עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז: 1. עתירה בה נתבקש בית המשפט לקבוע כי הצעת העותרת (להלן: "העותרת" או "פרוטוקול") היא הזוכה במכרז פומבי מס' 5/2009 למתן שירותי תרגום ותמלול (להלן: "המכרז"), שפרסמה המשיבה מס' 1 (להלן: "המשטרה"), במקום הצעתה של המשיבה מס' 2 (להלן: "יפעת"), או לחילופין לקבוע, כי יש להחזיר את הדיון ותוצאות המכרז אל המשטרה. רקע 2. המשטרה פרסמה מכרז למתן שירותי תרגום ותמלול במחוזות תל-אביב, ירושלים וחיפה של המשטרה, כולל אופציה למתן שירותים במחוז באר-שבע, וזאת לתקופה של שנתיים עם אופציה להארכתו לשנתיים נוספים (העתק המכרז צורף כנספח א' לעתירה). המועד האחרון להגשת ההצעות חל ביום 5.5.09. ביום 6.5.09 נפתחה תיבת ההצעות. ביום 30.6.09 המציא פקד מאיר פולבר, נציג המשטרה, חוות דעת לועדת המכרזים (להלן: "חוות הדעת"). לפי חוות הדעת, הצעת יפעת היתה ההצעה הזולה ביותר, אך היא לא קיבלה כל ניקוד עבור נסיון. הצעת העותרת קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר (נספח 3 לתגובת יפעת). ביום 1.7.09 קיבלה ועדת המכרזים את המלצת פקד פולבר וקבעה, כי הזוכה במכרז היא פרוטוקול (נספח 4 לתגובת יפעת). ביום 12.7.09 קיבלה יפעת את הודעת המשטרה כי הצעתה נדחתה (נספח 5 לתגובת יפעת). 3. ביום 16.7.09 פנתה יפעת במכתב למשטרה (נספח 6 לתגובת יפעת), בבקשה לקבל לעיונה את כל המסמכים הנוגעים למכרז. בו ביום הועברה חוות הדעת על נספחיה לעיונה של יפעת. לאחר עיון בחוות הדעת, פנתה יפעת למשטרה והפנתה את תשומת לבה, כי היא לא קיבלה כל ניקוד עבור התחייבותה לפתוח סניף בבאר-שבע, על אף שהיתה זכאית לניקוד זה, ביקשה לתקן את הטעות ולהוסיף להצעתה את הניקוד המגיע לה, ואשר אם יוסף לניקוד, תהא היא הזוכה במכרז (נספח 8 לתגובת יפעת). ביום 19.7.09 הודיעה המשטרה ליפעת, כי החליטה להקפיא את זכייתה של פרוטוקול במכרז (נספח 9 לתגובת יפעת). 4. ביום 22.7.09 הגיש פקד פולבר חוות דעת נוספת לועדת המכרזים, בה צויין, כי בעקבות פניית אחד המציעים, נערכה בדיקה נוספת לגבי שקלול הניקוד במכרז, הוברר, כי נפלה טעות בשל אי מתן ניקוד של ארבע נקודות על פתיחת סניף בבאר-שבע, וכי הענין מועבר לבדיקת הועדה המקצועית (נספח 10 לתגובת יפעת). 5. ביום 5.8.09 נערך בירור בועדת המכרזים בהשתתפות יפעת, בו נשאלה יפעת על יכולתה לספק למשטרה את השירותים הכלולים במכרז. ביום 14.9.09 קיבלה יפעת הודעה כי נבחרה לזוכה למכרז. 6. לאחר זכייתה של יפעת במכרז, פנתה פרוטוקול ביום 15.9.09 לועדת המכרזים והעלתה בפניה טענות שונות באשר לטיב הצעתה של יפעת (נספח 11 לתגובת יפעת). במכתבה מיום 11.10.09, התייחסה יפעת לטענות שהעלתה נגדה פרוטוקול במכתבה האמור (נספח 12 לתגובת יפעת). משנדחו טענותיה של פרוטוקול ולא שונתה ההחלטה כי יפעת הינה הזוכה במכרז, הגישה פרוטוקול את העתירה דנן. פרוטוקול לא הגישה כל בקשה לסעד ביניים בגדרה של העתירה. בעתירה שבפני, מעלה העותרת טענות בדבר פגמים שנפלו בהחלטת ועדת המכרזים בקובעה כי יפעת היא הזוכה במכרז, הכל כפי שיפורט להלן. העסקת קבלן משנה 7. בסעיף 3יג(1) למכרז, העוסק ב"הסבת המכרז ופעילות קבלני משנה" נקבע, כי הזוכה לא יהיה רשאי להסב את המכרז, או חלק ממנו לאחר, אלא אם כן ניתנה הסכמת המשטרה לכך בכתב ומראש, ובהתאם לתנאי ההסכמה. אולם, האמור לא יחול על הפעלת קבלני משנה שהוגדרו מראש בהצעת הזוכה, או שהמשטרה אישרה את העסקתם מראש ובכתב. לאחר פרסום המכרז, ביום 19.4.09, שלחה המשטרה אל רוכשי ההצעות של המכרז הודעת עדכון מס' 2 (נספח יז' לעתירה), ובה שונה האמור בסעיף 3יג(1) כדלקמן: "יג. הסבת המכרז ופעילות קבלני משנה: (1) הזוכה אינו רשאי להסב מכרז זה, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי המכרז, אלא אם כן ניתנה הסכמת המשטרה לכך בכתב ומראש ובהתאם לתנאי ההסכמה". (להלן: "סעיף 3יג(1) המתוקן"). 8. לטענת העותרת, יפעת הגישה את הצעתה בניגוד לאיסור הנקוב בסעיף 3יג(1) המתוקן, והתעלמה מביטול האפשרות להעזר בקבלן משנה בשלב הגשת ההצעה. לטענתה, יפעת, הינה המציעה רק למראית עין, ומי שאמור לבצע את העבודות הינן המשיבות 3(א) 3(ב) 3(ג) (להלן: "אי טייפ"), שכלל לא הגישו הצעות למכרז והסתתרו מאחורי יפעת; יפעת שימשה באופן פסול רק מסיכה לחברה אחרת, שלא הגישה הצעה למכרז; כי לא היתה בכוונתה של יפעת מעולם ומלכתחילה, עוד בשלב הגשת ההצעה, להעניק את השירותים בעצמה, ולכל הפחות אין היא מתכוונת לבצע את השירותים בחלקם הגדול. העותרת מתבססת בטענותיה על האמור בהצעת יפעת (נספח יט לעתירה), בה נאמר, בין היתר, כדלקמן: "לשם ביצוע החוזה בצורה הטובה ביותר, נחתם הסכם קבלן משנה עם חברת E-TYPE. במענה המשותף ייעשה שימוש בידע הנרחב ובנסיון העשיר שנצבר ע"י חברת E-TYPE, אשר מתמחה בשילוב טכנולוגיה מתקדמת עם שירותי תמלול והקלטה... בשל השילוב של היכולת המתקדמת וכח האדם האיכותי אשר לחברה נבחרה E-TYPE לתמלל און ליין את שידורי החדשות בישראל עבור כל הערוצים 2, 10 וערוץ אחד... שיתוף הפעולה בין החברות יפעת וחברת E-TYPE שילוב הנסיון של בעלי החברות מר בגס ומר יוסי צור אשר שניהם בתחום זה למעלה מעשרים שנה ושילוב היכולת הטכנולוגית פותח צוהר לעידן חדש...". קבלן המשנה חברת E-TYPE ובעליה בתחום זה למעלה מעשרים שנה [ל]- E-TYPE מעל 100 עובדים מקליטים קלדנים וקלדניות מתורגמנים ומתורגמניות מנהלי פרויקטים ועוד". "E-TYPE מספקת זו שנה חמישית שירותי תמלול ותרגום עבור משרד הרווחה ... ". "לקבלן המשנה משרדים בקרית אריה בפתח תקוה ..." "חברת E-TYPE קבלן המשנה במכרז זה הינה החברה המובילה... ". "חברת יפעת וחברת E-TYPE במידה ויזכו יספקו את הפרוטוקולים... ". כמו כן, מתבססת העותרת על האמור באישור הראשון של רואי החשבון של יפעת מיום 4.5.09 (נספח יב(1) לעתירה), המפנים להכנסותיה של אי טייפ. העותרת מפנה גם לפרוטוקול השימוע של יפעת (נספח כ' לעתירה), ממנו עולה, כי אי טייפ מיועדת להיות קבלן משנה מטעם המציעה. לאור כל אלה, טוענת העותרת, כי יפעת לא עמדה בתנאי הסף, ודי בכך כדי לקבל את העתירה. 9. אין, ולא יכולה להיות מחלוקת, כי יפעת הצהירה על כוונתה להשתמש בשירותיה של אי טייפ כקבלן משנה. השאלה שיש להכריע בה, הינה אם הצהרה כזו פוסלת את הצעתה של יפעת, וזאת נוכח הוראות סעיף 3יג(1) המתוקן. 10. בסעיף 7 בתגובתה לעתירה, הבהירה המשטרה, כי מטרתו של שינוי התנאי, היתה, להבטיח "כי אף מציע לא יוכל לכפות על המשטרה קבלן משנה ספציפי במסגרת הצעתו, וכי בידי המשטרה תהא, לאורך כל הדרך, הסמכות והיכולת לאשר או לשלול כל גורם אשר שיתופו בביצוע השירות כקבלן משנה, יתבקש על ידי הזוכה במכרז". מקובלת עלי טענת המשטרה, כי שינויו של הסעיף לא נועד כדי להיטיב עם צד כזה או אחר, והא ראיה, כי העותרת שלא תקפה בזמן אמת את שינויו של הסעיף, זכתה תחילה במכרז, דבר המצביע כי לא היתה כל העדפה פסולה של יפעת. 11. המשטרה היתה מודעת לכוונתה של יפעת, שהובעה במפורש בהצעתה להשתמש בקבלן משנה במקרה ותזכה במכרז. להשקפתי, אין בכוונה זו כל פסול, כל עוד עומד המציע בפני עצמו בכל תנאי המכרז. המשטרה בדקה את עמידתה של יפעת עצמה בכל הפרמטרים, את כישוריה של יפעת בהבחנה מכישוריה של אי טייפ, ורק כאשר הוברר למשטרה כי יפעת עומדת בכל הדרישות, היא הוכרזה כזוכה במכרז. איני רואה כל פגם בגישתה של המשטרה. גם סעיף 3יג(1) המתוקן, אינו מונע העסקת קבלן משנה על ידי הזוכה לאחר קבלת אישור המשטרה מראש ובכתב. ברם, כל זאת לאחר שהזוכה עצמו - בניגוד לקבלן המשנה - עמד בתנאי המכרז. לא מצאתי כל איסור מוחלט על העסקת קבלן משנה, לאחר שהזוכה עמד בכל תנאי המכרז, ולאחר שקבלן המשנה עמד בכל הבדיקות ודרישות המשטרה. לא ניתן להסיק את המתבקש מטענות העותרת, כי אסור להעסיק קבלן משנה, גם אם המציע עצמו עמד בכל תנאי המכרז, או כי אסורה הצהרה על כוונה להעסיק קבלן משנה בעתיד. אדרבא, לטעמי, יפה עשתה יפעת בהודיעה מראש על כוונותיה להעסיק קבלן משנה בעתיד. לא ניתן, איפוא, להסיק מהוראות סעיף 3יג(1) המתוקן, כי הצעה הכוללת כוונה עתידית להעסקת קבלן משנה, שמימושה מותנה באישורו של עורך המכרז, מהוות עילה לפסילת ההצעה, כאשר המציע עצמו עומד בתנאי המכרז. 12. אין לקבל את טענת פרוטוקול כי הצעת יפעת אינה אלא מסיכה להצעת אי טייפ ועל כן הצעתה פסולה. בהעלותה טענה זו, מתבססת פרוטוקול על פסק הדין שניתן בבג"צ 358/87 ג.א.י. פיתוח והשקעות בע"מ נ. עיריית ירושלים ואח' (פד"י מב(3) 406). דא עקא, שעובדותיו היו שונות מהעובדות דנן: שם לא התכוון המציע כלל לבצע את העבודה נשוא המכרז, הוא לא היה אמור לקבל את התמורה, ומי שמימן את הבטחונות עבור הוצאות הערבות היה הקבלן. מכאן הסיק בית המשפט, כי המדובר ב"מסיכה". בענייננו, יפעת הגישה את ההצעה על בסיס נתוניה היא - בהבדל מנתוני אי טייפ. יפעת מימנה את מלוא הבטחונות והערבות הבנקאית שניתנו להבטחת התחייבויותיה היא, על שמה. היא זו שרכשה את הציוד, את המבנים, היא עתידה להעסיק את עובדיה והיא עתידה לספק את השירותים בנושא המכרז. עיון במסמכים שהגישה יפעת לועדת המכרזים ועיון במסמכי ועדת המכרזים, לרבות הדוחות של פולבר, מעלה בעליל, כי ועדת המכרזים התייחסה לנתוניה של יפעת בלבד ולא לנתוניה של אי טייפ. הניקוד ניתן ליפעת על פי הפרמטרים שנקבעו בתנאי המכרז, והכל בהתייחס לנתוני יפעת עצמה ולא אי טייפ. יפעת קיבלה 80 נקודות על המחיר שהציעה, 4 נקודות על התחייבותה לפתוח סניף בבאר-שבע, 6.125 נקודות על שביעות רצון, וזאת על פי בדיקה שנערכה אצל לקוחות יפעת לבדה, ובסה"כ קיבלה יפעת 90.125 נקודות. מכאן, שאין כל ממש בטענות העותרת כי אי טייפ שימשה כמסיכה של יפעת כדי לזכות במכרז. הצעתה של יפעת עצמה עומדת בתנאי המכרז, לרבות התנאי הקבוע בסעיף 3יג(1) המתוקן. פגם בערבות הבנקאית 13. בסעיף 2ג למכרז, נכלל תנאי סף, כי על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית בסך 300,000 ₪, שתהא בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד ליום 21.8.09, וזאת על פי נוסח כתב הערבות שצורף כנספח ד' למכרז. בכתב הערבות שצירפה יפעת להצעתה, ואשר אין מחלוקת, כי הוא תואם ברובו את נוסח כתב הערבות הנדרש, הוסף הפסוק "מתאריך 4.5.09", מיד לאחר נקיבת סכום הערבות. מועד זה הינו יום אחד לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז. (נוסח כתב הערבות צורף כנספח 13 לתגובת יפעת), וכלשונו: "לבקשת יפעת, המרכז למידע תקשורתי בע"מ, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 300,000 ₪ (במילים: שלוש מאות אלף ₪) מתאריך 4.5.09, אשר תדרשו מאת יפעת...". לטענת העותרת, ציון התאריך יש בו כדי לפגום ביכולת לחלט את הערבות, או למצער, לגרום למחלוקת פרשנית בדבר אופן חילוטה. על כן הערבות פסולה. משמע, שיפעת לא עמדה בתנאי הסף לגבי צירוף ערבות, וגם מטעם זה יש לקבל את העתירה. אין לקבל טענה זו. 14. הוספת המועד אינו מעלה ואינו מוריד כלל מאופיה ומתוקפה האוטונומי של הערבות הבנקאית. הפרשנות הסבירה והיחידה, של האמור בכתב הערבות היא, כי ניתן לדרוש את סכום הערבות החל ביום 4.5.09. מאחר ומועד זה הינו יום אחד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, הרי שניתן יהיה לדרוש את הערבות החל מאותו מועד. אין ציון המועד מוסיף לערבות ואינו גורע ממנה. הערבות עומדת בתנאי המכרז. 15. זאת ואף זאת. לכל היותר, ניתן לראות בציון התאריך טעות טכנית בלבד. מאחר שאין הוא פוגע בתוקפה של הערבות (עעמ10392/05 אחים אוזן נ. חברה לבניה בע"מ, נ. מינהל מקרקעי ישראל ואח', ; עעמ10785/02 חברת י.ת.ב. בע"מ נ. משרד הפנים ואח', פד"י נח(1) 897, 906 ו-910 ואח'. לא מן המותר להביא גם את האמור בפסק דינה של הנשיאה, כב' השופטת מוסיה ארד בעת"מ1612/09 נאות השרון שירותי סיעוד ורפואה (2009) בע"מ נ. המוסד לביטוח לאומי : "ואולם, המקרה הנוכחי בא בגדר "המקרים הנדירים" המהווים "חריג שבחריג" שבהם ניתן לראות בפגם שנפל בערבות, פגם טכני שאין בו כדי להביא לפסילת ההצעה. במקרה הנוכחי התוספת שהוספה לנוסח הנדרש של כתב הערבות היא למעשה תוספת חסרת משמעות שאינה מוסיפה לערבות ואינה גורעת ממנה, אינה מקנה למציע כל יתרון, ואין בה כדי להשפיע, ולו לכאורה, על יכולתו של בעל המכרז לממש את הערבות. ... כמו כן, בנסיבות האמורות, גם אין להניח כי יימצא בנק כלשהו שיסרב לממש את הערבות על פי הסכום הנקוב בה. נוכח האמור לעיל, אין מקום לפסילת ההצעות של העותרות בגין הסטייה האמורה מנוסח הערבות הנדרש" (עמ' 7 לפסק הדין). הדברים ברורים, מדברים בעד עצמם, וכוחם יפה אף לענייננו. טעות בחישוב הניקוד שהוענק ליפעת 16. סעיף 12 לתנאי המכרז, קובע את אופן ומספר הנקודות המוענק לכל רכיב; ניתן היה להעניק עד 8 נקודות בשל שביעות רצון של לקוחות, כאשר 3 נקודות מתוכן עבור מקצועיות, 3 נקודות עבור זמינות ושירות ו-2 נקודות עבור שביעות רצון כללית. לאחר בחינת הצעתה של יפעת, הוענקו לה 6.125 נקודות עבור שביעות רצון. שקלול הנקודות לגבי שביעות רצון נקבע כדלקמן: "לצורך מתן ניקוד בס"ק ב(3) לעיל, תבוצע פניה לעד 3 לקוחות (לפי בחירת משטרת ישראל), אותם ציין המציע ע"ג נספח ג' המצ"ב, יבדקו הפרמטרים האמורים באמת המידה בס"ק ב(3) לעיל. בנספח ג', נדרש המציע לפרט שמות של גופים ברמת סיווג בטחוני סודי, שלהם העניק שירות בהיקף כספי של לפחות 300,000 אלף ₪, או גופים אחרים שלהם העניק המציע שירות בהיקף כספי של 500,000 ₪. המציע היה רשאי לציין בנוסף, בנספח ג', גם שמות של גופים נוספים שאינם עומדים בקריטריונים האמורים. בנספח ג' שצירפה יפעת להצעה, ציינה שמותיהם של 13 גופים, מתוכם 5 גופים אשר עמדו בפרמטרים שפרטו לעיל, ואחרים שאינם עומדים בהם. ועדת המכרזים, לא העניקה להצעתה של יפעת ניקוד עבור נסיון, אולם לאחר שבחנה את שביעות רצונם של שלושה מבין לקוחותיה של יפעת, אשר פורטו בנספח ג', העניקה לה ועדת המכרזים 6.125 נקודות עבור שביעות רצון. לטענת העותרת, ועדת המכרזים שגתה בהעניקה ליפעת ניקוד בגין שביעות רצון בעוד שהיא לא העניקה לה כל ניקוד בגין רכיב הנסיון. להשקפתה של העותרת לא היתה ועדת המכרזים רשאית להעניק ניקוד עבור שביעות הרצון לגבי גופים שלא הוענק לה בגינם ניקוד בפריט הנסיון. איני רואה עין בעין את טענתה של העותרת. 17. טענתה של העותרת אינה מתיישבת עם האמור במכרז, היא מתבססת על פרשנות צרה ומגמתית של תנאיו, ואין לקבלה. אילו סבר עורך המכרז, כי יש להעניק ניקוד לגבי שביעות רצון רק לגבי גופים שלהם הנסיון הנדרש, לא היה כל מקום להתיר הוספת שמות של לקוחות נוספים. פרשנות לפיה ניתן להעניק ניקוד בגין שביעות רצון גם לגבי לקוחות שלא הוענק בגינם ניקוד עבור נסיון, הינה פרשנות סבירה ומתיישבת עם האמור בתנאי המכרז; גם אם ניתן היה לפרש את תנאי המכרז באופנים שונים, הרי שיש להעדיף את הפרשנות המקיימת את התוצאה על פני הפרשנות הפוסלת אותה (ע"א 4605/99 אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ נ. רשות שדות התעופה פד"י נה(1) 1; עע"מ5487/06 סופרמאטיק בע"מ נ. חברת החשמל ; עע"מ 5949/07 אמישראגז - גז טבעי בע"מ נ. פז-גז 1993 בע"מ . "גישה זו יש בה כדי להכשיר השתתפות חוג רחב יותר של מציעים, להגביר את התחרותיות ולהביא ברכה גם במישור הכלכלי" (פד"י אלישרא הנ"ל עמ' 9-10). פגם בנספח ג' של יפעת 18. לטענת העותרת, לא עמדה יפעת בתנאי הסף במכרז באשר על גבי נספח ג' שצירפה להצעתה, לא צירפה אישור של רואי החשבון שלה. זאת ואף זאת, אי צירוף אישור רואה החשבון מהווה נסיון של יפעת להטעות את ועדת המכרזים. אין כל ממש בטענה זו. 19. לנספח ג' שהגישה יפעת, צורף אישור רואי החשבון, גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות', מיום 4.5.09 (נספח 14 לתגובת יפעת), בו נאמר: לבקשתכם וכרואי החשבון של יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ (להלן: החברה), הרינו מאשרים בזאת לפי מיטב ידיעתנו ועל פי ספרי החשבונות והדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2007 וספרי החשבונות של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008, שטרם בוקרו על ידינו כי: היקף ההכנסות (כולל מע"מ) של החברה בשנים 2008 ו-2007 שנתנה החברה למשרד המשפטים, משרד החוץ ובנק הפועלים הינו מעל 500,000 ₪ לגבי כל אחד מהגופים הנ"ל. אישורנו זה ניתן לצורך הצגתו במכרז משטרת ישראל - מספר 5/2009 בנושא מתן שרותי תרגום ותמלול. כמו כן, הוצג בפנינו אישור הכנסות של חברת E-TYPE לשנת 2008 שניתן ביום 3 באפריל 2009 על ידי מנהל הכספים שלה בו דווח כי: א. סך ההכנסות מפעילות במשרד הרווחה לשנת 2008 בגין תרגומים ותמלולים הינו מעל 500,000 ₪. ב. סך ההכנסות מפעילות בבית המשפט הפרטי לשנת 2008 בגין תרגומים ותמלולים הינו מעל 500,000 ₪." הנה כי כן, באישור רואי החשבון, קיימת הפרדה מפורשת בין הנתונים המיוחסים ליפעת לבין הנתונים המיוחסים לאי טייפ. לבד מזאת: רואי החשבון, אישרו כי הנתונים המיוחסים ליפעת, מבוססים על פי ספרי החשבונות והדוחות הכספיים המבוקרים על ידי רואי החשבון, בעוד שהנתונים המיוחסים לאי טייפ מבוססים על יסוד אישור הכנסות שהוצג בפני רואי החשבון. אישור רואי החשבון כולל, איפוא, אבחנה ברורה בין נסיונה של יפעת לבין נסיונה של אי טייפ. מה גם, שהמשטרה ביקשה וקיבלה הבהרות מיפעת בענין אישור רואי חשבון המתייחס להכנסות שנתקבלו מתרגום ותמלול בלבד, ובדקה סוגיה זאת לעומק (נספח א' לתגובת המשטרה). גם לאחר בדיקה נוספת, דרשה המשטרה אישור רואי חשבון המאשר את המחזורים הכספיים של יפעת בתחום התרגום והתמלול לגבי השנים 2006, 2007 (נספחים ג1 ג2 ו-ג3 לתגובת המשטרה). אין ספק, כי אישורים אלה ממצים את דרישות המכרז, ואין כל מקום לקבוע כי יפעת אינה עומדת בדרישות המכרז. 20. עוד יש להוסיף, כי התנאי בדבר הוכחת קיומם של תנאי הסף במציע, והוכחת נסיונו על ידי אישור של רואה חשבון קבוע של המציע, נקבע על ידי עורך המכרז. בנסיבות אלה, רשאית היתה ועדת המכרזים להסתפק באישורים שהומצאו לה על ידי רואי החשבון. ועדת המכרזים אינה אמורה לערוך כל חקירות בקשר לתקיפותם ולתקינותם של האישורים שנחזו כתקינים על פניהם. ועדת המכרזים אינה אמורה גם לערוך בירורים ובדיקות כדי לוודא את אמינות המידע שבא בפניה. הטלת חובה מעין זו על ועדת המכרזים, תהפוך את המכרז לבלתי יעיל ועלולה לסכל את מטרותיו (עומר דקל, מכרזים, חלק ב' (2006), 112). 21. אשר על כן, אני דוחה את העתירה ומחייבת את העותרת בתשלום הוצאות העתירה ושכ"ט עו"ד בסך 50,000 ₪ למשיבה מס' 1 ובסך 50,000 ₪ למשיבות מס' 2-3. הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. מכרז