פגם בערבות בנקאית במכרז - פסיקה

קראו את המאמר להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגם בערבות בנקאית במכרז: הפקדת ערבות בנקאית היא מן התנאים החשובים והמהותיים במכרזי רשויות ציבוריות שיש להקפיד הקפדה יתרה ודווקנית אחר מילוים. עקרון השוויון בדיני המכרזים הוא רחב, ומתפרש על כל תנאי המכרז שיש לקיימם בשוויוניות בידי כל המתחרים. התנאי במכרז המחייב הפקדת ערבות בנקאית נמנה על תנאי המכרז המהותיים שיש למלא אחריו בשוויוניות. יש להקפיד אחר מילויו לא רק כדי לספק את דרישת בעל המכרז לוודא בדרך זו את רמת רצינותו וחוסנו הכלכלי של המציע, אלא גם לצורך קיום ערך השוויון המכרזי בהתייחסותו ליתר המציעים, הן בפועל והן בפוטנציה. לקיום תנאי המכרז בנוגע להפקדת ערבות בנקאית יש נפקות לא רק ביחס למציעים האחרים שהשתתפו בפועל במכרז, אלא גם ביחס לאותם מציעים פוטנציאליים אשר עשויים היו להשתתף במכרז, אך נרתעו מכך בשל תנאי ההפקדה של הערבות. ויתור למציע במכרז מקיום תנאי מחייב הקשור בהפקדת ערבות פוגע בערך השוויון לא רק מבחינת המציעים האחרים שהפקידו ערבויות, אלא גם ביחס לאלה שלא ניגשו כלל למכרז, והיו עשויים להגיש הצעות אילו הניחו כי תנאי הפקדת הערבויות אינם תנאים קטגוריים, וניתן למחול עליהם. בלא שמירה על כללי השוויון במכרזים במובנים האמורים, לא תיתכן תחרות הוגנת במכרז. ככלל, פגם בערבות הבנקאית שקול כפגם מהותי בהצעה המביא לפסילתה, וזאת אף מבלי להעמיק חקר בפשר הטעות, או בכוונת המציע או הערב (עע"מ 5834/09 אדמונית החורש בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי. אשר להבחנה בין פגמים "מהותיים" ו"טכניים", זו אינה פשוטה כידוע ויש בה פתח לפלפולים לא מעטים, כמובן יהיו מקרים שפגם יהא זניח בגדרי השכל הישר, או ימצא כדי כך בתוך המובן מאליו, שלא יהא מקום לפסול בגינו; אך מקרים אלה הם לדעתי החריג שבחריג, והכלל הוא כי פגם הוא פגם ותוצאותיו עמו. רק במקרים נדירים, כאשר האופי ה"טכני" של הפגם ברור וגלוי מנסיבות העניין, כאשר מדובר בפליטת קולמוס, כאשר מדובר בטעות בלתי משמעותית של חישוב וכיוצא באלה טענות של פגמים בלתי משמעותיים, שניכר על פניהם שנפלו בתום לב, וכאשר ניתן לקבוע כי הפגם הנדון אינו מסכל את מטרת הערבות, ותיקונו אינו עומד בסתירה לעקרונות השוויון, התחרות ההוגנת וטוהר המידות במכרזים, ניתן להכשיר את הפגם. ההנחיה לוועדת המכרזים בעניין זה צריכה להיות אחידה וברורה כדי שלא לפגוע בביטחון המשפטי והכלכלי. עיון בפסיקה מעלה כי פגם פוסל בערבות הבנקאית הוא כזה שיש בו תוספת, הגבלה, או שינוי מנוסח הערבות המבוקש, שנכלל במסמכי המכרז (עניין אדמונית החורש וכן עניין מ.ג.ע.ר.). מאידך נקבע כי ישנם פגמים מסוימים ונדירים, אשר לגביהם ניתן לשקול האם יש מקום להכשירם. בעניין "אדמונית החורש" קבע כבוד השופט מלצר כי בחריגים מצומצמים אלה יש לכלול פגם הנובע מפליטת קולמוס, טעות סופר, השמטה מקרית או הוספת דבר באקראי, כאשר לגביהם חייבות להתקיים ארבע דרישות נוספות - כתנאים מצטברים. הטעות נלמדת מהערבות עצמה. ניתן לעמוד על כוונתו המדויקת של השוגה, תוך שימוש בראיות אובייקטיביות מובהקות, המצויות בפני ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים. על פני הדברים נראה כי הטעות, או אי-גילויה טרם הגשת ההצעה, מקורם בתום לב והם נובעים מהיסח הדעת גרידא ולא מכוונת מכוון כלשהי של המציע, או של הבנק הערב. אין בטעות ובתיקונה כדי להקנות למציע יתרון הפוגע בעקרון השוויון וביתר הכללים של דיני המכרזים. מכרזערבות בנקאיתבנקערבות