צו מניעה נגד סילוק תחנת מוניות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו מניעה נגד סילוק תחנת מוניות: 1. בפני בקשה לצו מניעה זמני אשר יורה למשיבים 1 עד 3 להמנע מסילוקה של העותרת ממתחם תחנת הרכבת חוף הכרמל (אשר אמור להתבצע ביום 30.7.11) וכן להמנע מלהכריז על המשיבה מס' 4 כזוכה במכרז. 2. בחודש מאי 2011 פרסמה המשיבה מס' 1 (להלן: "העיריה") מכרז פומבי מס' 12/11 שעניינו הפעלת תחנת מוניות בסמוך לתחנת הרכבת חוף הכרמל, חיפה (להלן: "המכרז"). 3. למכרז הוגשו 3 הצעות - זו של העותרת על סך 215,000 ₪, זו של המשיבה מס' 4 על סך 286,000 ₪ וזו של המשיבה מס' 5 על סך 211,000 ₪. 4. לאחר פתיחת תיבת ההצעות פנתה העותרת אל ועדת המכרזים וטענה כי הצעות המשיבות 4 ו- 5 מתואמות ולוקות בתכסיסנות ולכן יש לפסלן. כן נטען כי משיבות אלה הסתירו מהועדה את הקשר בינהן, ויש בכך הטעיה של הועדה ואי עמידה במסמכי המכרז. כן נטען לאי קיום תנאי סף. 5. ביום 28.6.11 החליטה המשיבה מס' 3 (להלן: "ועדת המכרזים") לאשר התקשרות עם המשיבה מס' 4 (להלן: "מוניות סחנין"), שהינה בעלת ההצעה הגבוהה ביותר ועמדה בכל תנאי המכרז. כמו כן המליצה ועדת המכרזים לפסול את הצעתה של המשיבה מס' 5 (להלן: "לימו") מאחר ובהצעתה חסרים מסמכים מהותיים שלא ניתן להשלים אותם". 6. בעקבות ההחלטה ודחיית פניית העותרת אל העיריה הגישה העותרת עתירה ובה ביקשה לפסול את זכיית מוניות סחנין ולקבוע כי היא הזוכה במכרז. 7. בד בבד, הגישה העותרת בקשה זו למתן צו המניעה, כאשר בבקשתה היא טוענת כי המלצת ועדת המכרזים והחלטת המשיב מס' 2 לאשר זכיית מוניות סחנין הינן בלתי סבירות, אינן עומדות במבחן ההגיון, הן חסרות תום לב ומקעקעות את אושיות המשפט המינהלי ודיני המכרזים. העותרת טענה כי היא מפעילה את תחנת המוניות בחוף הכרמל מזה מספר שנים וראוי לשמור על המצב הקיים, כאשר שינוי בו יפגע בעותרת ויקשה על השבת המצב לקדמותו . כן נטען כי סיכויי העתירה טובים. 8. הנימוקים אותם טוענת העותרת, ואשר בגינן ראוי לפסול את הצעת מוניות סחנין, הם כדלקמן: א. מוניות סחנין הוחזקה עד חודש מאי 2010 בבעלות בלעדית על ידי מר סייד עמאד אחמד (להלן: "עמאד") ומאז הוא בעל מניות הרוב (98%) בחברה זו ומנהלה היחיד. לימו מוחזקת עלי ידי חברת מסיעי אריה שאש בע"מ (1/3) בון תור בע"מ (1/3) ותיור וסיור הגליל ה.ס. בע"מ (1/3). עמאד מחזיק בבבעלות מלאה בתיור וסיור ה.ס. בע"מ ומכאן שהוא מחזיק ב- 1/3 מהון המניות של לימו. עמאד משמש מנהל של לימו. הקשר בין מוניות סחנין ולימו, והיותן חברות קשורות, הוסתר מפני ועדת המכרזים. בניגוד להוראות סעיף 11 ב' למסמכי המכרז, לימו לא פרטה את רשימות האנשים שהם בעלי מניות בלימו - שאם היתה עושה כן היה עולה הקשר בין שתי המציעות. בהיות שתי המציעות הנ"ל חברות קשורות, ממילא הן פועלות בשתוף פעולה מלא וחזקה כי הצעותיהן תואמו מראש. הגשת הצעות מתואמות הינה פסולה לאור תקנה 20(א) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח - 1987 ותקנה 20(ד) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993, המקנות לועדת המכרזים סמכות שלא לדון בהצעות "תכסיסניות" ואף לפסלן. עמאד הוא שחתם על מסמכי המכרז הן בשם מוניות סחנין וכן כאחד מבעלי זכות החתימה של לימו. ב. מוניות סחנין לא המציאה תצהיר ו/או אישור בדבר העדר העדר רישום פלילי של כל אחד מבעלי מניותיה אלא רק של חלקם וכמו כן הגיש עמאד תצהיר בדבר העדר עבר פלילי, כאשר התברר כי הוא הורשע בעבירות תכנון ובניה בתע"מ (קריות) 411/07 ונגזר עליו עונש קנס. ג. עמאד הצהיר כי החברים בתאגיד מוניות סחנין אינם חברים ו/או מאוגדים ו/או פועלים במסגרת תאגיד אחר - הצהרה שהיא שקרית לאור העובדה שעמאד מחזיק בלימו באמצעות חברה בשליטתו. ד. מוניות סחנין לא צרפה להצעתה את נספח ג' "אישור על קיום ביטוחים" כשהוא חתום בידי המבטח, כנדר שבתנאי המכרז. ה. הצעת מוניות סחנין גבוהה באופן חריג מהסך המינימלי של המכרז (195,000 ₪) - דבר המעיד על היותה בלתי ריאלית ותכסיסנית. יתרה מזאת, הפער בין הצעת שתי המשיבות 215,000 ₪ ללימו ו- 286,000 ₪ למוניות סחנין - הינו בלתי סביר. כן נטען כי כיום למוניות סחנין אין עובדים וקיים חשש שלא תוכל לעמוד במחיר שהציעה. 9. המשיבים 1-3 (להלן, ביחד: "המשיבים") הגישו תשובה לבקשה וטענו כי המדובר ב"מכרז הכנסות לעיריה" ומאחר והצעתה של מוניות סחנין היתה הגבוהה ביותר - היא גם ההצעה הטובה ביותר. המשיבות טענו בתגובה כי העותרת לא צרפה לבקשה את הצעתה, אלא רק את הצעת המשיבות 4 ו- 5 ודי בכך כדי להביא למחיקתה עתירה. המשיבות טענו כי לא הוכחה כל תכסיסנות בהתנהלות המשיבות 4 ו- 5 וכי החשד שמעלה העותרת אינו מבוסס. באשר לעובדה שלעמאד הרשעה פלילית טענו המשיבים כי "יכול ויש ממש בטענת העותרת כי למר סייד אחמד עמאד הרשעה פלילית. בכל מקרה יטענו המשיבים כי אין הדבר מעיב על ההצעה ואין כדי להביא לפסילתה". המשיבים טענו כי ההחלטה שנתקבלה הינה ראויה וסבירה, היא אינה פוגעת באיזה מעקרונות המכרזים ואין מקום להתערב בה. לענין מאזן הנוחיות טענו המשיבים כי מתן הצו יפגע בקופה הציבורית ובהכנסותיה של העיריה ויפגע באינטרס הציבורי. המשיבים טענו עוד כי לעותרת לא יגרם נזק בלתי הפיך מאחר ולכל היותר נזקה כספי והיא תוכל לתבעו מעירית חיפה במידה ועתירתה תתקבל וכן ניתן יהיה להביא את זכיית מוניות סחנין לידי גמר. 10. מוניות סחנין טענה בתגובתה כי די באי צירוף הצעת העותרת כדי להביא לדחית העתירה על הסף וכן טענה כי המדובר במכרז למתן שירותים והכלל הוא כי במכרז מסוג זה אין מאזן הנוחות נוטה לטובת עיכוב הליכי המכרז. מוניות סחנין טענה כי יש לדחות את טענת העותרת בדבר קנוניה בינה לבין לימו וכי אין די בעובדה שמדובר בחברות קשורות או קרובות כדי להצביע על חשש לתכסיסנות או תיאום מחירים. לטענתה, עמאד היה מעורב בקביעת הצעתה אך לא היה מעורב בקביעת הצעת לימו ודוקא הפער הגדול בין שתי הצעות אלה מלמד על חוסר קשר בין המשיבות והצעתן. באשר לאישור קיום ביטוחים טענה מוניות סחנין כי על פי המכרז לא נדרש המציע להגיש אישור חתום על ידי המבטח ועליו למסרו רק עם חתימת ההסכם. באשר לרישום הפלילי של עמאד טענה מוניות סחנין כי עמאד הורשע בעבירה של סגירת חניה ומרפסת בביתו ובדיעבד בניה זו הוכשרה במלואה. לטענתה, בעת כתיבת התצהיר למכרז לא עלה על דעתו של עמאד כי פסק הדין בענין זה מהוה "רישום פלילי" והתצהיר הוגש בתום לב וללא כוונה פלילית. נטען כי גם עוה"ד שהחתים את עמאד על התצהיר סבר כי אין המדובר ברישום פלילי ואין מניעה בחתימה על התצהיר כפי שנחתם. באשר להצהרה בדבר חברות בתאגיד אחר נטען כי מהתצהיר הושמטה המילה " חיפה" בלבד וכי הדבר נעשה בתום לב. באשר לגובה ההצעה טענה מוניות סחנין כי ההצעה נבחנה על ידי ועדת המכרזים ונמצאה סבירה ואין להתערב בה. 11. בדיון בפני חזרו ב"כ הצדדים על עיקר טענותיהם לעיל. ב"כ לימו הצטרף לטיעוני המשיבים האחרים והוסיף וטען כי עמאד אינו הרוח החיה בלימו וכי חתם על ההצעה מאחר ומנהל אחר של לימו לא נמצא. הוא גם טען כי אין בבקשה ובעתירה כל בסיס לטענה בדבר תכסיסנות ותאום מחירים בין המשיבות 4 ו- 5. 12. ב"כ העותרת טען כי הצעת העותרת עמדה בפני ועדת המכרזים והיא לא טענה כי נפל בה פגם ולפיכך לא צורפה לעתירה. למען הסר חשש - הוגשה ההצעה במעמד הדיון. דיון : 13. איני סבורה כי בשלב זה די בטיעוני הצדדים כדי להכריע בעתירה. יחד עם זאת, לאור ריבוי הפגמים המיוחסים למשיבה מס' 4, אני סבורה כי סיכויי העתירה גבוהים במידה המצדיקה מתן הצו המבוקש. 14. דיני המכרזים עומדים על הצורך לקיים את תנאי המכרז ועל פסילת הצעה שאינה מקיימת אותם. בכך יש כדי להבטיח תחרות שיוויונית. לכאורה, פגם בהצעה למכרז הינו כל אי התאמה לתנאי המכרז ולדרישותיו, קלה וחמורה וגם אם בחלק מהפסיקה קיימת אבחנה בין פגם מהותי לפגם טכני - בשלב זה של הדיון אין מקום לבחינה שכזו ויש בקיומו של הפגם כדי להעיד על סיכויי העתירה. 15. בענייננו - אין חולק כי מנהל מוניות סחנין הצהיר כי אין לו רישום פלילי בעוד שבפועל קיים רישום שכזה. העובדה שההרשעה בעבירת תכנון ובניה אינה מעיבה על ההצעה אפשרית, כטענת המשיבות, והשפעת ההרשעה על הצעת מוניות סחנין היתה צריכה להבחן על ידי ועדת המכרזים, אינה רלבנטית בשלב זה כמו שאין רלבנטיות לטענת מוניות סחנין כי הדבר נעשה בתום לב ו/או בעקבות יעוץ משפטי שקיבל עמאד. הקובע הוא כי ניתנה הצהרה לא נכונה - דבר המהוה פגם. ויוער כי להצהרה שכזו יכולה להיות השלכה אפילו על עקרון השיוויון שהרי יכול ומציעים פוטנציאליים נמנעו מהגשת הצעות עקב רישום פלילי שכזה. 16. הוא הדין בהצהרת עמאד לפיה החברים בתאגיד מוניות סחנין אינם חברים ו/או מאוגדים במסגרת תאגיד אחר. אמנם בטיעוני מוניות סחנין נאמר כי מדובר בטעות סופר כאשר בסיום ההצהרה הושמטה המילה "חיפה" , אך כפי שציינתי בענין ההצהרה בדבר הרישום הפלילי - כאשר אני בוחנת בשלב זה את ההצהרה - אין חולק כי היא מטעה, והדבר מקבל משנה תוקף כאשר התאגיד האחר במסגרתו "מאוגד" עמאד הוא המשיבה מס' 5, שהיא אחת המציעים במכרז, וכאשר הקשר בין שתי המציעות - מוניות סחנין ולימו לא גולה לועדת המכרזים. 17. לענין תכסיסנות - אכן בשלב זה זו לא הוכחה, ואולם ההלכה היא כי לכאורה הגשת הצעות בשם גופים שונים שמאחוריהם גורם זהה , מהווה תכסיס בלתי הוגן (ספרו של שמואל הרציג, דיני מכרזים, כרך א' עמוד 289). ב"כ מוניות סחנין ולימו אמנם טענו כי כל חברה פעלה באופן נפרד וכי חתימת עמאד בלימו נעשתה באופן אקראי מאחר ומנהל אחר נעדר - אך בשלב זה יש בנעשה כדי לעורר חשד (ובמיוחד לאור העובדה שעל פי נספח 15 לבקשה מסמכי המכרז נרכשו על ידי תיור וסיור הגליל ה.ס. בע"מ ומוניות סחנין (2002) בע"מ ביחד) (על קיומו של החשד ראה גם עת"מ 3340-07-10 (י-ם) יע"ז חברה לבנייה ופיתוח בע"מ נ. מדינת ישראל, ). 18. גם העובדה שהצעת מוניות סחנין גבוהה ב- 47% מן האומדן, יש בה, ולו לכאורה , כדי לעורר חשש לתכסיסנות והעובדה כי ההצעה הגבוהה עשויה להצמיח רווח כלכלי לעירית חיפה, כטענתה, אין די בה. התועלת הכלכלית לטווח הקצר עלולה לגרום לנזק כלכלי וחברתי בטווח הארוך ולשם מניעת תכסיסנות נוהגים בתי המשפט להעדיף את עקרון השיוויון גם במחיר ויתור על תוצאה כלכלית מיטבית באותם מקרים בהם נוצרת התנגשות ביו תכליות אלה (עע"מ 3499/08 רון עבודות עפר ייזום ופיתוח מ.א. בע"מ נ. ועדת המכרזים-עירית עפולה ואח (פסק דין מיום 18.1.09)). ב"כ מוניות סחנין טענה אמנם כי תקנה 22 לתקנות העיריות (מכרזים), התמש"ח- 1987 דנה בהצעה "הזולה" עליה, ככלל, תמליץ ועדת המכרזים ובלבד "שהמחירים המוצעים הם הוגנים וסבירים בהתחשב עם האומדן", ואולם כאשר עסקינן במכרז שעניינו ההצעה "היקרה" דוקא, יש לקרוא האמור בתקנה בשינויים המחוייבים לפי הענין, שהרי הדגש הוא יכולתו של המציע לעמוד בהצעתו. 19. ב"כ כל המשיבים טענו כי עסקינן במכרז למתן שירותים וההלכה היא כי מציע יוכל להפרע על נזקיו הכספיים ואולם בשים לב לעובדה שהעותרת מפעילה במקום תחנת מוניות מזה מספר שנים (באופן שספק אם מדובר בנזק כספי בלבד), יש בקבלת הבקשה כדי לשמור על המצב הקיים, ובשים לב לסיכויי העתירה כאמור לעיל - נראה כי מאזן הנוחות נוטה דוקא לעותרת (וראה בר"מ 6926/10 גילי ויואל עזריה בע"מ נ. חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ ואח' (פסק דין מיום 22.11.10). 20. המשיבים טענו כי יש לדחות את העתירה על הסף מאחר ולבקשה לא צורפה הצעת העותרת. בנסיבות שבפני, כאשר עסקינן במכרז למתן שירות, איני מוצאת כי אי צירוף הצעת העותרת יש בו די כדי להביא לדחיית העתירה. יצויין כי גם בכל פסקי הדין אליהם הפנו ב"כ המשיבים בתגובותיהם, לא מצאתי אסמכתא לדחיית בקשה ממין זה על הסף. 21. מכל האמור- אני מקבלת את הבקשה. ניתן בזאת צו מניעה זמני המורה למשיבים 1 עד 3 להמנע מלהתקשר עם המשיבה מס' 4 כזוכה במכרז נשוא הבקשה ולשנות את המצב הקיים בתחנת המוניות עד הכרעה בעתירה. מוניתצוויםצו מניעה