רישיון עמותה להפעלת בית ספר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רישיון עמותה להפעלת בית ספר: ב-16.12.10 הגישו העותרים, 15 תלמידים ועמותה המפעילה בית ספר בו הם לומדים, עתירה לבית משפט זה ובו התבקש בית המשפט לקיים את החלטת וועדת הערר לפי חוק הפיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969 (להלן: חוק הפיקוח) מיום 9.11.10, ולהנפיק רישיון לעמותה להפעלת בית הספר "חברותא" (להלן: בית הספר) ביחס לשנים תש"ע ותשע"א. עוד התבקש בית המשפט להורות לאגף הבחינות במשרד החינוך לאפשר את הגשתם של התלמידים העותרים לבחינות הבגרות האינטרניות במועדי החורף והקיץ הקרובים. בית הספר החל את פעילותו בשנת תש"ע. במרץ 2009 פנה בית הספר בבקשה לקבלת רישיון לפי חוק הפיקוח. ההחלטה בבקשה ניתנה רק ביום 17.6.10, היינו שנה ושלושה חודשים לאחר הגשתה. זאת למרות שעל פי חוק הפיקוח על המשיב ליתן החלטה תוך 4 חודשים מיום ההגשה. לטענת בית הספר, מתנהל המשיב בסחבת מכוונת הנובעת ממניעים אידיאולוגיים נגד החינוך הפרטי, כאשר בית הספר נתפס על ידי שר החינוך הנוכחי כבית ספר אליטיסטי, הקורא תיגר על החינוך הציבורי. מאחר שהבקשה לקבלת רישיון נדחתה, פנה בית הספר בערר לוועדת הערר, על פי הוראת סעיף 13 לחוק הפיקוח. ביני לביני, ועוד בטרם התקבלה החלטת המשיב לדחות את הבקשה לשנת הלימודים תש"ע, הגישה העותרת בקשה למתן רישיון לשנת הלימודים תשע"א. לטענתה, גם בקשה זו החלה להיבדק באיחור ניכר, כ-4 חודשים לאחר הגשתה. וועדת הערר קיבלה את עררו של בית הספר בהחלטה מיום 9.11.10. במסגרת ההחלטה התייחסה הוועדה גם לבקשה התלויה ועומדת לשנת הלימודים תשע"א והעירה כי יש להחיש את הטפול בה. משרד החינוך ביקש לערער על החלטת וועדת הערר בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב - יפו, מכוח סמכותו של זה לפי חוק הפיקוח, לדון בערעורים מנהליים על וועדת הערר. אלא שבינתיים פרצה שביתת הפרקליטים ובמהלכה לא הוגש הערעור. מנגד, עמדו על הפרק בחינות החורף האינטרניות המתקרבות והולכות ולפיכך פנו העותרים לבית משפט זה בעתירה מנהלית שהסעדים המבוקשים בה פורטו לעיל. הדיון בעתירה נקבע ליום 2.1.11 והוא התנהל ימים ספורים לאחר סוף השביתה ומבלי שהיה סיפק בידי המשיבים להגיש כתב תשובה הנתמך בתצהיר. הדיון התקיים במועד האמור בשל דחיפות חלק מן הסעדים שנתבקשו בו, היינו סוגית הגשת התלמידים לבחינות החורף במתכונת של בחינות אינטרניות. תחילה סברתי כי ניתן להסתפק בטענות הצדדים וליתן פסק דין. אולם שיקול נוסף הביאני למסקנה כי לא יהיה זה נכון ליתן פסק דין בלא כתב תשובה מפורט. לפיכך, ביום 3.1.11 קבעתי כי מאחר שוועדת הערר החליטה לקבל את עררו של בית הספר והורתה על הענקת רישיון להפעלתו לשנת הלימודים תש"ע, מאחר שהחלטת משרד החינוך נשוא הדיון בוועדת הערר ניתנה באיחור ניכר, ובהינתן שביתת הפרקליטים והעיכוב שנגרם בעטייה בכל הנוגע להגשת ערעור, הרי שנכון יהיה להורות כי התלמידים שאמורים היו לגשת לבחינות בגרות במועד החורף, יוכלו לעשות כן במתכונת אינטרנית. יחד עם זאת הוריתי שמאחר וטרם ניתנה החלטה של המשיבים בעניין עמידתו של בית הספר בתנאים הנדרשים לשם הגשת תלמידיו לבחינות בגרות בשנת הלימודים תש"ע (משום שנדחתה עצם הבקשה לקבלת רישיון), הרי שלא יהיה בעצם השתתפותם של התלמידים בבחינה כדי לבסס טענת הסתמכות, וכי ההכרה בציוני המגן תהיה כפופה לתוצאות הבדיקה האמורה. עוד הוריתי על הגשת כתב תשובה ועל דיון שיתקיים לאחר מכן. כמו כן הוריתי כי עד למועד הדיון ינקוט כל צד את ההליכים המתחייבים על פי החוק לשם הסדרת כל עניין הטעון הסדרה והכרעה. בעניין זה כיוונתי, בין היתר, לכך שהמשיב יגבש את עמדתו ויכריע בגורל הבקשה למתן רישיון לשנת הלימודים תשע"א בפרק הזמן שעד לדיון. ביום 16.2.11, הגיש המשיב בקשה למחיקת העתירה. הבקשה נסמכת על כך שבינתיים קיבל בית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב - יפו את הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור, הערעור על החלטת וועדת הערר הוגש, והדיון בו קבוע ליום 6.3.11. בנוסף נטען בבקשה כי המשיב בחן את הבקשה לקבלת רישיון לשנת הלימודים תשע"א ודחה אותה. נימוקי ההחלטה צורפו לבקשה, ובכללם העובדה כי שליש מהמורים המלמדים בבית הספר אינם בעלי תעודת הוראה, כי בית הספר גובה שכר לימוד שאינו עולה בקנה אחד עם החלטת וועדת החינוך של הכנסת, כי מספר התלמידים בכיתה אינו תקני, כי חסרים לבית הספר מתקנים חיוניים ועוד נימוקים שפורטו באותה החלטה. עוד נאמר בבקשה כי ציוני המגן שהעניק בית הספר לתלמידיו אינם מוכרים על ידי המשיבים. היה ובסופם של הליכים בגין דחיית הבקשה למתן רישיון לשנת הלימודים תשע"א יזכה בית הספר במבוקשו, יכירו המשיבים בציוני המגן, אשר ניתנו מכוח החלטתי מיום 3.1.11, ככל שאלה יעמדו בדרישות ההכרה. בעקבות הודעת המשיבים, הודיעו העותרים כי הם עומדים על עתירתם. לשאלת בית המשפט מה מקור סמכותו לדון בשאלת הרישוי לשנת הלימודים תשע"א, השיבו העותרים כי יש להתייחס להערותיה של וועדת הערר בעניין החובה להחיש את ההליכים בעניין זה כמיצוי ההליך גם לפניה בכל הנוגע לשנת הלימודים האמורה. עוד נטען כי יש טעם בקיום הדיון בכל הנוגע לבחינות הקיץ הצפויות, שכן עמדת משרד החינוך היא שגם אם יידחה הערעור שהוגש על החלטת וועדת הערר לשנת תש"ע, אין בכך כדי לאפשר לתלמידים לגשת לבחינות אינטרניות בקיץ תשע"א, שהרי הבקשה למתן רישיון לשנה זו נדחתה. דין העתירה להדחות. למעשה מבקשים העותרים להשתמש בהליך התלוי ועומד לפני כמסלול עוקף הן להחלטת בית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב - יפו בכל הנוגע לערעור שהוגש בפניו והן להליכים הקבועים בחוק לשם תקיפת החלטה הדוחה בקשה להעניק רישיון להפעלת בית ספר. ראשית ייאמר כי אין יסוד לטענה לפיה וועדת הערר כבר החליטה לגבי שנת הלימודים תשע"א. הטעם הפשוט לכך הוא שבפני וועדת הערר לא עמדה כל החלטה לגבי שנת לימודים זו ומסגרת הדיון היתה מוגבלת להחלטת המשיב בכל הנוגע לשנת הלימודים תש"ע. ולכך יש להוסיף כי אין בהחלטת הוועדה כל התייחסות עניינית לטיבה של ההחלטה העתידית שצריכה היתה להינתן לגבי שנת הלימודים תשע"א וכל שנאמר בה הוא שעל המשיב להחיש את מתן ההחלטה. אחזור ואדגיש את שנאמר לעיל, היינו, שצו הביניים ניתן על יסוד העובדה שלכאורה החלטת וועדת הערר הפכה חלוטה שכן לא הוגש לגביה ערעור במועד, ובמועד הוצאת הצו טרם התקבלה החלטה בבקשה להארכת המועד להגשת הערעור. כמו כן לוח הזמנים הכתיב את הוצאת הצו, שכן בחינות החורף עמדו להתקיים תוך מספר ימים ופרק הזמן הזה לא אפשר את דחיית ההחלטה עד שתתברר התמונה הן ביחס לגורלו של הערעור והן ביחס להחלטת המשיב לגבי שנת הלימודים תשע"א שאותה עת טרם התקבלה. עתה מונחת לפני החלטת המשיב הדוחה את הבקשה למתן רישיון לשנת הלימודים תשע"א. בקשת העותרים לפיה אורה על מתן האפשרות לגשת לבחינות הקיץ הצפויות במסגרת אינטרנית משמעותה מתן הוראה העומדת בניגוד להחלטת המשיב, כאשר הדרך לתקיפת החלטה זו היא בהגשת ערר בפני וועדת ערר. בית משפט זה אינו מוסמך לדון בתקיפת ההחלטה הדוחה את הבקשה למתן רישיון. קבלת בקשת העותרים כמוה כעקיפת הדרך הקבועה בחוק, שכן משמעותה למעשה קבלת הערר לגופו. ניתן להניח כי לוח הזמנים מאפשר הגשת ערר באופן מיידי (לא למותר לציין כי החלטת המשיב ניתנה ביום 15.2.11 והעותרים טרם הגישו ערר עליה על אף לוח הזמנים הדוחק), וקיום דיון בערר תוך פרק זמן סביר. כך גם אין כל מקום שבית משפט זה יכריע בעתירה ויורה על מתן האפשרות לגשת לבחינות אינטרניות בקיץ כאשר הערעור המנהלי תלוי ועומד. היה ויידחה הערעור, עדיין אין בכך כדי להכריע את גורל בחינות הקיץ, שכן בחינות אלה כרוכות בשאלת הרישיון לשנת תשע"א. יתרה מזו, גם בהינתן האפשרות שבית הספר יזכה ברישיון, הרי שעדיין מתחייבת בדיקת עמידתו בתנאים לשם הכשרת הגשת התלמידים במתכונת אינטרנית. היה ויתקבל ערעור המשיב, ממילא אין תוחלת להוראה שתצא מלפני במסגרת הסעדים שהתבקשו בעתירה. בית המשפט אינו אמור להושיט סעדים תיאורטיים, "המתחרים" בהליכים המתנהלים בבית משפט מוסמך, ואשר ייתכן ותוצאת ההליך באותו בית משפט תהפוך אותם לבלתי ניתנים לכיבוד. כאמור לעיל, צו הביניים ניתן רק בשל כך שהנתונים העובדתיים (האם ניתן יהיה להגיש ערעור ומה תהיה החלטת המשיב ביחס לבקשה לשנת תשע"א) היו מעורפלים בעת נתינתו ואלמלא כן לא היה מקום להוציאו. העתירה נדחית. בנסיבות העניין, לא אעשה צו להוצאות. דיני חינוךרישיון / היתר להפעלת בית ספרעמותותבית ספר