שיווק ביצים שלא כדין

קראו את הכרעת הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שיווק ביצים שלא כדין: 1. נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות של עשיית מעשה העלול להפיץ מחלה בניגוד לסעיף 218 רישא לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, שיווק ביצים שלא כדין בניגוד לתקנות 2, 4, 6, 7, ו - 9 לתקנות בריאות הציבור, (מזון) (שיווק ביצים מאכל) תשנ"ד- 1994 ביחד עם סעיפים 22 ו - 23 לפקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש) תשמ"ג - 1983 והובלת ביצי מאכל שאינן מוחתמות וללא תעודת משלוח בניגוד לכללים 15 (ה) ו - 45 (1) לכללי המועצה לענף הלול (ייצור, מיון ושיווק) תשכ"ח - 1968, ובניגוד לסעיף 69 לחוק המועצה לענף הלול, (ייצור ושיווק) תשכ"ד - 1963. על פי כתב האישום, ביום 14.4.10 בשעה 12:00 הוביל הנאשם ברח' יהלום פינת רח' ברקת בנתניה, ברכב מסוג פורד נושא לוחית מס' 8892314 (להלן: "הרכב"), 50 תבניות של ביצים כשבכל תבנית 30 ביצים ובסה"כ 1,500 ביצי תרנגולת (להלן: "הביצים"). הביצים לא היו ארוזות באריזה סגורה, לא מוינו בתחנת מיון, לא היו מסומנות בתאריך אחרון לשיווק ולא היו מוחתמות בחותמת של קבלן מורשה לשיווק ביצי מאכל. כמו כן הובלו ע"י הנאשם ברכב ללא קירור בטמפ' העולה על 20 מעלות צלזיוס ובלא שהייתה לנאשם תעודת משלוח של המועצה לענף הלול. עוד נטען בכתב האישום כי הנאשם רכש את הביצים במושב בית יצחק מאדם שזהותו אינה ידועה למאשימה תמורת סך של 15 ₪ לתבנית והתכוון להפיצן ולשווקן בנתניה. 2. במענה לכתב האישום, אישר הנאשם כי הוביל את הביצים ברכב בנסיבות המפורטות דלעיל ואולם טען כי נטל את הרכב בהשאלה ולא היה מודע להימצאותן ברכב. הראיות 3. למעשה, הנאשם לא חלק על נסיבות תפיסת הביצים ברכב ובכל מקרה, העידו באשר לכך עדי התביעה אמיר בן ויוסף אהרון וכן הוגשו דוחות הפעולה שערכו ת/1 ו- ת/5. לא מצאתי כל מניע לפקפק במהימנות גרסתם הן לאור אישורו של הנאשם בדבר חלקה הארי של עדותם ואף בשים לב לכך שהנאשם אינו מוכר להם כלל. הביצים צולמו ברכב ע"י החוקר דותן סלמי כמפורט ב-ת/3. מסך כל האמור לעיל, עלה כי המדובר בביצים בלתי חתומות בחותמת של קבלן מורשה שלא היו ארוזות ולא מוינו בתחנת מיון ואף לא היה שנוי במחלוקת כי הביצים הוסעו ברכב ללא קירור ועל פי תעודת עובד הציבור ת/7 שררה באותה העת טמפ' של 21.1 מעלות צלזיוס. 4. הנאשם טען בעדותו בבית המשפט כדלקמן: "זה היה בשעות הצהריים, ביקשתי מחבר את הרכב לצורך נסיעה בנתניה. אחרי שחזרתי לכיוון השוק העירוני להחזיר לו את הרכב, עצרו אותי יחידה של מועצת הלול. אחרי שעצרו אותי העלו אותי למשרד שלהם באזור התעשיה הישן, שם חקרו אותי ולפני שהכניסו אותי אמרו לי אנשים שהיו שם באזור שזה פעם ראשונה אתה לא קשור לזה, ולהגיד שקניתי אותם ואני צריך למכור אותם, זה חד פעמי ולא עשיתי שום דבר. לא ידעתי מה חומרת העונש על זה ולא ידעתי בכלל שזה אסור. התובעת שהביאה את העדים אמרו שזה פעם ראשונה ופעם אחרונה שראו אותי ואני לא קשור לזה. החלטתי שאני לא רוצה לשאת בתוצאות, אני לא קשור לזה ואני לא רוצה שזה יפגע לי בעתיד. הבאתי את האדם שיודה שזה שלו ואני לא קשור לזה. וזאת למרות מה שאמרתי בחקירה, זה היה בגלל שהופעלו עליי לחצים. לא מהחוקר. אני מוכן גם לקבל תנאי, אני לא קשור לזה." 5. לתמיכה בגרסתו הובא לעדות מטעמו של הנאשם, מר דימיטרי יששכרוב (להלן:"העד"), אשר העיד כי הינו חברו הטוב של הנאשם. העד ציין כי הרכב שייך לו וכי הנאשם ביקש להשאיל אותו ממנו למספר שעות. כמו כן טען העד כי הביצים הובאו על ידו ממחסן על מנת למכור אותן בשוק ולא יידע את הנאשם בדבר הימצאותן ברכב. דיון 6. גרסת הנאשם בבית המשפט לא זכתה לאמוני. התרשמותי זו התחזקה מהעובדה שלא עלתה בקנה אחד עם גרסתו הראשונית כפי שבאה לידי ביטוי בהודעתו ת/2. בהודעה גולל הנאשם את מהלך הדברים וציין כי נהג ברכב ובאותה עת הוצע לו ע"י אדם בשם יוסי, למכור ביצים והוא נענה להצעה. הוא ציין כי העמיס את הביצים ברכב ונסע עד המקום בו נתפס ואף ציין שהתכוון למכור אותן "בין השכונות מיד ליד". עוד עלה מההודעה כי הנאשם אמור היה לשלם סך של 15 ₪ בעבור כל תבנית וכי העמיס אותן במושב בית יצחק. 7. גרסת הנאשם בבית המשפט כי מסר את כל המפורט בהודעה לנוכח לחץ שהופעל עליו ע"י אחרים לומר זאת, הינה גרסה כבושה. מעבר לכך, גרסה זו לוקה בחוסר סבירות. שכן אינה עולה בקנה אחד עם גרסתו של העד שהובא מטעם הנאשם אשר ציין כי הביצים שייכות לו ואף כי לא הייתה כל מניעה מצידו שהנאשם יספר זאת בחקירה. על כן, הטענה כי אחרים, הורו לנאשם "לקחת את התיק על עצמו", אינה מהימנה ולא כל שכן בעת שלא הוסבר מיהם אותם האחרים ומה היה האינטרס שלהם לעשות כן. עוד יצוין שגרסה זו נשארה בעלמא ולא הובאו מצידו של הנאשם כל ראיות כדי לתמוך בה. 8. גם גרסתו של העד נשמעה תמוהה על פניה וניכר היה כי הועלתה בניסיון להיות לנאשם לעזר. לו היה ממש בגרסתו שהביצים הובאו על ידו מהמחסן על מנת למכור אותן בשוק וכן כי הנאשם שאל ממנו את הרכב לאחר שהגיע לשוק, מדוע העד לא הוציא את הביצים מהרכב ומכר אותן ומה טעם מצא לאפשר לנאשם לנסוע עם הרכב פרק זמן בלתי מבוטל כשהביצים בתוכו. 9. די בהודיית הנאשם בהודעתו במשטרה בתוספת "דבר מה לחיזוקה" כדי להרשיעו. זאת לאחר שמצאתי כי נמסרה באופן ספונטאני וסדור ובטרם עלה בידי הנאשם לכלכל את צעדיו ולהעלות גרסה מובנית כדי להציל את עורו. ניתן היה להתרשם כי גם בהודעה מספר הנאשם את חלקו ואולם נמנע מלהפליל אחרים לרבות בציינו כי מספר הטלפון של הבחור שנתן לו את הביצים, אינו ברשותו. 11. את התמיכה הראייתית הנדרשת לאמור בהודעה מצאתי בכלל הראיות שאינן שנויות במחלוקת, כמפורט לעיל, לרבות עצם הימצאות הביצים ברכב ואופן הסעתן. סוף דבר 12. אני מרשיעה את הנאשם בכל המיוחס לו בכתב האישום. גזר דין 1. הנאשם הורשע לאחר שמיעת הראיות כמפורט בהכרעת הדין. 2. ב"כ המאשימה עתר לבית המשפט להשית ענישה אשר יהא בה כדי להבהיר את החומרה וכן כדי להרתיע לבל ישנה ביצוע העבירות, קנס בסך של 7000 ₪ וכן התחייבות להימנע מביצוע העבירות בעתיד. 3. הנאשם טען מנגד כי לא ישוב על ביצוע העבירה וכן בדבר מצבו הכלכלי הרעוע ועתר לבית המשפט שלא למצות עמו את הדין. 4. אל מול החומרה הטבועה במעשיי הנאשם בעת שהוביל ביצים בלתי מוחתמות ואשר לא עברו את כלל הבדיקות הנדרשות, תוך סיכון הציבור, וכן את אי לקיחת האחריות ואי הפנמת הפסול שקלתי לקולא כי המדובר בנאשם שהינו נעדר עבר פלילי וכן את נסיבותיו האישיות ומצאתי להשית עליו את העונשים הבאים: א. קנס בסך של 6,500 ₪ או חודשיים מאסר תמורתו. ב. התחייבות בסך של 10,000 ₪ להימנע במשך 3 שנים מביצוע העבירות בהן הורשע. לא תחתם ההתחייבות- ייאסר הנאשם למשך 7 ימים. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום מהיום. ענף הלול