זיכוי מעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף

קראו את הכרעת הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זיכוי מעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף: הנאשם זכאי מעבירה של נהיגת רכב ללא רישיון נהיגה תקף. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב וללא ביטוח תקף. מעובדות כתב האישום עולה כי הנאשם נהג רכב פורד טרנזיט מסוג "אוטובוס זעיר פרטי" בתאריך 31.3.09. אין מחלוקת לגבי העובדות הבאות : הנאשם נהג רכב מסוג פורד טרנזיט ביום 31.3.09. הנאשם הינו בעל רישיון נהיגה לדרגות 1 B ו- C1 . הנאשם הוציא רישיון נהיגה במאי 2007. הנאשם לא הסיע נוסעים. ברכב 10 מושבים. מעדותו של ע.ת.1 ודו"ח הזמנה לדין שערך-ת/1, עולה כי הנאשם נהג ברכב מסוג אוטובוס זעיר פרטי. העד ציין בת/1 באופן מפורש כי זהו סוג הרכב. גם ב"כ הנאשם שטען תחילה כי אין המדובר בסוג זה של רכב, הסכים בסיכומיו כי הרכב היה מסוג אוטובוס זעיר פרטי. לטענת ב"כ הנאשם היה בידי הנאשם רישיון נהיגה תקף בעת שנהג על פי תקנות מעבר שחלו עליו ובכל מקרה טען לתחולתו של סעיף 5 לחוק העונשין. המצב המשפטי בעת ביצוע העבירה : על פי תקנות התעבורה (תיקון מס' 3) התשס"ה-2005 (תיקון) התשס"ז-2007) ,ק"ת 6564 מיום 12.2.07 נקבעו דרגות חדשות לרישיונות נהיגה תוך התאמתן לתקינה האירופאית. הנאשם הוציא רישיון נהיגה לאחר כניסתן לתוקף של תקנות אלה ועל כן הן חלות עליו. רישיון נהיגה לדרגה B - לפי תקנה 180(א)(1) הינו רישיון לנהוג: "ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3500 ק"ג ושמספר מקומות הישיבה לפי רישיונו לא יעלה על 8, למעט הנהג".  רישיון נהיגה לדרגה 2D - לפי תקנה 183א "הוא רישיון לנהוג באוטובוס זעיר וברכב כאמור בתקנה "180. רישיון נהיגה לדרגה 3D- לפי תקנה 183ב "הוא רישיון לנהוג ברכב כאמור בתקנה 184(א)(1) ו-3 ובאוטובוס זעיר פרטי". הואיל והנאשם נהג רכב שמספר מקומות הישיבה בו היה 10, הרי שסוג הרישיון B בו אחז לא התאים לסוג הרכב בו נהג. הואיל והנאשם נהג ברכב מסוג אוטובוס זעיר פרטי הרי שהיה עליו להחזיק ברישיון לדרגה 3D. הנאשם לא החזיק ברישיון מתאים ועל כן נהג ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב. הוראות המעבר : על פי הוראות מעבר לכניסתן לתוקף של התקנות האמורות המותאמות לתקינה האירופאית, מי שהחזיק ברישיון נהיגה לפני תחילת התקנות (לפני 1.1.07) רשאי היה להמשיך ולנהוג בכל רכב בו רשאי היה לנהוג ערב תחילתן. הוראות המעבר הוארכו עד מאי 2009. הוראות המעבר אינן חלות על הנאשם שכן הנאשם הוציא את רישיונו לאחר כניסתן של התקנות לתוקף, ולא היה בעל רישיון נהיגה ערב תחילתן. הוראות המעבר הותקנו רק לגבי אותם נהגים אשר החזיקו במועד כניסת התקנות לתוקף ברישיונות קודמים שהוצאו על פי המצב החוקי שהיה קיים לפני 1.1.07. המצב המשפטי כיום לאחר מועד ביצוע העבירה על ידי הנאשם תוקנה ההגדרה של רישיון נהיגה דרגה B. על פי תקנות התעבורה (תיקון מס' 6) התש"ע-2010 (ק"ת 6870 שפורסם ביום 22.2.10) תוקנה תקנה 180(א)(1) וקבעה : "רישיון נהיגה דרגה B הוא רישיון לנהוג - ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ושמספר הנוסעים בו מלבד הנהג אינו עולה על 8, ולמעט מונית, רכב סיור ואוטובוס ציבורי"; כלומר, ממועד התיקון, בשנת 2010, רישיון נהיגה מסוג B תקף גם לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי שמשקלו המותר אינו עולה על 3500 ק"ג ומספר הנוסעים בו אינו עולה על 8. על פי התיקון אין עוד התייחסות למספר המושבים ברכב. על פי המצב המשפטי כיום רשאי היה הנאשם לנהוג אוטובוס זעיר פרטי, שמשקלו עד 3500 ק"ג וללא נוסעים, עם רישיון שדרגתו B. אציין כי גם עד התביעה העיד כי היום המעשה של הנאשם אינו מהווה עבירה : "החוק שונה לפני כשנה וכבר לא מתייחסים באוטובוס זעיר פרטי לכמות המושבים אלא לכמות הנוסעים בפועל. החוק שונה בתיחת 2010. אז הייתה עבירה, היום היא לא נחשבת עבירה" שינוי החיקוק לאחר עשיית העבירה סעיף 4 לחוק העונשין : "נעברה עבירה ובוטל בחיקוק האיסור עליה - תתבטל האחריות הפלילית לעשייתה, ההליכים שהוחל בהם יופסקו...." סעיף 5(א) לחוק העונשין: " נעברה עבירה ובטרם ניתן פסק-דין חלוט לגביה, חל שינוי בנוגע להגדרתה או לאחריות לה, או בנוגע לעונש שנקבע לה, יחול על העניין החיקוק המקל עם העושה ….". הואיל ולאחר תיקון תקנה 180 (א)(1) לתקנות התעבורה המעשה אותו ביצע הנאשם אינו מהווה עוד עבירה - אין להטיל עליו אחריות פלילית בגין ביצוע המעשה. נוכח האמור לעיל הנאשם זכאי מביצוע עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף. הנאשם הואשם גם בעבירה של נהיגה ללא ביטוח תקף. הנאשם לא הציג פוליסת ביטוח תקפה ליום ביצוע העבירה. מן הנסיבות שרשם עד התביעה ב- ת/1 עולה כי לא היה בידי הנאשם מסמך מקורי של ביטוח אלא צילום בלבד. על הנאשם היה להציג מסמך מקורי אך לא עשה כן. לפיכך אני מרשיעה את הנאשם בעבירה של נהיגה ללא ביטוח תקף. זכות ערעור כחוק. #3# ניתנה והודעה היום כ"א אדר ב תשע"א, 27/03/2011 במעמד הנוכחים. רות רז, שופטת #6# גזר דין הנאשם הורשע בעבירה של נהיגה ללא ביטוח תקף. מחומר הראיות עולה כי הנאשם הציג לשוטר צילום של ביטוח תקף אלא שלא היה ברשותו מסמך מקורי. מטיעוני ב"כ הנאשם עולה כי מדובר ברכב שכור. אציין כי הנאשם זוכה מעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף. בנסיבות אלה אני סבורה כי יש מקום להסתפק בקנס בלבד. הנאשם ישלם קנס בסך 500 ₪ או 5 ימי מאסר. הקנס ישולם תוך 60 יום. זכות ערעור כחוק. משפט תעבורהנהיגה ללא רישיוןנהיגה ללא רישיון בתוקףרישיון נהיגה