בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים בבית הדין לעבודה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים בבית הדין לעבודה: 1. בפניי שתי בקשות מטעם המבקשת: א. בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים ולמחיקת כתב הגנה (להלן:"הבקשה הראשונה"). ב. בקשה נוספת למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים של צד ג' - רו"ח של חברת מל"ל. להלן:"הבקשה השניה"). טענות הצדדים בתמצית טענות המבקשת בבקשה הראשונה 2. בבקשה הראשונה, מבקש ב"ב המבקשת את גילויים של שלושה תלושי שכר אחרונים של כלל העובדים, שסיימו את עבודתם במשיבה 2 נכון ליום הפסקת פעילותה, את רשימת כלל העובדים שהמשיכו לעבוד בחברת מל"ל 19 בע"מ (להלן:"חברת מל"ל), לאחר סיום פעילות המשיבה 2 וכן הסכמי פיטורים ו/או הסכמים לסיום עבודה ו/או כל הסכם אחר שנערכו עם העובדים של המשיבה 2 בטרם, במהלך ולאחר סיום עבודתה של המשיבה 2. כן מבקש ב"כ המבקשת למחוק את כתב ההגנה של המשיבים בשל אי גילוי המסמכים הנ"ל וזאת לטענתו, בהתאם לתקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן:"התקנות"). 3. בנימוקי הבקשה הראשונה, מפרטת המבקשת בהרחבה את כלל תכתובות הצדדים בעניין. כן טוענת היא כי המשיב 2, שמסר תצהיר גילוי מסמכים, לא ציין בתצהירו כי אין ברשותו מסמכים נוספים, הנוגעים למחלוקת. כן מציין ב"כ המבקשת, בין היתר, כי למיטב ידיעתה של המבקשת הנתבעת 1, באמצעות הנתבעת 2, שילמה פיצויי פיטורים למספר עובדים שדרשו זאת, לאחר שנודע להם על כי הנתבעת 1 הפסיקה את פעילותה. תגובת המשיבים לבקשה הראשונה 4. המשיבים בתגובתם לבקשה הראשונה טוענים כי בקשת המבקשת לא הוגשה במועד הנדרש. דרישה זו לא אוזכרה כלל בישיבת קדם המשפט האחרונה, לכן לא ניתן לדון בה, משחלף מועד קדם המשפט. לגופו של ענין, טוענים המשיבים להעדר רלוונטיות למסמכים הנדרשים, כן בנוגע לחלק מהם נטען שהם לא מצויים בידי המבקשת, הואיל ומדובר על מסמכים שבידי צד ג'. כן נטען כי לא נערכו כל הסכמי פיטורים ו/או הסכמים לסיום עבודה ו/או כל הסכם אחר עם העובדים של המשיבה 2 בטרם, במהלך ולאחר סיום עבודתה של המשיבה 2 וניתן תצהיר על ידי המשיב 1, בנדון. טענות המבקשת בבקשה השניה 5. עיון בבקשה השניה של המבקשת מעלה כי המבקשת מבקשת שבית הדין יפעיל את סמכותו בהתאם לתקנה 241 לתקנות, יורה לרו"ח של חברת מל"ל 19 בע"מ, לגלות את טפסי 106 של כלל עובדי חברת מל"ל 19 בע"מ, שהועסקו קודם לכן במשיבה 2 החל מ10/2007 ועד 5/2008, זאת בנימוק שמסמכים אלו נדרשים לצורך בירור העובדות ולשם הגעה לחקר האמת. טענות המשיבים בבקשה השניה 6. לטענת המשיבים, תקנה 241 לתקנות אינה נכללת בתחולת התקנות של בית הדין לעבודה ולכן אינה רלוונטית, הבקשה אינה מלווה בתצהיר ולכן יש לדחותה, אין ליתן צו למי שאינו בעל דין. לגופו של ענין טוענים המשיבים להעדר רלוונטיות של המסמכים הנדרשים. דיון והכרעה 7. בניגוד לתקנות אליהן מפנה ב"כ המבקשת בבקשתו הראשונה והשניה, הרי שהתקנות הרלוונטיות להכרעה בבקשות הנדונות הינן תקנה 46 (א) ו(ד) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) , תשנ"ב- 1991 ( להלן:" תקנות בית הדין לעבודה") הקובעות, כמצוטט: "(א) בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות. (ד) לא קיים בעל דין צו שניתן על פי תקנת משנה (א) או (ב), רשאי בית הדין או הרשם להאריך את המועד לקיום הצו או למחוק את כתב טענותיו" 8. בהתאם לתקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה, רשאי בית הדין להתיר גילוי מסמכים ועיון בהם, במידה וסבר שהמסמכים שגילויים מתבקש יאפשרו "דיון יעיל". תנאי לקיומו של דיון יעיל הוא שהמידע המבוקש יהיה רלבנטי למחלוקת הנדונה. במידה ואכן מתקיים מבחן הרלוונטיות יש להבטיח גילוי רחב ככל האפשר. 9. בכדי להכריע בשאלה האם מתקיים מבחן הרלוונטיות בכל הנוגע למסמכים שגילויים מבוקש, יש לבחון את הבקשה באופן דו שלבי: תנאי סף ראשוני - הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לטענות המבקש בהליך העיקרי. בהתקיים תנאי סף זה, יש לבחון את ההיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות, לרבות את ההשלכות של קבלת הבקשה לגילוי מסמכים על ההליך העיקרי, על האינטרסים של הצדדים ועל מידת התרומה לקיום דיון יעיל בתיק. 10. אולם בכך לא תמה מלאכתו של בית הדין, גם אם שני התנאים של מבחן הרלוונטיות מתקיימיים יש לבחון ולשקול ב'מבט על', את מכלול האינטרסים והאיזון בין מבקש הגילוי ושל הצד שכנגד המתנגד לגילוי, על רקע נסיבות המקרה הפרטני, לרבות מידת העניין שיש במסמכים, עוצמת האינטרס הנדון וההסתברות של פגיעה בסעד המשפטי אם לא יותר גילויים. ר' ע"ע 494/06 , מדינת ישראל-נציבות המים נ' קלרק אבנציק. ומן הכלל אל הפרט 11. עיון בכתב התביעה מעלה כי תביעתה של המבקשת הינה לתשלום פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, דמי הבראה, פידיון חופשה, הלנה, עגמת נפש והחזר שכר טרחה. 12. עילת התביעה כלפי המשיבים הינה כי העסק בו עבדה המבקשת נסגר, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לשלם לה את המגיע לה על פי דין ומשכך קמה זכאותה לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות כמפורט בתביעתה. ר' סעיף 5 לכתב התביעה. 13. מנגד, טוענים המשיבים כי המבקשת הסכימה להמשיך את עבודתה אצל המעביד החדש ולכן אין לה כל זכות לתבוע מהמעביד הקודם זכויות כלשהן, אלא רק מהמעביד החדש וכי כלל לא היה במהלך זה ניתוק יחסי עבודה. 14. בענייננו לא הוכחה קיומה של זיקה ברורה בין גילוי המסמכים המבוקש, שהינו רחב ביותר ויש בו פגיעה בפרטיות צדדים שלישיים, לטענות המבקשת בהליך העיקרי. 15. בית הדין לא שוכנע כי קיימת רלבנטיות לגילויים של המסמכים נשוא 2 הבקשות הנדונות, לטענות המבקשת בהליך העיקרי. כמו כן בית הדין לא שוכנע כי יש בגילוי המסמכים הנדונים כדי לתרום ליעילות הדיון. 16. המבקשת לא הוכיחה קיום אינטרס ממשי בקבלת המידע ואף לא הוכיחה את מידת הפגיעה הצפויה בה. 17. קבלת נתונים כספים בנוגע לעובדים אחרים שעבדו ביחד עם התובעת, אינה רלוונטית לצורך הכרעה בתיק זה. 16. יודגש כי עיון בכתב התביעה מעלה כי אין כל טענה בדבר 'נוהג' כלשהו שהיה קיים בנדון, לעניין תשלום פיצויי פיטורים ו/או זכויות אחרות. לכן שומא על בית הדין לבחון את עניינה של התובעת בלבד בהתאם לתשתית העובדתית שתוכח בכל הנוגע לטענותיה בכתב התביעה ולטענות שעלו בכתב ההגנה. אין כל רלוונטיות לנתונים כספים ששולמו ו/או לא שולמו לעובדים אחרים. 17. למעלה מן הצורך יובהר, כי גם אם היתה עוברת המבקשת את משוכת תנאי מבחן הרלוונטיות על שני היבטיו, הרי שגם אז בית הדין לא היה נעתר לבקשתה, זאת נוכח העובדה כי עיון בבקשתה מעלה כי מדובר על בקשה גורפת ורחבה יתר על המידה, שיש בה משום פגיעה קשה בפרטיותם של צדדים שלישיים וכן יש חלופות אחרות לקבלת המידע, ככל שידרש. 18. בשולי הדברים יצויין כי המבקשת ביקשה בדיון המקדמי כי הנתבעים יגישו תצהירי גילוי מסמכים ערוך כדין ולא מצאה לנכון לבקש גילוי מסמכים ספיצפי, כלל ועיקר. יתרה מזאת, אף הבהירה לבית הדין בדיון, כי אין לה בקשות נוספות. גם נתון זה יש לקחת בחשבון בשיקולים לחובת המבקשת. 18. אשר על כן שתי הבקשות נדחות. המבקשת תשא בהוצאות שכר טרחה עו"ד המשיבים, בגין בקשות אלו בסך של 1500 ₪. 19. המועד להגשת תצהירי הצדדים מוארך. על המבקשת להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, בצירוף כלל המסמכים הרלוונטים שבדעתם להציג בתיק זה, זאת לא יאוחר מיום 5.10.2011 המשיבים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם בצירוף כלל המסמכים הרלוונטים שבדעתם להציג בתיק זה תוך 30 ימים מיום קבלת תצהירי עדות המבקשת. לא תותר הגשת מסמך שלא צורף לתצהירים. יצויין כי ככל שיותיר הזמן, בכפוף לשיקול דעת מותב בית הדין, ישמעו סיכומים בעל פה בתיק זה. גילוי מסמכיםמסמכיםבית הדין לעבודה