האם מכירת דירה מבטלת את הפטור ממס שבח במכירת הדירה הנוכחית

1. בפנינו ערר שהגישו העוררים על החלטת המשיב בהשגה שהגישו הדוחה את בקשתם לפטור ממס שבח כפי שיפורט להלן. 2. העובדות הן הבאות: בתאריך 07/09/06 מכר העורר 7.5% חלקים שהיו בבעלותו בדירת מגורים בפטור ממס שבח על פי הסעיפים 49ב(1) בשלוב עם סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) תשל"ג-1963 (להלן: "החוק הנ"ל") (להלן: "הדירה הנוספת"). בתאריך ה- 17/06/07 מכרו העוררים דירת מגורים מזכה ובקשו פטור ממס שבח כדירת מגורים יחידה על פי סעיף 49ב(2) לחוק הנ"ל (להלן: הדירה הנ"ל). המשיב דחה את הבקשה לפטור ממס שבח במכירת הדירה הנ"ל מהטעם שהיתה לעוררים ב-4 השנים שקדמו למכירת הדירה הנ"ל בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת. עמדת העוררים היא כי בארבע השנים שקדמו למכירת הדירה הנ"ל היתה להם דירת מגורים אחת והיא הדירה הנ"ל. על כך נסב הערר שבפנינו. 3. סעיף 49ב(2) לחוק הנ"ל מזכה בפטור ממס שבח דירת מגורים כאשר: - "הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א, והמוכר לא מכר במשך שמונה עשר החדשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור בפטור ממס לפי פסקה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא היתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת כאמור. הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה שהוא פחות מ25% ממנה ועל דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני כב' בטבת בתשנ"ז (1 בינואר 1997)". כמובן שעל הדירה הנמכרת להיות דירת מגורים מזכה. סעיף 49ג שכותרתו "חזקת דירת מגורים יחידה" קובע כי: "לעניין סעיף 49ב(2) יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגביה אחד מאלה: (1) היא נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב- 18 החודשים שקדמו למכירה. (2) היא הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כב' בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997). (3) חלקו של המוכר בבעלותה היא פחות מ- 25%." משני סעיפים אלה עולה כי סעיף 49ב(2) פוטר ממס שבח דירת מגורים יחידה בתנאים הבאים: א. על הדירה הנמכרת להיות "דירת מגורים מזכה" כמשמעותה בסעיף 49א לחוק הנ"ל. ב. על הדירה הנמכרת להיות דירתו היחידה של המוכר בארץ או באזור כפי שהיא מוגדרת בסעיף 49ג לחוק הנ"ל. ג. המוכר לא מכר בפטור ממס דירה אחרת בתקופה של שמונה עשר חדשים שקדמו למכירה הנדונה. ד. סעיף פטור זה אינו חל על חלק בדירה שהיא פחות מ- 25% ממנה ועל מכירת דירה שהושכרה בשכירות מוגנת לפני יום 1/1/97. המחוקק התייחס למצב שבו למוכר יש בנוסף לדירה היחידה הנמכרת דירת מגורים אחרת וקבע בסעיף 49ג לחוק הנ"ל. חזקה על דירת מגורים הקובעת כי המוכר דירת מגורים יחידה לא יחשב לבעל דירה נוספת אם בבעלותו דירת מגורים נוספת שנתקיימו לגביה אחד מהתנאים הקבועים בסעיף 49ג לחוק הנ"ל. קרי, דירה שיש לו בה פחות מ- 25% חלקים או שהושכרה בשכירות מוגנת לפני ה- 1/1/97. 4. בעניננו היה העורר הבעלים של 7.5% חלקים בדירה הנוספת שנמכרה בפטור ממס מספר חדשים לפני שהעוררים מכרו את דירת המגורים היחידה. השאלה היא אם מכירה זו מבטלת את הפטור ממס שבח במכירת הדירה הנ"ל כדירתם היחידה של העוררים, אםלא. לשון אחר, האם סעיף 49ג לחוק הנ"ל קובע את עתוי בעלותו של המוכר בדירה הנוספת ליום מכירת דירת המגורים היחידה או שמא די בכך שהדירה הנוספת היתה בבעלותו של המוכר במהלך ארבע השנים שלפני מכירת דירת המגורים היחידה. סעיף 49ג קובע לעניין המועד הקובע כי יראו את הדירה הנמכרת כדירת מגורים היחידה שבבעלות המוכר "גם אםיש לו בנוסף על הדירה הנמכרת. . . " דירה שנתקיים לגביה אחד מתנאי הסעיף. מנוסח זה שבלשון עולה כוונת המחוקק כי במועד זה בלשון הווה עולה כוונת המחוקק כי במועד ארוע המס של מכירת דירת המגורים, קרי ביום המכירה, יש למוכר דירה נוספת העומדת בתנאי סעיף 49ג, ואין חולק כי תנאי זה לא תנקיים בענייננו. פרופ' הדרי בספרו מיסוי מקרקעין כרך א' מהדורה שנייה בעמ' 537 בסעיף 6.112 כותב: "פרשנות מילולית לפי לשון החוק שוללת פטור במקרה כזה וקובעת את עתוי החזקה האמורה ליום המכירה. כך אכן פסקה ועדת הערר בעמ"ש (תא) 70/84 קדרין, כאשר מכר העורר בפטור חלק מהדירה, הקטן ממחציתה (לפני תיקון 34 לחוק) ולאחר מכן מכר דירה אחרת. נפסק כי המוכר אינו זכאי לפטור למוכר דירה יחידה לפי סעיף 49ב(2) לנוכח צרוף הוראותיהם של סעיפים 49ב(2) ו- 49ג לחוק" יחד עם זאת מציע פרופ' הדרי פרשנות מרחיבה המחילה את החזקה על פי סעיף 49ג לחוק הנ"ל על כל תקופת 4 השנים עובר למכירה. פרופ' נמדר בספרו מס שבח מקרקעין הפטור לדירות מגורים, מהדורה שלישית בסעיף 909 ע' 244 בדעה כי מטרת "סעיף 49ג לחוק היא להקל על הנישום ויש לפרשו כך שחלק הפחות מ- 25% מדירה, לעולם לא יחשב כדירת מגורים נוספת בין במועד מכירת הדירה האחרת ובין במועד אחר. לא כך פרש בית המשפט הוראה זו. . .". 5. אחד המקורות החשובים להבנת מטרת החוק ותכליתו היא לשון החוק המביעה את כוונתו. המחוקק בעניננו השתמש בלשון הווה ולא בלשון עבר והביע בכך את כוונתו שהמועד הקובע הוא תאריך ארוע המס, קרי מכירת דירת המגורים היחידה. נפסק בע"א 674/88, 687/88 מדינת ישראל נ' נאות סיני פס"ד מב(2) ע' 527 בע' 536 ה': "... הכלל המקובל עלינו, כי בהעדר נסיבות מיוחדות המקנות משמעות ספציפית לבטויים שבהם השתמש המחוקק. יש לתת למילותיו של חיקוק את מובנן הרגיל בלשון הבריות. . . ויש להימנע מלייחס לדברי המחוקק כוונה להטיב עם אחד הצדדים... ואין אתה הופך לשון עתיד ברורה וחד משמעית ללשון עבר..." והוא הדין בענייננו שאין להפך לשון "הווה" ברורה ללשון "עבר". 6. הסמכות להמיר את הפטור ממס שניתן במכירת הדירה הנוספת בחיוב במס כדי שניתן יהא להעניק פטור ממס במכירת הדירה הנ"ל נתונה לסמכות מנהל מס שבח שבמחוזו נערך המכר ועל העוררים ליזום פניה אליהם בבקשה מתאימה כהצעת ב"כ המשיב. 7. אנו מחליטים לדחות את הערר ומחייבים את העוררים לשלם למשיב את הוצאות הערר ושכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל. ניתן היום י' באייר, תשס"ח (15 במאי 2008) במעמד הצדדים המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים מ. סלוצקי - נשיא בדימוס יו"ר הוועדה יחזקאלי-גולן גלית רו"ח חברת וועדה אביב שניאור- עו"ד חבר הוועדה מכירת דירהמיסיםמקרקעיןמס שבח