פסיקת הוצאות על מחיקת ערעור מנהלי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסיקת הוצאות על מחיקת ערעור מנהלי: מבוא המערער הגיש ערעור מינהלי על החלטת ועדת הערר המחוזית בעניין תביעת פיצויים שהגיש בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה. המערער, הבעלים של חלקה 9 בגוש 10578, הגיש בקשה לתביעת פיצויים בגין פגיעה תכנונית שנפגעה החלקה לטענתו, לאור אישור תוכנית מתאר תת"ל/3, 6/4 כביש 9. ביום 19.2.07 דחתה ועדת הערר את תביעתו של המערער לפיצויים, מכאן הערעור. מונחת בפניי להכרעה שאלת פסיקת הוצאות לטובת המשיבות בשל ניהול ההליכים בתיק, שכן ביום 26.4.11 המערער פנה בבקשה למחיקת הערעור ללא צו להוצאות וזאת לטענתו לאור הודעת המשיבה מס' 1 בסיכומיה כי בהתאם לפסק הדין שניתן בבג"ץ 9409/05 אט"ד נ' הועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות בוטל החלק המערבי של תת"ל 3 6/4. המשיבות מסרו תגובתן לבקשה בה הן מבקשות לפסוק לטובתן הוצאות בשל ניהול ההליכים בערעור. טענות הצדדים המשיבה מס' 1 בתגובתה לבקשה עומדת על פסיקת הוצאות. לטענתה המערער לא היה צריך להמתין לסיכומיה, שכן עוד בדיון בערעור שנתקיים ביום 22.11.10 הודיע ב"כ הועדה המקומית כי חלקו המערבי של התת"ל בוטל בבג"ץ אט"ד ובכל זאת המערער החליט להגיש סיכומים מבלי להתייחס לעובדה זו, בהתאמה נאלצה הועדה המקומית להכין ולהגיש את הסיכומים מטעמה ולהתמודד עם כל שורת טענותיו של המערער ובכך הוא גרם לועדה הוצאות מיותרות. ב"כ המשיבה 1 טוען כי מאחר וההליכים בתיק מוצו עד תום, הועדה המקומית תיאלץ לשלם את שכר הטרחה במלואו ולכן יש מקום לפסוק הוצאות לטובת הועדה. המשיבה מס' 2 מבקשת לפסוק לטובתה הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בערכים ריאליים בעטיין של הוצאות שנגרמו למבקשת תוך ועקב ניהול ההליך. המשיבה מס' 2 טוענת כי התיק החל בחודש אפריל 2007 ומנוהל למעשה מזה כ- 4 שנים. המערער מסר תשובותיו לתגובת המשיבות וטען כי ב"כ המשיבה מס' 2 כלל לא התייצב לדיון אשר נערך ביום 1.12.10 וכן כלל לא הוגשו סיכומים על ידו. המערער מוסיף כי למרות פסק דינו של בית המשפט העליון קיימת עדיין אי בהירות ביחס לעתידו של החלק המערבי של תת"ל 3 6/4 וכי למיטב ידיעת המערער, המשיבה מס' 2 טרם אישרה תשריטים מתוקנים של התוכנית, כך שלא ברור במדויק תחום תחולתה ולכן אין המערער יכול לתקן לעת עתה את תביעתו. המערער טוען כי בקשת המשיבה מס' 1 להוצאות בנסיבות המתוארות יש בה חוסר הגינות. לאור פסק דינו של בית המשפט העליון היו אלו המשיבים אשר היו צריכים לבקש לבטל את כל ההליכים וזאת עד להתבהרות עתידו של חלקו המערבי של תת"ל 3 6/4, ולבחון את הנזקים אשר גרמו בהתנהלותם הרשלנית אך במקום לעשות כן הם מנצלים את בקשתו של המערער. דיון ביום 24.10.10 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בבג"ץ 9409/05 אדם טבע ודין נ' הועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות ובו נקבע כי ההחלטות לאשר את התכנית תת"ל 3, 6/4 לסלילת כביש 9 באזור צפון השרון מדרום לחדרה תבוטלנה בנוגע לחלקו המערבי של כביש 9 שבין כבישים 4 ו- 2. יצוין כי החלק המערבי של תת"ל 3 6/4 כולל את חלקת המערער ולכן משבוטלה התכנית ביחס לחלק המערבי נכון היה לבקש מחיקת הערעור כפי שביקש המערער לעשות. ביום 22.11.10 התקיים דיון בערעור באותו מועד ציין ב"כ המשיבה מס' 1 כי בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ נתן פסק דין ובו ביטל את חלקה המערבי של התכנית. לאור האמור בפסק הדין של בית המשפט העליון והדברים שהובאו באותה ישיבה, המערער נתבקש למסור עמדתו באשר להמשך ההליכים בתיק ואכן המערער מסר ביום 29.11.10 הודעתו בה הודיע כי בכוונתו להמשיך בהליכים ובעקבות אותה הודעה, הצדדים נתבקשו להגיש סיכומיהם. ביום 25.1.11 הוגשו סיכומי המערער וביום 7.4.11 הוגשו סיכומי המשיבה 1, המשיבה מס' 2 לא הגישה סיכומים מטעמה. ביום 26.4.11 ולאחר שהוגשו סיכומי המשיבה 1 המערער פנה בבקשה למחיקת הערעור ללא צו להוצאות. כאן המקום לציין כי למרות שנודע למערער -לכל המאוחר-בדיון מיום 22.11.10 כי התכנית ביחס לחלק המערבי כמפורט לעיל בוטלה הוא החליט להמשיך ולנהל את ההליכים בתיק כשבהודעתו הוא טוען כי אין כל אישור סופי כי אכן תת"ל 3/4/6 בוטלה. ורק לאחר שהוגשו הסיכומים מטעמו ומטעם המשיבה מס' 1 החליט לבקש את מחיקת הערעור. לא מצאתי באותה הודעה נימוק משכנע לשאלה מדוע רק לאחר שהוגשו הסיכומים, המערער החליט לבקש למחוק את הערעור ואבהיר כי האמור בס' 1 לבקשה היה ידוע למערער במועד הדיון עוד בטרם הוגשו הסיכומים של המשיבה מס' 1. ממועד הדיון -22.11.10 ועד למועד הגשת הבקשה למחיקת הערעור לא השתנה מאומה וכל אשר היה בידיעת המערער דאז היה בידיעתו גם במועד בו החליט לבקש למחוק את הערעור. החלטת המערער להמשיך בהליכים למרות שהוחלט על ביטול חלקה המערבי של התכנית כמפורט בפסק הדין של בית המשפט העליון וכפועל יוצא לאלץ את המשיבה מס' 1 להגיש סיכומים מטעמה מחייבת פסיקת הוצאות לטובת המשיבה מס' 1 בשל הכנת אותם סיכומים והמשך ניהול ההליכים. כאן המקום לציין כי איני סבור שיש לחייב את המערער בתשלום שכר טרחה והוצאות עבור ניהול כל ההליך בערעור, שכן אילולא בוטלה התכנית ייתכן כי ערעורו של המערער היה מתקבל ומחיקת הערעור מתבקשת לאור קביעת בג"ץ באשר לביטול התכנית. באשר לפסיקת הוצאות למשיבה מס' 2, אבהיר כי המשיבה 2 לא התייצבה לדיון שנקבע ביום 22.11.10 ככל הנראה מאחר ולא קיבלה זימון לאותה ישיבה, היא גם לא הגישה סיכומים מטעמה למרות חלוף המועד להגשתם ולכן איני סבור כי ראוי לפסוק הוצאות לטובתה בנסיבותיו המיוחדות המתוארות לעיל של מקרה זה. אזכיר כי הערעור הוגש ביום 11.4.07, ההליכים בתיק זה התעכבו בשל ההמתנה לאישורו של שר הפנים להארכת המועד להגשת תביעה ע"י המערער בגין תוכנית קודמת תמ"א 3 תיקון 42 משנת 1998 שאינה התכנית נשוא ערעור זה. מאחר והחלטת שר הפנים לא התקבלה, לא מצאתי לנכון להמתין עוד לאותה החלטה וקבעתי כי יש לסיים את ההליכים בתיק וכך נעשה. אשר על כן, בהתאם לבקשת המערער הנני מורה על מחיקת הערעור. הנני מחייב את המערער לשלם למשיבה מס' 1 - הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה שכר טרחת עו"ד בסך של 7,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל. מחיקת ערעורערעור מנהליפסיקת הוצאותערעור