מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול זכייה במכרז עבודות ניקיון נחל הירקון: זו עתירה מנהלית במסגרתה מבקש העותר לבטל את החלטת משיבה 1 לפיה נקבעה משיבה 2 כזוכה במכרז (5/2010) ולהכריז עליו כזוכה במכרז. לחילופין, מבקש העותר, להחזיר את הדיון במכרז לועדת המכרזים של המשיבה 1. העובדות: 1. ביום 11.3.10 פרסמה המשיבה 1 מכרז שמספרו 5/2010 לביצוע עבודות ניקיון בנחל הירקון (להלן: "המכרז"). 2. למכרז ניגשו שני מציעים - העותר ומשיבה 2. 3. משיבה 2 נקבעה כזוכה במכרז. 4. ביום 2.6.10 התקיימה פגישה בין העותר לבין ועדת המכרזים של משיבה 1 (להלן: "ועדת המכרזים"). לטענת משיבה 1 נועדה הפגישה לוודא את התאמת העותר ועמידתו בתנאי הסף. ביום 7.6.10 , בהמשך לפגישה הנ"ל, נשלח לעותר מכתב בו נומק הטעם לאי בחירתו של העותר כזוכה במכרז. וכך נקבע: "בפגישה התברר כי במקומות עבודה בהן אתה עובד, אינך מנהל מערך ניקיון של שטח ציבורי אלא אתה מספק עובדים למערך שמנוהל על ידי המזמין............... גם במסמכי המכרז וגם בסיור הקבלנים הודגש שרשות נחל הירקון מחפשת אדם עם ניסיון וכשרון לניהול מערך ניקיון. רשות הנחל סבלה לפני שנה מניהול כושל אשר הכריח את עובדי הרשות לתפעל את המערכת בהעדר מנהל עבודה יעיל בשטח מטעם הקבלן. הסיבה העיקרית שהרשות פרסמה מכרז הייתה למצוא קבלן אשר ינהל את מערכת ניקיון הנחל באופן עצמאי ושישא באחראיות להשגת התוצאה הנדרשת, איזור נקי. השינויים שדווחת עליהם בפגישה, שחלו בשבועות האחרונים עם כניסתך לעבוד בפארק חולון אינם רלוונטים. הם חלו לאחר הגשת הצעתך ועל כן הם לא יכולים להשפיע על החלטת ועדת המכרזים. מסמכי המכרז הבהירו היטב כי המחיר המוצע אינו הקובע בבחירת הזוכה ......... . לאור הנ"ל הצעתך לא זכתה במכרז הנ"ל" 5. העותר הוסיף ופנה למשיבה 1 באמצעות בא כוחו ביום 10.6.10 וביום 16.6.10. המשיבה 1 השיבה לפניותיו ביום 16.6.10 וביום 24.6.10. מאחר ומשיבה 1 לא קיבלה את עמדת העותר הגיש העותר עתירה מנהלית, היא נשוא פסק דין זה. טענות העותר: 6. העותר טוען כי הערבות הבנקאית שהגישה משיבה 2 כללה תנאי אשר לא הופיע בנוסח שהוכתב למשתתפים, היא פגומה, ומשום כך היה על משיבה 1 לפסול את הצעת משיבה 2. 7. לטענת העותר ,על ועדת המכרזים היה לפסול את הצעתה של משיבה 2 או, לחילופין, לזכות אותה בניקוד נמוך יותר לעומת העותר. 8. העותר מעלה טענות נוספות כנגד הצעתה של משיבה 2, כמפורט בעתירה ובסיכומים, אולם לאור הסכמת הצדדים, כפי שתפורט בהמשך, אין צורך לפרטם. 9. ועדת המכרזים סברה כי העותר הינו קבלן כוח אדם המספק עובדים אך אינו מיומן בפיקוח עובדים, ומשום כך לא היה מקום להכריז עליו כזוכה במכרז. בעניין זה, טוען העותר, כי קביעה זו איננה נכונה עובדתית ואף אינה מבוססת על החומר אשר הוצג בפני ועדת המכרזים. לטענת העותר, ההמלצות הרבות שצורפו להצעתו מעידות על ניסיון רב שנים בתחום הניקיון ועולה מהן בבירור כי הוא משמש כקבלן ניקיון בהבדל מקבלן כח אדם, כנטען ע"י משיבה 1. לאור האמור לעיל, כך העותר, אין בסיס לניקוד הנמוך במרכיבי האיכות שקיבל העותר בהשוואה לניקוד אותו קיבלה משיבה 2. העותר מציין כי "טבלת השוואת הקבלנים", שהינה חלק ממסמכיה של ועדת המכרזים (להלן: "טבלת ההשוואה"), מלמדת כי ציונו במרכיב הניסיון נפגע גם בשל כך שאינו מפעיל ציוד מכני הנדסי. העותר מציין כי הפעלת ציוד מכני הנדסי לא נדרשה כלל בתנאי המכרז וכי אילו משיבה 1 הייתה עורכת בירור כראוי, הייתה מגלה כי, ברשותו כלי צמ"ה. 10. העותר מבקש לקבוע כי על ועדת המכרזים היה לפסול את הצעת משיבה 2 ולהכריז עליו כזוכה במכרז. העותר טוען כי עמד בתנאי המכרז, הוענק לו ניקוד ע"י ועדת המכרזים בכל הפרמטרים, משיבה 1 לא פסלה את הצעתו ומשנותרה הצעתו כהצעה יחידה, היה על משיבה 1 להכריז עליו כזוכה במכרז. 11. לחילופין, מבקש העותר, להחזיר את הדיון לועדת המכרזים אשר תדון פעם נוספת בהצעות למכרז. טענות המשיבות: 12. המשיבות טוענות כי לא היה מקום להכריז על העותר כזוכה במכרז. העותר לא עמד בתנאי המכרז בהם נקבע כי על הקבלן להיות בעל ניסיון מוכח בעבודה עצמאית "בשטח". המשיבות מפנות למכתב שהופנה למציעים בו נקבע, בין היתר, כדלקמן: "המציעים ייבדקו בעיקר על איכות עבודתם. לרשות נדרש קבלן אשר יהיה אמין, בעל ניסיון מוכח בעבודות דומות אשר ברשותו המלצות על ביצוע נאות של עבודותיו, עמידה בלוחות זמנים ועמידה במחירים שנקבעו עימו. הרשות מעוניינת כי מנהל העבודה/המפקח מטעם הקבלן יהיה בעל ניסיון כמנהל עבודה פעיל בשטח, ויישא באחראיות לביצוע עבודות הניקיון לשביעות רצונה של הרשות." המשיבות מפנות גם לפרק ד' למכרז בו נקבע כדלקמן: "ד. שיפוט המכרז ................. המציעים ייבדקו בעיקר על איכות הצעתם. במסגרת שיקולה בהליכי המכרז רשאית הרשות להביא בחשבון את השיקולים שיפורטו להלן: ................... ג. ............. ניסיון המפקח/ מנהל העבודה מטעם הקבלן כמנהל פעיל בשטח." לבסוף מפנות המשיבות לפרוטוקול סיור הקבלנים מיום 17.3.10 בו נקבע כדלקמן: "......אני רוצה לציין שאנחנו לא רוצים לנהל את עובדי הקבלן במקום הקבלן, אנחנו רוצים קבלן שמנהל באופן צמוד את עובדיו ........... . אנחנו רוצים לסמוך על הקבלן ולעבוד בראש שקט. לכן, רצוי שיהיה מפקח עבודה שלכם בשטח שמפקח על העבודה." המשיבות מוסיפות וטוענות כי הצעת העותר זכתה בניקוד נמוך יותר בסעיף הניסיון מאחר והובהר לועדת המכרזים, לאחר הגשת המכרז, כי העותר הינו בעל ניסיון כספק עובדים אך הוא אינו מנהל אותם ואינו מפקח עליהם בעצמו, במהלך עבודתם. בשל האמור לעיל נרשם גם בטבלת ההשוואה באופן מפורש כי העותר הינו ספק עובדים להבדיל ממנהל או מפקח. 13. העותר טען כי הצעתו היתה ההצעה הטובה ביותר מבחינת מחיר. על כך עונות המשיבות כי על פי מסמכי המכרז השיקול הכספי אינו השיקול העיקרי אלא שיקול הנלווה לשיקול המרכזי שהינו יכולתו של המציע לבצע עבודה עצמאית ולנהל את עובדיו. 14. בסיכומיה טוענת משיבה 1 כי מעת שנותרה הצעת העותר כהצעה יחידה הרי שברירת המחדל העומדת בפניה היא לקבל את הצעת העותר רק כאשר קיימים נימוקים מיוחדים לכך. משיבה 1 מפנה בהקשר זה להוראות התכ"ם - ספר מינהל משקי, שצורף לסיכומים, לפיהן בחירת הצעה יחידה כהצעה הזוכה במכרז תנומק בנימוקים מיוחדים שירשמו. העותר אינו עומד במלוא הדרישות שכן אין הוא מנהל באופן עצמאי את עובדיו ומשום כך לא תוכל משיבה 1 להציג נימוקים מיוחדים לבחירתו כזוכה במכרז. 15. לאור האמור לעיל מבקשת משיבה 1 לאשר את החלטתה הדוחה את הצעתו של העותר ולחילופין, מסכימה היא להחזיר את הדיון לועדת המכרזים. דיון והכרעה: 16. המשיבות מסכימות לפסילת הצעתה של משיבה 2 ומבקשות להחזיר את הדיון לועדת המכרזים. לאור הסכמה זו, המחלוקת היחידה שנותרה לדיון נסבה סביב השאלה אם יש להכריז על העותר כזוכה במכרז או להחזיר את הדיון לועדת המכרזים. אוסיף רק כי גם ללא הסכמת המשיבות דין הצעתה של משיבה 2 היה להידחות. המשיבה הוסיפה בכתב הערבות תנאי, שלא נכלל בנוסח המקורי המחייב של כתב הערבות, לפיו "'דרישה בכתב'... אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה, מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תיחשב 'דרישה' בהתאם לכתב ערבות זה". הוספת תנאי כזה בכתב הערבות פוסל את הערבות ואת ההצעה כולה. אי לכך היה על משיבה 1 לפסול את הצעתה של משיבה 2 ומשלא עשתה כן, יש לקבוע כי הצעתה של משיבה 2 פסולה ודינה להידחות. 17. משיבה 1 טוענת כי העותר איננו עומד בדרישות המכרז מאחר ואיננו בעל ניסיון כמנהל עבודה פעיל בשטח ומשום כך דין הצעתו להידחות. לא מצאתי לקבל טענה זו של משיבה 1. עובדה זו היתה ידועה לועדת המכרזים והיא אף צויינה על ידה במסגרת ההערות בטבלת השוואת קבלנים. בהערה מס' 2 נרשם כי: "מבירור מסתבר כי הקבלן נרקיס-אבי כהן הוא למעשה ספק עובדים לחברת גני יהושע והוא אינו מנהל אותם ומפקח עליהם בשטח תוך כדי עבודתם". למרות זאת לא פסלה ועדת המכרזים את הצעת העותר אלא דירגה את העותר בציון נמוך יותר. בכך גילתה ועדת המכרזים את דעתה כי הצעת העותר איננה פסולה אלא הצעה ראויה, אם כי בעדיפות פחותה מהצעתה של משיבה 2, אשר זכתה בניקוד גבוה יותר. 18. טענת משיבה 1 לפיה העותר אינו מתאים לזכות במכרז בשל אי יכולתו לנהל את העבודות נשוא המכרז באופן עצמאי, ללא התערבות מצידה של משיבה 1, מהווה, למעשה, הוספת תנאי סף למכרז בדיעבד. לו חפצה משיבה 1 לקבוע תנאי זה כתנאי סף היה עליה לעשות כן בצורה ברורה ומפורשת במסגרת תנאי המכרז. עיון בכתב המכרז ובפרוטוקול סיור הקבלנים מלמד כי דרישה זו של משיבה 1 לא הוגדרה כתנאי סף אלא כשיקול אותו זכאית ועדת המכרזים לשקלל במסגרת שיקוליה. ואכן, עיון בסעיף ד' לכתב המכרז, המתייחס לשיפוט המכרז, מלמד כי הצעות המציעים ייבדקו לפי איכותן, כאשר ועדת המכרזים תהא זכאית להביא בחשבון במסגרת שיקוליה את "ניסיון המפקח/ מנהל העבודה מטעם הקבלן כמנהל פעיל בשטח" (סעיף ד' (ג) באותו פרק). גם בפרוטוקול סיור הקבלנים מיום 25.3.10, נקבע כי משיבה 1 מעוניינת בקבלן אשר ינהל את עובדיו אך לא נקבע כי מדובר בתנאי סף. ר' פרוטוקול סיור קבלנים: "....אני רוצה לציין שאנחנו לא רוצים לנהל את עובדי הקבלן במקום הקבלן, אנחנו רוצים קבלן שמנהל באופן צמוד את עובדיו... אנחנו רוצים לסמוך על הקבלן ולעבוד בראש שקט. לכן רצוי שיהיה מפקח עבודה שלכם בשטח שמפקח על העבודה." (ההדגשה אינה במקור - ש.ג). שימוש במילה "רצוי" מלמד כי, הגם שמשיבה 1 חפצה בקבלן שמנהל את עובדיו באופן עצמאי, דרישה זו לא מהווה תנאי סף לקבלת ההצעה אלא מהווה משקל בקביעת ניקוד ההצעות השונות במכרז. 19. לאור כל האמור לעיל ניתן לקבוע כי העותר עומד בתנאי המכרז, כפי שאלה הוגדרו בתנאי המכרז ועל ידי משיבה 1. העובדה לפיה סברה משיבה 1 כי העותר אינו מנהל עובדים אלא מספק אותם בלבד, שוכללה על ידה במסגרת הציון אותו קבעה לעותר בבדיקת הצעתו. 20. לאור התוצאה אליה הגעתי לא מצאתי צורך לדון בטענות הצדדים,לגופו של ענין, בניסיון של העותר בניהול עובדים ובסיווגו כספק עובדים. 21. לא מצאתי גם לקבל את טענת משיבה 1 לפיה הצעת העותר היא הצעה יחידה ומשום כך מחייבת טעמים מיוחדים לקבלתה. ראשית,מדובר בהרחבת חזית. שנית, אין מדובר בהצעה יחידה. למכרז ניגשו שני מציעים. משיבה 2 נפסלה ונותר העותר. משום כך אין מדובר בהצעה יחידה אלא בשתי הצעות למכרז. 22. אשר על כן העתירה מתקבלת. זכייתה של משיבה 2 מבוטלת והעותר הוא הזוכה במכרז. 23. העותר יתחיל לבצע עבור משיבה 1 את העבודות נשוא המכרז תוך 30 ימים מהיום. 24. משיבה 1 תשלם לעותר הוצאות בסכום של 20,000 ש"ח. לאור הסכמתה של המשיבה 2 לפסילת הצעתה במכרז לא מצאתי לנכון לחייבה בהוצאות. מכרזנחלים