ביטול קנס מינהלי עובדים זרים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול קנס מינהלי עובדים זרים: השופט שמואל צור 1. לפנינו ערעור על החלטה (מיום 3.1.11) של בית הדין האזורי בחיפה (השופטת דלית גילה; תיקים פליליים מאוחדים מס' 96/07, 111/08, 113/08, 288/08) בה התקבלה בקשת המשיבות לבטל את כתבי האישום שהוגשו נגדם בכל אחד מארבעת התיקים הפליליים מחמת פגמים שנפלו בהליכי הטלת הקנס. 2. על כל אחד מהמשיבים הוטלו קנסות מנהליים בקשר להעסקת עובדים זרים שלא כדין. בעקבות הטלת הקנסות הגישו המשיבים בקשה להישפט והוגשו נגדם כתבי אישום: (1) כתב אישום נגד המשיבה 1 על העסקת עובד זר שלא כדין (תיק פלילי 96/07). (2) כתב אישום נגד המשיבה 1 על העסקת 12 עובדים זרים שלא כדין (תיק פלילי 111/07). (3) כתב אישום נגד המשיבה 2 על העסקת עובד זר שלא כדין (תיק פלילי 288/08). (4) כתב אישום נגד המשיבה 2 על העסקת 17 עובדים זרים שלא כדין (תיק פלילי 113/08). הדיון בכתבי האישום הללו אוחד. 3. בעקבות הגשת כתבי האישום העלו המשיבים טענה מקדמית בתיק המאוחד לפיה יש להורות על ביטול כתבי האישום בשל פגמים בהודעות הקנס שנשלחו להם. הפגם הנטען היה שמי שהטיל את הקנס לא היה מוסמך לכך. המדינה, המערערת בפנינו, השיבה לטענה המקדמית שהעלו המשיבות בטענה שהמפקחים שהטילו את הקנסות היו מוסמכים לכך. ביום 7.4.10 דחה בית הדין האזורי את הטענה המקדמית של המשיבים והורה על קיום הדיון לגופם של כתבי האישום. 4. עם תחילת שמיעת הראיות בבית הדין האזורי ובעקבות עדותו של עד התביעה המפקח מר שלמה אזולאי, מצא בית הדין לערוך "משפט זוטא" לעניין תקינות הליך הטלת הקנס (החלטה מיום 30.8.10). במסגרת "משפט זוטא" זה המשיך המפקח מר שלמה אזולאי במתן עדותו וכן העיד המפקח מר שי טולדנו והצדדים טענו לעניין תקינות הליך הטלת הקנס. בעקבות דיון זה החליט בית הדין האזורי כאמור לבטל את כתבי האישום והחלטה זו היא מושא הערעור בפנינו. 5. במסגרת החלטתו מושא הערעור בחן בית הדין האזורי את הליך הטלת הקנס המתייחס לתיק פלילי 288/08. בית הדין דן בסוגיה של השפעת פגמים שנפלו בקנס המינהלי על תוקפו של כתב האישום המוגש בעקבות הטלת הקנס ובקשה להישפט. בית הדין מצא, על פי העדויות שהועלו בפניו, כי המפקח אזולאי, אשר הטיל את הקנס המינהלי שבעקבותיו הוגש כתב האישום בת.פ. 288/08, כלל לא הפעיל שקול דעת בשאלה האם יש מקום להטיל את הקנס, אלא רק המליץ על הטלת קנס בפני המפקח טולדנו וזה האחרון הוא אשר החליט על הטלת הקנס. עוד מצא בית הדין, על יסוד עדותו של המפקח מר טולדנו כי הטלת הקנס על ידו נעשתה כעניין טכני, ללא כל תיעוד על קבלת ההחלטה על ידו. בית הדין האזורי מצא שדרך זו של הטלת קנס נוגדת את דרך הטלת הקנסות כפי שהשתקפה בפסיקה קודמת של בית הדין הארצי בפרשת גולן (ע"פ 27/09 מדינת ישראל - מ.ע. גולן ואח', מיום 23.2.10) ובפרשת בנאי (ע"פ 61/09 מדינת ישראל - ירון בנאי מיום 13.4.10). על יסוד ממצא זה של בית הדין האזורי, המתייחס כזכור לכתב האישום בתיק פלילי 288/08, קבע בית הדין כי ספק בעיניו האם גם בתיקים האחרים שבפניו התקבלה החלטה כדין בקשר להטלת הקנסות שקדמו לכתב האישום. לאור זאת מצא בית הדין לנכון לבטל את כל כתבי האישום. 6. בערעור שבפנינו טוענת המדינה כי טעה בית הדין האזורי בפסיקתו וכי נתן פירוש מוטעה לפסיקת בית הדין הארצי בפרשת גולן ובפסיקה אחרת באותו עניין. לטענת המדינה המפקח אזולאי הוא זה שהמליץ על הטלת הקנס על גבי טופס הטלת קנס (נספח נ/1) והמלצתו עברה אל המפקח טולדנו והוא אשר הטיל את הקנס בסופו של דבר. לטענת המדינה מהלך זה נעשה כדין. עוד טוענת המדינה כי לא הייתה הצדקה לבטל את האישומים בכל התיקים הפליליים האחרים על יסוד ממצא בדבר אי תקינות הטלת הקנס בתיק אחד. 7. בתשובה לערעור המדינה תומכות המשיבות בפסיקת בית הדין האזורי המבטלת את כתבי האישום, לטענתן, פסיקת בית הדין האזורי משקפת "ליקוי מאורות" בעבודת המדינה בכל הקשור להטלת קנסות מינהליים וזו נעשית, לטענתן, בניגוד לפסיקת בית הדין הארצי. לטענת המשיבות, מר אזולאי אשר חתם על טופס הטלת הקנס שבעקבותיו הוגש האישום הפלילי בתיק 288/08, לא היה מוסמך כלל להטיל את הקנס במועד הרלוונטי ומכאן גם עדותו שלו שהוא רק היה בבחינת גורם ממליץ בפני המפקח טולדנו, אשר הטיל את הקנס. לאור זאת, כך טוענות המשיבות, חל שיבוש בעבודת המדינה בכל הנוגע להטלת קנסות ולכן צדק בית הדין האזורי בפסיקתו, המבטלת את כתבי האישום בשל פגמים בהודעת הקנס ועל יסוד עקרונות של הגנה מן הצדק. 8. במהלך הדיון בערעור הודיעה המדינה כי היא חוזרת בה מן הערעור בכל הנוגע לאישום בתיק פלילי 288/08 וזאת לאחר שהוברר בדיון שלפנינו כי המפקח אזולאי אכן לא היה מוסמך להטיל קנס מינהלי לפי חוק עובדים זרים. אפשר שהחלטה זו של זו של המדינה התבססה גם על הממצאים שקבע בית הדין האזורי באשר להליך הטלת הקנס שקדם להגשת האישום בתיק פלילי זה. עם זאת הודיעה המדינה כי היא עומדת על ערעורה בכל הנוגע לאישומים הפליליים האחרים אשר לגביהם, כך היא טוענת, בית הדין כלל לא בדק את ההחלטות על הטלת קנס שקדמו להגשת האישומים בכל אחד משלושת התיקים האחרים שהיו בפניו. 9. לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים אנו מוצאים שנכון עשתה המדינה בהחלטתה שלא לעמוד על הערעור בכל הנוגע לביטול כתב האישום בתיק פלילי 288/08. לא זו בלבד שהוברר בפנינו כי המפקח אזולאי, אשר מילא את טופס הטלת הקנס, לא היה מוסמך, במועד הרלוונטי, להטיל קנסות מינהליים לפי חוק עובדים זרים, אלא שפסק הדין של בית הדין האזורי אכן משקף מהלך של הטלת קנס שאינו תקין. כפי שציין בית הדין האזורי הרי מעדותו של מר אזולאי עולה שהוא מילא את טופס ההודעה על הטלת קנס מיום 19.10.04 לא כגורם שהוסמך להטיל קנס, אלא כממליץ בלבד בעוד שהקנס הוטל או התיימר להיות מוטל על ידי מר טולדנו וזאת הוא עשה על גבי ההודעה על הטלת הקנס. בכך אכן חל שיבוש במלאכת הטלת הקנס שהרי ההחלטה בדבר הטלת הקנס חייבת להתבצע לאחר שיקול דעת ולאחר בחינת כל החומר המינהלי על ידי הגורם המוסמך לכך ותוך תיעוד ההחלטה על גבי מסמך מתאים. רק לאחר שמתקבלת ההחלטה על הטלת הקנס על ידי הגורם המוסמך ועל גבי הטופס המתאים מוצאת הודעה על הטלת קנס שהיא הפועל היוצא מן ההחלטה המהותית שקדמה לה. כפי שטענה המדינה בתיקים אחרים, ההודעה על הטלת קנס אינה צריכה להיות חתומה וההחלטה המהותית היא ההחלטה שקדמה לה שהתקבלה כאמור על ידי הגורם המוסמך. כפי שהוברר בבית הדין האזורי מהלך זה השתבש באותו קנס מינהלי אשר בעקבותיו הוגש כתב האישום בתיק פלילי 288/08. משעה שחזרה בה המדינה מערעורה בנוגע לכתב אישום זה אושרה החלטת בית הדין האזורי המבטלת את אותו כתב אישום ואין לנו גם צורך לדון בשאלה אם פגם מהותי בהודעת הקנס יכול להוות סיבה לביטול כתב אישום. 10. אשר לשלושת כתבי האישום האחרים, הרי אלה הוצאו בעקבות הודעות אחרות על הטלת קנסות שנתנו על ידי מפקחים אחרים. החלטה אחת (מיום 13.10.04) על הטלת קנסות ניתנה על ידי מר אבי ועקנין ומתייחסת לתיק פלילי 96/07. החלטה שנייה מיום 20.5.06 ניתנה על ידי המפקח יצחק חפץ ומתייחסת לתיק פלילי 113/08 והחלטה שלישית מיום 18.5.06 ניתנה אף היא על ידי המפקח יצחק חפץ ומתייחסת לתיק פלילי 111/08. החלטות אלה על הטלת קנסות לא נבחנו כלל על ידי בית הדין האזורי. במצב דברים זה לא הייתה הצדקה מלפני בית הדין האזורי להשליך את הפגמים שמצא בהודעת הקנס המתייחסת לת"פ 288/08 על החלטות אחרות בדבר הטלת קנס שכלל לא נבחנו על ידו. משום כך לא היה מקום לבטל את כתבי האישום האחרים שהחלטות על הטלת הקנס שקדמו להם כלל לא נבחנו והן עומדות בחזקת התקינות המינהלית הנוגעת לכל החלטה מינהלית המתקבלת כדין במהלך העניינים הרגיל. 11. אין בידנו לקבל את טענת המשיבות על "ליקוי מאורות" כביכול שנפל בעבודת גורמי האכיפה של המדינה. הפגמים שמצא בית הדין האזורי בהליך הטלת הקנס על ידי המפקחים אזולאי וטולדנו הם נקודתיים ואינם משקפים בהכרח תקלה מערכתית הנוגעת לכל שיטת העבודה של גורמי האכיפה המטילים קנסות. המדינה הציגה בפנינו החלטות על הטלת קנסות שקדמו לכתבי האישום בתיקים אחרים. ככל שהמשיבות יבקשו לעשות כן, יבחן בית הדין האזורי אם החלטות אלה ניתנו כדין ואת תוקפן, במשפט זוטא נוסף, על יסוד הראיות שיובאו בפניו. אכן, שמורה לאזרח המקבל הודעת קנס הזכות לבדוק ולבחון אם הטלת הקנס נעשתה כראוי ועל ידי הגורם המוסמך לכך. בדיקה זו היא פשוטה ויכולה להיעשות על נקלה על ידי בית הדין וככל שהראיות מצביעות על מהלך תקין של הטלת הקנס, הרי תידחה הטענה על פגם בהטלת הקנס. בחינה זו יכולה להיעשות על ידי בדיקת טופס הטלת הקנס, על ידי בדיקת ההסמכה של מי שהטיל את הקנס והכל על סמך תיעוד של ההחלטה על הטלת הקנס כפי שהיא משתקפת במסמך הטלת הקנס הרלוונטי. 12. לפיכך, בהסכמת המדינה, נדחה הערעור ככל שהוא מתייחס לתיק פלילי 288/08 ומתקבל הערעור בכל הנוגע לתיקים פליליים 96/07, 113/08 ו-11/08. באשר לשלושה תיקים פלילים אלה מוחזר הדיון לבית הדין האזורי על מנת לבחון את תוקפן של ההחלטות על הטלת קנסות מיום 13.10.04, 20.5.06, 18.5.06 על ידי המפקחים אבי ועקנין ויצחק חפץ ובשים לב להלכה הפסוקה בענין. קנס מנהליקנסעובדים זרים