פגישת מהו"ת תקנות

פגישת מהו''ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור 99א. הגדרות בפרק זה - ''גישור'' - כמשמעותו בסעיף 79 ג לחוק; ''המרכז הארצי'' - המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים במשרד המשפטים; ''מגשר'' - מגשר כהגדרתו בסעיף 79 ג(א) לחוק, לפי תקנה 2 לתקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשנ''ה-1996; ''ממונה'' - שופט, רשם או עוזר משפטי בבית המשפט שנשיא בית המשפט הסמיך אותו לממונה מטעמו לנושא פגישת מהו''ת; ''פגישת מהו''ת'' - פגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור בהתאם להוראות פרק זה; ''תובענה'' - למעט בקשה לסעד זמני, ערעור או בקשת רשות ערעור; ''תקנות הגישור'' - תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ''ג-1993 . 99ב. פגישות מהו''ת (א) הסתיימה הגשת כתבי הטענות, לא ידון בית המשפט או רשם בתובענה, לרבות בדרך של ניהול קדם משפט, אלא לאחר שהתקיימה פגישת מהו''ת. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט, מיוזמתו או לפי בקשת בעל דין, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדון בתובענה גם בלא שנתקיימה קודם לכן פגישת מהו''ת, אם מצא כי יש לדון בתובענה באופן מיידי. (ג) בתובענה שבה לא התקיימה פגישת מהו''ת כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי בית המשפט בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה, להורות על קיומה של פגישת מהו''ת, ויחולו הוראות פרק זה, בשינויים המחויבים. (ד) הוראות החלות על גישור לפי סעיף 79 ג(ג) ו-(ד) לחוק וכן תקנות לעניינן יחולו על פגישת מהו''ת; פגישת המהו''ת תתנהל על פי כללים שפרסם המרכז הארצי ברשומות. (ה) פגישת מהו''ת תתקיים עם מגשר שנכלל ברשימה של מגשרים אשר הוכיחו את מיומנותם והתאמתם לקיים פגישת מהו''ת, שנערכה על ידי המרכז הארצי (להלן - רשימת מגשרי מהו''ת). 99ג. הזמנה לפגישת מהו''ת הסתיימה הגשת כתבי הטענות, תומצא לבעלי הדין בתוך שבעה ימים הזמנה לפגישת מהו''ת לפי טופס 3א שבתוספת (להלן - הזמנה לפגישת מהו''ת); דינה של הזמנה לפגישת מהו''ת כדין הזמנה לבית המשפט. 99ד. מועד, משך ומקום פגישת מהו''ת (א) פגישת מהו''ת תתקיים לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום המצאת ההזמנה לפי תקנה 99ג, ומשכה ייקבע על ידי המגשר. (ב) בהסכמת בעלי הדין, רשאי המגשר לשנות את מקום פגישת המהו''ת או את מועדה כפי שצוינו בהזמנה, ובלבד שפגישת המהו''ת תתקיים לא יאוחר מתום התקופה האמורה בתקנת משנה (א); בהעדר הסכמה, יודיע על כך המגשר לממונה ותומצא לבעלי הדין בתוך שבעה ימים הזמנה חדשה לפגישת מהו''ת. 99ה. החלפת מגשר נוכח המגשר, כי אין הוא רשאי לקיים את פגישת המהו''ת לפי תקנה 5(ב) לתקנות הגישור, יודיע על כך בהקדם האפשרי לממונה, ותומצא לבעלי הדין בתוך שבעה ימים הזמנה חדשה לפגישת מהו''ת. 99ו. פניה לממונה בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו''ת, מקומה או זהות המגשר, שנתגלעה לגביו מחלוקת, רשאי המגשר או בעל דין להביא את העניין להכרעת הממונה שהוא רשם או שופט. 99ז. התייצבות לפגישת מהו''ת (א) לפגישת מהו''ת יתייצבו בעלי הדין עצמם, ורשאים הם להתייצב עם עורכי דינם; בעל דין המתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ולא נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו''ת מיופה כוחו. (ב) היה בעל דין המדינה או תאגיד, יתייצב לפגישת מהו''ת נציג מטעמו שהוא בעל תפקיד הבקיא בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין. (ג) לא התייצב בעל דין לפגישת מהו''ת, רשאי בית המשפט לחייבו בהוצאות המגשר ובהוצאות בעלי הדין שהתייצבו לפגישה, וכן רשאי הוא להביא עניין זה בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו. 99ח. תוכן פגישת המהו''ת בפגישת המהו''ת יסביר המגשר לבעלי הדין את עקרונות פגישת המהו''ת, את הליך הגישור ואת היתרונות הגלומים ביישוב התובענה בגישור, ויבחן עם בעלי הדין את הנושאים העיקריים שבמחלוקת ואת האפשרות ליישב את התובענה בגישור. 99ט. פניה לגישור בעלי הדין יודיעו במשותף לממונה בתוך עשרה ימים מיום פגישת המהו''ת אם הם מסכימים להעביר את התובענה לגישור או מבקשים להמשיך לדון בה בבית המשפט; העתק ההודעה יומצא למגשר שקיים את פגישת המהו''ת. 99י. תחולה (תיקון: תשס''ח) 10 (א) הוראות פרק זה יחולו על תובענות אזרחיות שסכומן או שווי נושאן עולה על 50,000 שקלים חדשים, למעט תובענות בסדר דין מקוצר שלא הוגשה בהן בקשת רשות להתגונן במועד שנקבע בתקנה 206 ותובענות שעילתן בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל''ה-1975 . (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מנהל בתי המשפט רשאי להורות על הגבלת מספר התובענות שיופנו לפגישת מהו''ת בשים לב, בין השאר, למספר המגשרים ולתחומי התמחותם, ובלבד שהתובענות שיופנו כאמור ייבחרו באופן מדגמי; הודעה על הוראה כאמור תפורסם ברשומות. 99י1. הודעה על בתי משפט מנהל בתי המשפט רשאי לפרסם בהודעה ברשומות את בתי המשפט שבהם תתקיים פגישה מהו''ת לפי פרק זה. 99יא. מועדים אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל מועד או זמן שנקבע בתקנות אלה או על ידי בית המשפט. גישורפגישת מהו''תיישוב סכסוכים