הפרעה לשוטר במילוי תפקידו - סעיף 275 לחוק העונשין

סעיף 275 לחוק העונשין שעניינו הפרעה לשוטר במילוי תפקידו קובע כדלקמן: "העושה מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, דינו - מאסר עד שלוש שנים ולא פחות משבועיים ימים". המלומד קדמי בספרו על הדין בפלילים, מציין כי מדובר בעבירה התנהגותית הדורשת יסוד נפשי של "כוונה מיוחדת" "להפריע" או "להכשיל" את השוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק. היסוד הנפשי בא על סיפוקו ב"מודעות" כלפי "טיב המעשה" והתקיימות יתר ה"נסיבות" המהוות את היסוד העובדתי של העבירה (במיוחד היות הקורבן - שוטר). בנוסף למודעות נדרש כי לעשיית המעשה יתלווה יסוד נפשי של "מטרה" או "שאיפה" להפריע לשוטר או להכשילו במילוי תפקידו. המושגים "להכשיל" ו"להפריע", זכו לפרשנות רחבה ביותר, וכוללים בריחה משוטר, סירוב להתלוות לשוטר, מסירת שם כוזב ועוד. סעיף 275 לחוק העונשין, דורש קיומו של "מעשה" שיכול להיות מכל סוג שהוא אולם צריך שאותו "מעשה" יהא בו "מסוגלות אובייקטיבית להפריע" לשוטר במילוי תפקידו. עם זאת מציין המלומד קדמי, כי "צעקות" של נאשם למרות טיבן המפריע והמכשיל אינה מהווה בסיס להרשעה בעבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין. כמו כן, גם יחס מזלזל של נאשם כלפי השוטר אינו מהווה הכשלה. (י. קדמי "על הדין בפלילים, מהדורה מעודכנת, תשס"ו- 2006, חלק שלישי, עמ' 1657-1660). משטרהמשפט פליליהפרעה לשוטר במילוי תפקידוחוק העונשיןשוטר