שינוי ספר הבוחרים לפני הבחירות באגודה שיתופית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שינוי ספר הבוחרים לפני הבחירות באגודה שיתופית: הרקע הדיוני: בפני הליך הנושא כותרת "עתירה מנהלית" שענינו בהליכי הבחירות המתקיימים אצל המשיבה 1, שהיא אגודה שיתופית. הבחירות לרשות העליונה של האגודה, אסיפת המורשים, המכונה מורשון, עתידות להתקיים ביום ג' הקרוב, 29/11/11. ה"עתירה" הוגשה ע"י אחת מרשימות המועמדים המתמודדות בבחירות הנ"ל והיא מופנית כנגד החלטות שקיבלה ועדת הבחירות, המשיבה 2, וכנגד המשיב 3 שהוא העומד בראש רשימת מועמדים בשם "רשימת העובד הדתי". בטרם אתייחס לנושאים שבמחלוקת יצוין כי כאשר פנו ב"כ העותרים למזכירות בית המשפט כדי להגיש את כתבי הטענות נשאו כתבי הטענות את הכותרת של "המרצת פתיחה" ו"בקשה לסעד זמני". מטעמים שלא הובהרו הונחו העותרים להגיש את המסמכים כעתירה מנהלית. בהתאם נפתח ההליך כ"עתירה מנהלית" ובמסגרתה בקשה לסעד זמני. בעניין זה סבור אני, ונראה כי כך גם סבורים הצדדים, כי נפלה שגגה. ההליך הנכון הוא המרצת פתיחה, כפי שסברו העותרים מלכתחילה. מאחר וההליך נפתח ביום 21/11/11 והבחירות קבועות, כאמור, ליום 29/11/11, ומאחר ואין הבדל של ממש בין המבוקש בדרך של סעד הצהרתי במסגרת המרצת פתיחה ובין הליך של עתירה מנהלית, הסכימו ב"כ הצדדים כי ההליך ידון כהמרצת פתיחה, התגובות שהוגשו יחשבו כאילו הוגשו במסגרת של המרצת פתיחה. כן הסכימו הצדדים כי בית המשפט ידון בסעד הזמני ובעיקרי במאוחד, הכל כדי שתינתן הכרעה קודם למועד הבחירות. ביום 24/11/11 טענו הצדדים בפני בע"פ והגישו את התגובות בכתב וכן מסמכים שונים. לאחר ששמעתי את הטענות הודעתי כי פסק הדין יינתן בבוקרו של יום 27/11/11, וכך אכן יעשה. הקדמה: בטרם אתייחס לסוגיות שבמחלוקת אציין כי הליכי הבחירות באגודה שיתופית המשיבה 1 זוכות מדי מערכת בחירות לביקורת שיפוטית של בית המשפט המחוזי בחיפה. כך גם היה בבחירות שעברו ואלו שלפניהן. יש להצר על כך שאותם נושאים שבים ועולים מדי מערכת בחירות. כפי שיובהר כבר נדונו חלק מהשאלות נשוא עתירה זו בפני בית המשפט וניתנו פסקי דין האמורים להבהיר את המצב המשפטי. אלא שלמרבה הצער חוזרים הצדדים לבית המשפט במערכת בחירות זו באותן טענות שכבר הוכרעו בעבר. יש לקוות כי יופקו הלקחים, לפחות לקראת מערכת הבחירות הבאה. עוד ראוי להזכיר, בטרם אפרט את המחלוקות, כי באגודה שיתופית נערכות הבחירות למוסדות האגודה בהתאם להוראות תקנון האגודה, הכפוף לחוק, דהינו פקודת האגודות השיתופיות ותקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה - 1975. מעבר לכל אלו חולשים על הבחירות עקרונות היסוד של כל בחירות דמוקרטיות. עקרונות יסוד אלו מחייבים שוויון בין בוחרים, שוויון בין מתמודדים וסדרי הצבעה שיבטיחו את השוויון וכן ימנעו אפשרות של הטעית הבוחר בדרך כל שהיא. כפי שיפורט, במקרה שבפני, נפגעו עקרונות יסוד אלו שבבסיס שיטת הבחירות. מאחר וחלק מהנקודות שבמחלוקת כבר הוכרעו בעבר, כפי שצוין לעיל, וכן בשים לב ללוחות הזמנים של קיום בחירות ביום 29/11/11, ובמטרה לאפשר את קיום הבחירות במועדן, יינתנו ההנמקות של פסק דין זה בקצרה. המחלוקת בעניין ספר הבוחרים והזכות להצביע: המשיבה 1 היא אגודה שיתופית ובה למעלה מ 17,000 חברים. על פי הוראות סעיף 17ג(3) לתקנון האגודה "בבחירות יהיו רשאים להשתתף רק אלה שאושרו בתור חברי האגודה, לפחות 40 יום לפני הבחירות". מכאן שספר רישום חברי האגודה הוא ספר הבוחרים. ככל שנקבעו בחירות ליום 29/11/11 זכאים להצביע מי שהיו רשומים בספר הנ"ל כחברי האגודה ביום לפחות קודם ליום 20/10/11. מהטענות שהושמעו בפני, והדבר אינו שנוי במחלוקת, עולה כי מונתה ע"י רשם האגודות השיתופיות ועדת בחירות שתפקידה היה לפקח על הליך הבחירות. נערך עדכון של מרשם החברים באגודה ומספר רישום החברים, שהוא ספר הבוחרים, נמחקו שמות רבים של כאלו שנקבע כי אינם חברים עוד. נעשה פרסום על מועד בו יכול כל אדם לבדוק את הרישום ואם סבור הוא כי נפלה טעות בעניינו יכול הוא לערער על אופן הרישום. מועד זה חלף. בכל מקרה, אינני נזקק להליך זה, שתפקידו היה ליעל ולעשות סדר בהליך הרישום. ספר מרשם החברים שהוא ספר הבוחרים פתוח בכל עת לעיונם של חברי האגודה ואלו הטוענים לזכויות חברות באגודה. כל חבר או כל מי שטוען לחברות, ומתברר לו כי הרישום בספר האגודה אינו משקף את מעמדו, רשאי לנקוט בהליכים בהתאם להוראות תקנון האגודה ובהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות ואולם זאת קודם למועד הקובע, דהינו 40 יום לפני הבחירות. ביום ה- 40 לפני הבחירות נחתם ספר הבוחרים ואין לשנותו עוד. במקרה שבפני החליטה ועדת בחירות בישיבה מיום 15/11/11 לתקן את ספר הבוחרים בדרך של הוספת חברים לרשימה לאחר שחברי ועדת הבחירות שוכנעו, מטעמים אלו או אחרים, ששמם של חברים אלו נגרע מספר הבוחרים עקב טעויות טכניות. כנגד החלטה זו הוגשה העתירה/המרצת הפתיחה שבפני. סבור אני כי החלטת ועדת הבחירות בעניין זה ניתנה תוך חריגה מסמכותה של ועדת הבחירות ובניגוד לתקנון האגודה, ולמרבה הצער גם בניגוד לשני פסקי דין של בית המשפט המחוזי בחיפה שניתנו בשתי מערכות הבחירות האחרונות. כאמור, מעבר להליך המסדיר שנערך בבחירות אלו, תיקון ספר הבוחרים שהוא מרשם חברי האגודה וקביעת מועד לערעורים על הרישום, קובע התקנון כי היום הקובע את זכויות ההצבעה בבחירות הוא 40 ימים לפני מועד הבחירות. פשיטא, שלא ניתן לשנות את ספר הבוחרים לאחר מועד זה ולהקנות למי שלא היה רשום ביום הקובע זכויות הצבעה. שינוי ספר הבוחרים והקנית או גריעת זכויות הצבעה לאחר מועד זה אינו בגדר של תיקון טכני אלא בגדר של שינוי מהותי בזכויות הבוחרים. דבר זה מנוגד להוראות התקנון וחורג מסמכותה של ועדת הבחירות, כפי שכבר הובהר בפסק דינו של כב' השופט עמית בה"פ 61/03, עודד דוניץ, מועמד מפלגת העבודה לראשות האגודה ואח' נ' קרית חיים (ארלוזורוב) - אגודה שיתופית בע"מ ואח' (פסק דין מיום 30/1/2003) וכן בפסק דינו של כב' סגן הנשיא השופט גינת בה"פ 126/07 + ת.א. 424/07 רשימת העבודה עצמאות ליכוד ובלתי מפלגתיים ואח' נ' זרח יהב - יו"ר ועדת הבחירות לבחירת מורשון האגודה שיתופית קריית חים (ארלוזורוב) ואח' (פסק דין מיום 11/5/2007). בשתי מערכות הבחירות האחרונות עלו אותן טענות ונדחו ע"י בית המשפט, והלקחים לא הופקו. בהתאם אני קובע כי שינוי ספר הבוחרים פחות מ 40 ימים לפני הבחירות נעשה בניגוד לתקנון האגודה ובחוסר סמכות. לעניין זה אין כל משמעות לשאלה האם התיקון נעשה בהסכמת כל חברי ועדת הבחירות או חלקם. הוועדה אינה מוסמכת להחליט על תיקון מרשם החברים וספר הבוחרים לאחר חלוף המועד. הסכמת חברי הוועדה אינה מקנה לוועדה סמכות שלא הוקנתה לה בתקנון האגודה. מכאן שיש לקבל את העתירה. אני מורה כי זכאים יהיו להצביע בבחירות הקרובות רק אלו שהיו רשומים כחוק בספר הבוחרים הוא מרשם חברי האגודה 40 ימים לפני מועד הבחירות. המחלוקת לעניין פתקי ההצבעה: הכלל הבסיסי והמנחה לעניין פתקי ההצבעה הוא שפתקי ההצבעה צריכים לשקף את זהות המועמד המתמודד באופן שימנע את הטעית ציבור הבוחרים. כלל מנחה נוסף הוא כי במערכת בחירות צריכים פתקי הבחירות להיות זהים בצורתם באופן שלא יהיה בדרך עיצוב הפתק כדי לגרוע מהשוויון שבין המתמודדים. במקרה שבפני יש להצר ולקבוע כי כללים בסיסים אלו לא נשמרו. תקנון האגודה הרלוונטי קובע את סדרי ההרשמה וההשתתפות בבחירות. סעיף 17ג(4) קובע כי רשימות המיוצגות במורשון יוצא זכאיות להגיש לוועדת הבחירות רשימת מועמדים חדשה ללא הגבלה. רשימת מועמדים חדשה המבקשת להתמודד צריכה להגיש לוועד הבחירות את הרשימה החדשה 21 ימים לפני הבחירות כאשר הרשימה החדשה צריכה להיתמך ע"י לפחות 10% מחברי האגודה הכל בצירוף אישורים ומסמכים כמפורט בסעיף 17ג(5) לתקנון האגודה. המשיב 3 מתמודד בבחירות כמי שעומד בראש רשימת העובד הדתי. עם זאת בפתקי ההצבעה שהוכנו לקראת הבחירות מופיע על פתק ההצבעה רק שמו של המשיב 3, שלמה אוחיון. בכל פתקי הצבעה האחרים מופיע שם הרשימה ובהמשך נרשם "בראשות...(שמו של ראש הרשימה)". הטענות בעתירה/המרצת הפתיחה שבפני הן כי הפתק הנושא את שמו של שלמה אוחיון פסול. אם מדובר ברשימה שזו שמה הרי שרשימה כזו לא אושרה כרשימה המשתתפת בבחירות. אם ביקש שלמה אוחיון להשתתף בבחירות במסגרת רשימה הנושאת רק את שמו היה עליו להמציא את הבקשה לרשימה חדשה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 17ג(5). אם עומד שלמה אוחיון בראש רשימת העובד הדתי הרי שיש להביא את הדבר לידי ביטוי בפתק ההצבעה. יצוין כי לעניין זה הסכים יו"ר ועדת הבחירות כי יש לתקן את פתק ההצבעה וגם מר אוחיון, שאינו מכחיש כי הוא מתמודד בראשות רשימת העובד הדתי, הסכים לשנות את הפתק כך שיהיה זה לפתק בו נעשה שימוש בבחירות הקודמות. כאמור, הכלל הבסיסי הוא שהפתק צריך לשקף את הגורם עבורו מצביע הבוחר. מאחר שמר שלמה אוחיון מתמודד בראש רשימת העובד הדתי פשיטא כי הפתק צריך לציין כי הבוחר המשלשל פתק זה לתיבת ההצבעה בוחר ברשימת העובד הדתי בראשותו של מר אוחיון, ולא ברשימת שלמה אוחיון, רשימה שלא אושרה כמשתתפת בבחירות, או בשלמה אוחיון לבדו. כאמור, על הפתק להיות בצורה שלא תטעה את הבוחר. עוד יודגש כי פתקי הבחירות המוצעים מטעם ועדת הבחירות להיום זהים בצורתם, כך שלא יהיה בעיצוב הפתק כדי להטעות את הבוחרים או לפגוע בשוויון שבין המתמודדים. כלל בסיסי זה הוא בשורש הליך הבחירות ואין להפר אותו. אשר על כן אני קובע כי פתק ההצבעה "שלמה אוחיון" פסול לשימוש. אני מורה כי ועדת הבחירות תכין פתקי הצבעה לרשימת העובד הדתי שיהיו זהים בצורתם החיצונית לפתקי ההצבעה של הרשימות האחרות, דהיינו בראש הפתק ירשם באותיות גדולות שם הסיעה "סיעת העובד הדתי" ובתחתית הפתק באותיות קטנות יותר "בראשות שלמה אוחיון". סיכום: בסיכומו של דבר אני מקבל את העתירה/הבקשה שבהמרצת הפתיחה על שני סעדיה ומורה כדלקמן: בכל הנוגע לזכות לבחור ולהיבחר - ישתתפו בבחירות רק אלו שהיו רשומים במרשם חברי האגודה שהוא ספר הבוחרים 40 ימים לפני מועד הבחירות, דהינו עד ליום 20/10/11. כל שינוי שנעשה בספר הבוחרים מאוחר יותר בטל ובוחרים שהוספו לספר הבוחרים מאוחר יותר מהמועד הקובע לא יוכלו להשתתף בבחירות אלו. אין בכך כדי לגרוע מיתר זכויותיהם כחברים באגודה, ככל שרישומם כחברים נעשה כדין. בכל הנוגע לפתקי ההצבעה - אני מורה כי ההצבעה תעשה בפתקים זהים בגדלם, בצורתם ובעיצובם בנוגע לכל הרשימות והמתמודדים. בהתאם, וככל שהדבר נוגע לסיעת העובד הדתי אני מורה כי פתק הבחירות עליו נרשם "שלמה אוחיון" יפסל ובמקומו יוצבו בקלפיות פתקי בחירות זהים בצורתם לאלו של רשימות המתמודדים האחרות, דהיינו, בראש הפתק ירשם באותיות גדולות שם הסיעה "סיעת העובד הדתי" ובתחתית הפתק באותיות קטנות יותר "בראשות שלמה אוחיון". אני מחייב את המשיב 3 לשלם לעותרים/מבקשים את הוצאותיהם בהליך זה ושכר טרחת עורך דינם בסכום כולל של 10,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. בחירותאגודה שיתופית