיות. לענין זה יש השלכה לשאלת הערעור האפשרי לבית המשפט העליון על הכרעתו של בית המשפט לעניינים מנהליים - ערעור שאם יוגש, יאריך עוד יותר את הזמן עד לסיום הליכי הפיצוי של המשיבים. יש לבחון גם האם השאלה שמוצבת לפתחו של בית המשפט היא שאלה עקרונית, רחבת היקף, שיש בה כדי להשליך על עניינם של רבים - ככל שמדובר בשאלה כזו, הרי הכרעה בה עשויה לחסוך דיונים רבים בהמשך הדרך, ולכן יתכן כי מן הראוי לשקול את האפשרות להכריע בה עוד בטרם הסתיים בירור ההליך. מעבר לכול האמור לעיל, יש להביא בחשבון את ההנחיה הברורה של בית המשפט העליון, לפיה זכות ערעור על החלטות ועדת הערר בכלל, צריכה להיות מצומצמת, והאפשרות לערער על החלטות ביניים של ועדת הערר, צריכה לכן להיות מצומצמת וחריגה מאוד. החלטת בינייםשאלות משפטיותערעורעררועדת ערר