בקשה להחזרת עובד לעבודה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להחזרת עובד לעבודה: 1. בפניי בקשת המבקשת (להלן:"המבקשת") להורות לבנק לאומי לישראל (להלן:"המשיב") להחזירה לעבודה לתפקידה בסניף ביאליק של המשיב, וכן להורות למשיב שלא לערוך למבקשת גמר חשבון ו/או כל החלטה אחרת על פי שיקול דעתו של בית הדין. המשיב טוען מנגד כי יש לדחות את הבקשה שכן התובעת סיימה עבודתה עוד ביום 4/8/11, בטרם הוגשה הבקשה ועל כן מדובר בצו עשה. כן טוען המשיב כי סיום העסקתה נעשה בהתאם להסכמים, כי המבקשת הייתה עובדת זמנית בתקופה קצובה ומשלא עברה את המבחנים וועדת הקביעות נערך לה שימוע כדין ואין להתערב בהחלטת המשיב בסיום העסקתה. 2. עיקר העובדות לכאורה הנחוצות להכרעתינו זו כפי שהן עולות מכתבי הטענות התצהירים והעדויות בפנינו. א. המבקשת בעלת תואר מוסמך בשליטה במספר שפות, נשואה ואם לשני ילדים קטנים התקבלה לעבוד אצל המשיב ביום 5/8/07, בכתב מינוי לעבודה זמנית בקבוצת עיסוק ג' על פי הסכמים בבנק, בתפקיד פקיד מקיף. בטרם קבלתה לבנק נערכו למבקשת מבחני אבחון במכון פילת, והומלץ לקבלה לבנק בדרגה הנמוכה ביותר. ב. כתב המינוי היה לתקופה של 12 חודשים והוארך 3 פעמים כל פעם לתקופה קצובה של שנת עבודה נוספת וזאת על פי ההסכם הקיבוצי המיוחד שקיים בין הבנק לנציגות העובדים באשר לעובדים מסוגה של המבקשת. במסגרת הארכת הסכם הזמניות, הובהר באופן מפורש למבקשת כי לבנק שמורה הזכות לסיים את עבודתה גם לפני תום תקופת הזמניות לפי צרכי הבנק. ג. בהתאם למסמכים שהוגשו הן על ידי המבקשת והן על ידי המשיב עולה באופן ברור כי בכל תקופת העסקתה הוגדרה המבקשת כעובדת זמנית, המבקשת ידעה על כך מהכתוב בהסכמי הזמניות ומתלושי השכר שקבלה מידי חודש. אמנם המבקשת טענה בתצהירה ובעדות כי הובטח לה כי תהיה עובדת קבועה אולם טענה זו ככל שיש לה בסיס אינה יכולה להוות ראיה כנגד מסמכים עליהם חתמה וידיעתה על כך כי היא עובדת זמנית. ד. למבקשת נסיבות מיוחדות באשר למצבה האישי שכן כפי שעולה מהתצהיר והמסמכים בעלה של המבקשת חולה במחלה קשה מזה כשלוש שנים, כאשר לפני כשנה התגלה גידול בחוט השדרה של הגב, הוא נכה ומאושפז בשיקום מוטורי בבית חולים שיבא. ה. המבקשת עובדת בסניף ביאליק בתל אביב ולאור הערכות מצויינות של מנהלי בסניף איפשר המשיב למבקשת לצאת למבחנים על מנת לשנות את סטטוס העבודה מעבודה זמנית לעובדת בניסיון שכתוצאה מכך תאפשר למבקשת לקבל קביעות בבנק. המבקשת ניגשה ביום 20/10/11, למבחן במכון אדם מילוא". במועד בו ביצעה את התקבל האבחון מצבה המשפחתי כתוצאה מהגידול שהתגלה לבעלה בחוט השדרה היה קשה. ו. ביום 10/11/2010, הובא לידיעת המבקשת כי לאור תוצאות המבחן שבצעה במכון מילוא לא נמצאה כשירה לקבל קידום בבנק ואף לא לעבוד לסטטוס של עובדת בניסיון ונאמר לה כי בתום תקופת הזמניות באוגוסט 2011 תסתיים העסקתה. המבקשת בקשה לאשר לה פגישת משוב במכון אדם מילוא בעקבות כך זומנה ביום 18/11/10, לשיחה עם הגברת נורית ברוק ממשאבי אנוש אשר נתנה הסברים למבקשת על המבחן וציינה בפניה כי תוצאות המבחן היו פחות מבינוניות בראיית הבנק. בפגישה זו הוסבר למבקשת כי בחודש אוגוסט 2011 יסתיימו 4 שנות העסקתה. ז. ביום 1/6/2011, זומנה המבקשת לשיחה עם הגברת עופרה כהן לצורך שקילת והארכת תקופת עבודה חריגה לשנה חמישית ובה צויין כי מבחני הקביעות שלה לא היו טובים כי לא ניתן להמליץ עליה בעניין קביעות, וכי מעבר לבחינות, המשיב סבור כי אין באפשרותו לתת למבקשת קביעות וכן לא הובילה או השפיעה בעבודתה ברמת המרחב ויש עובדים בסניף הבולטים ממנה. ח. ביום ,30/6/2011 זומנה המבקשת לשימוע בפני הגורמים הרלוונטים בבנק כאשר על הבנק היה להחליט האם להעבירה לתהליך לקראת קביעות או לסיים את עבודתה. ביום 6/7/11, העבירה המבקשת את התייחסותה הכתובה לזימון הקבוע ופנתה במקביל למנכ"ל הבנק ולראש חטיבת משאבי אנוש, טענה מחד כי קיבלה הערכות גבוהות מהממונים עליה, ומאידך גם את מצבה האישי הקשה ובקשה כי לפנים משורת הדין ישקל המשך העסקתה בבנק וקליטתה לקביעות. ט. המשיב בהתחשב בנסיבותיה האישיות החליט להעביר את ההחלטה בעניין הקביעות ישירות לוועדת הקביעות, והנהלת החטיבה בבנק פעלה כאילו החליטה החטיבה בעקבות השימוע שלא לסיים את העבודה והעבירה את ההחלטה בשאלת מתן קביעות. ועדת הקביעות בחנה את חוות הדעת של הממונים על המבקשת וכן את המבחנים החיצונים שערכה הן בעת קבלתה לעבודה, והן באוקטובר 2010 אשר הצביעו על תוצאות בינוניות. לאור תוצאות המבחנים ולאור העדר בולטות בעבודת המבקשת ובחינת פוטנציאל העבודה הניהולית שלה, לממוצע הוחלט שלא להעניק קביעות למבקשת ולסיים את העסקתה בתום תקופת הזמניות ב 4/8/2011. החלטת הועדה כאמור ניתנה ביום 21/7/2011. י. המבקשת סברה כי החלטת הועדה הייתה מגמתית ולא מאוזנת לאור חוות הדעת הטובות על עבודתה וכן נסיבותיה המשפחתיות ולכן פנתה ישירות באמצעות בא כוחה ביום 31/7/2011, ישירות למנכ"ל הבנק, הגברת גליה מאור, לביטול ההחלטה. ביום 7/8/2011, השיב מר דני כהן ראש מינהל משאבי אנוש לבא כח המבקשת, חזר על החלטת הנהלת הבנק כי חוסר ההתאמה של המבקשת למעמד קביעות גובר על נסיבותיה האישיות, אולם למרות זאת לפנים משורת הדין על מנת לסייע למבקשת, החליטה ההנהלה כי במידה ותסכים המבקשת וכן תסכים נציגות העובדים, יבוטלו הפיטורים ועבודתה תימשך למשך 6 חודשים כך שזמנה יהיה בידה לבקש עבודה אחרת. המבקשת השיבה באמצעות בא כוחה למכתב זה ובקשה כי עבודתה תוארך ב - 12 חודשים וכי בסוף התקופה ישקלו מחדש את התאמתה לקביעות בבנק. ביום 10/8/2011, השיב מר דני כהן למכתב בא כח המבקשת, דחה את בקשת המבקשת וחזר על הצעתו למכתב מיום 7/8/2011. יא. בעקבות החלטת הבנק הגישה המבקשת את בקשתה כאשר בפועל הפסיקה להתייצב בסניף החל מ 5/8/2011. 3. עיקר טענת המבקשת היא כי הופלתה לרעה כאשר נמנעה ממנה הקביעות הן בהתאם להוראת סעיף 8 לחוק זכויות עובדים עם מוגבלויות, בשל נכות בעלה והן בשל החלטת המשיב למרות המלצת הממונים עליה שלא לאפשר לקבל קביעות. המבקשת טענה כי הועדה שדנה בעניינה הפרה את התחייבות המשיב כלפי המבקשת שכן לטענת המבקשת הובטח לה להתקבל לקביעות וכי לא קויים שימוע כנדרש בדין ולכן יש לפסול את ההחלטה. המבקשת אף טענה כי מבחן ההתאמה שנערך לה במכון אדם מילוא אינו רלוונטי לתפקיד שלה, ומאחר ועבדה בתקופת ניסיון של 4 שנים היה על המשיב לקבלה לקביעות. המבקשת אף טענה כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה בשל נסיבותיה האישיות ובהיותה עובדת טובה המוערכת בסניף בו עבדה. 4. מנגד טען המשיב כי דין הבקשה להדחות מאחר ומדובר בצו עשה לבטול הפטורים כאשר הפטורים נכנסו לתקפם ביום 4/8/2011, עם תום תקופת הזמניות. כן טען המשיב כי המבקשת השתהתה בהגשת הבקשה ומאחר וידעה עוד קודם לכן כי הסכם הזמניות מסתיים בכל מקרה ב 4/8/2011, ולא פנתה לבית הדין. המשיב טוען כי פעל בהתאם לפררוגטיבה הניהולית ובמסגרת ההסכמים הקיבוצים עליהם הוא חתום וכי פעל בעניינה בתום לב. יתירה מכך, טען המשיב כי בחן במסגרת וועדת הקביעות את מצבה האישי אל מול חוות הדעת שהיו בפניו התפקיד שביצעה והמבחנים שעברה, ובפרט בשל היותה עובדת זמנית החליט כי אין מקום לקבלה לקביעות בבנק ללא כל דעה קדומה וללא כל פגם. המשיב טוען כי על בית הדין לבדוק את תקינות ההליך ואם השקולים שנשקלו בעניינה של המבקשת היו חוקים ועניינים ולכן אין לאגוף יחסי עובד ומעביד במקרה זה. 5. בדיון שהתקיים בפנינו הציע בית הדין לצדדים הצעת פשרה, לאור מכתבי המשיב מיום 7/8/11, לפיה יאפשר המשיב למבקשת לגשת בשנית למבחני התאמה, בשל נסיבותיה האישיות בעת עריכת המבחנים, וכן ימשיך להעסיקה כפי הצעתו מ - 7/8/2011, למשך 6 חודשים. שני הצדדים דחו את ההצעה ועל כן נשמעו עדויות הצדדים בפנינו והצדדים סיכמו טיעוניהם בעל פה. דיון והכרעה 6. כאמור, אנו מצויים בהליך של סעד זמני בו נדרש בית הדין להכריע בטענות הצדדים, על סמך ראיות לכאורה שהובאו בפנינו, והכרעותינו הן במישור הלכאורי בלבד. על מנת שנשקול הוצאת צו מניעה או צו עשה כמבוקש, עלינו לבחון את סיכויי התביעה מחד ואת מאזן הנוחות מאידך. 7. השאלה העומדת בבסיס המחלוקת בין הצדדים, לה נדרשת הכרעתינו היא, האם נפל פגם בהליך פיטוריה של המבקשת, המצדיק מתן סעד זמני בטרם התבררה המחלוקת בין הצדדים בתיק העיקרי. 8. יאמר על ידינו בראשיתה של הכרעה זו כי לאחר שבחנו את כל העובדות המפורטות לעיל ובשים לב לטענות הצדדים ובפרט למכתב המשיב מיום 7/8/11, אנו סבורים כי יש לקבל את הבקשה באופן חלקי, כך שהמבקשת תחזור לעבודה כהצעת המשיב ל - 6 חודשים בלבד כעובדת זמנית על מנת שיהיה בידה הזמן לחפש עבודה אחרת. בנוסף, אנו סבורים כי בשל נסיבותיה האישיות ועל מנת לאפשר למבקשת הזדמנות נוספת להוכיח את יכולותיה האישיות והמקצועיות כפי שבאו לידי ביטוי בחוות הדעת של הממונים עליה כי המשיב ישלח את המבקשת למבחנים נוספים במכון אדם מילוא, זאת בתוך 60 יום מהיום. להלן ננמק את קביעותינו אלו. 9. אכן צו עשה לביטול פיטורים והחזרה לעבודה ולשינוי המצב הקיים ניתן במקרים חריגים בנסיבות המפורטות בעובדות לכאורה בשל מעמדה של המבקשת במשיב, עובדת זמנית, לא היינו מתערבים בהחלטת המשיב. אולם אנו סבורים כי משהמשיב לאחר שנותקו היחסים שקל בשנית את מצבה האישי של המבקשת והחליט לאפשר לה לפנים משורת הדין להיות מועסקת 6 חודשים כעובדת זמנית, אין זה נכון שלא ליתן לה זכות זו גם בעקבות בקשתה לבית הדין. 10. כעולה מהעובדות לכאורה שנפרשו בפנינו וכן כעולה מכל המסמכים שצורפו לבקשה ולתגובה, המבקשת התקבלה לעבוד במשיב כעובדת זמנית והייתה בסטטוס זה עד להחלטה על סיום התקשרות איתה. אין בידינו לקבל את טענת המבקשת, לאור הראיות המעטות שנשמעו בפנינו עד כה וכן לאור המסמכים שהוגשו כי היא סברה שבכוונת המשיב לקבלה לקביעות. המבקשת ידעה כי היא חתומה על הסכם העסקה של עובדת זמנית, על תלושי השכר לכל תקופת העסקתה היה רשום כי היא עובדת זמנית ובנוסף בפגישה שנערכה איתה בחודש נובמבר 2010 לאחר שנמסרו לה תוצאות המבחן הובהר לה באופן חד משמעי בהיותה עובדת זמנית ולאור תוצאות המבחן היא תישאר כעובדת זמנית עד סיום תקופת ההסכם ולא תתקבל לקביעות. 11. הפעולות שעשה המשיב במהלך חודש יוני ויולי על מנת לבחון קבלתה לקביעות, בשל חוות הדעת המצויינות של מנהלי אין בהן כדי להביא למסקנה כי על המשיב היה לקבלה לקביעות בכל מקרה, כפי טענתה. עלה מהעובדות לכאורה כי המשיב פעל על פי ההסכמים הקיבוצים עליהם הוא חתום, נתן הזדמנות למבקשת להשמיע את טענותיה באופן נרחב ביותר באשר להפסקת עבודתה ו/או קבלתה לקביעות ובפועל כינס את וועדת הקביעות לדון בעניינה. לא מצאנו דופי בהחלטת וועדת הקביעות אשר שקלה את כל הטענות והגיעה למסקנה בדבר אי התאמת המבקשת לקביעות בפרט לאור תוצאות המבחן. 12. למרות קביעתינו זו אנו סבורים כי לא ניתנה הזדמנות שווה ומלאה למבקשת לבצע את המבחן תוך ידיעה כי מבחן זה יכריע בעניין שיקולים לקבלתה לקביעות. בנוסף מצבה המשפחתי באותה עת היה בלתי אפשרי לערוך מבחן תוך ריכוז מקסימלי והגעה לתוצאות טובות. אנו סבורים כי מצבה האישי הקשה בשל מחלת בעלה הצדיקו כי הועדה תשקול שיקול דעת נוסף ותאפשר למבקשת לגשת לבחינה זו פעם נוספת בטרם קבלת החלטה סופית בעניינה. 13. לא בכדי, החליטה הנהלת המשיב לאחר פניית המבקשת למנכ"ל הבנק , לאפשר לה להיות מועסקת 6 חודשים נוספים על מנת שתימצא עבודה אחרת. אנו סבורים כי על הבנק היה לעשות כן ללא פנייתה להנהלה הן בשל מצבה האישי והן בשל העובדה כי ועדת הקביעות קבלה את החלטתה רק 10 ימים לפני מועד סיום זמניות. במצב דברים זה לא יכלה המבקשת להתארגן ולמצוא לעצמה מקום עבודה אחר ו/או לפנות בכל דרישה אחרת לשיקול דעת נוסף של הבנק. אין במתן 6 חודשים נוספים של עבודה, כאשר המבקשת ממשיכה להיות מוגדרת כעובדת זמנית כדי לפגוע במרקם היחסים בין ועד העובדים לבין הנהלת הבנק וכן אין בכך כדי לפגוע או ליצור מצב בלתי הפיך המפר את מאזן הנוחות כלפי המשיב. מאחר והמשיב עצמו פנה בהצעה זו לאחר סיום יחסי העבודה למבקשת אנו קובעים כי על המשיב לעמוד אחר החלטתו ולא לחזור בו מהצעה זו רק בשל העובדה כי המבקשת פנתה בבקשה לסעד מבית הדין. 14. לסיכום - לאור כל קביעותינו הלכאוריות אנו סבורים כי לא יפגע מאזן הנוחות ולא יפגע המשיב באם תוחזר המבקשת לעבוד במשיב לתקופה נוספת של 6 חודשים כעובדת זמנית. בנוסף, לאור מצבה האישי ולאור התרשמותינו הן מהמסמכים והן מהעדות כי המבקשת הינה עובדת מסורה חרוצה ובעלת יכולות אישיות, לאפשר למבקשת לעבור בשנית את מבחן אדם מילוא. המשיב יפנה את המבקשת למבחן בתוך 60 יום מהיום. לאחר קבלת תוצאות המבחן ייכנס המשיב את הגורמים במשאבי אנוש על מנת לבחון האם ציון המבקשת במבחן יחד עם מכתבי הערכה וחוות הדעת עליה, מספקים לשם בחינת מעמדה מחדש והעברתה לעובדת בניסיון במסלול לקביעות. למען הסר ספק יובהר כי למשיב נתונה הפררוגטיבה הניהולית לבחון באם המבקשת עומדת בתנאים שנקבעו על ידי הבנק כמו לכל מועמד אחר על מנת לשקול המשך העסקתה כעובדת בניסיון. 15. לאור קביעותינו אלה המבקשת תוחזר לעבוד במשיב על פי שיקול דעתו בין בסניף בו עבדה או בכל סניף אחר בתפקיד אותו ביצעה וזאת למשך 6 חודשים כעובדת זמנית. 16. המבקשת לא הגישה עד היום כתב תביעה עיקרי ועל כן עליה להגיש כתב תביעה עיקרי לא יאוחר מיום 8/9/2011. כתב הגנה יוגש בתוך 30 יום מקבלת כתב התביעה העיקרי. דיון מוקדם יתקיים בפניי ביום 1/12/2011 שעה 11:30. החזרת עובד לעבודה