בקשה לפסילת הקלטות כראיה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לפסילת הקלטות כראיה: 1. בפני בקשת הנתבעת (להלן- המבקשת) לפסילת קלטות ותמלילים שהוגשו על ידי התובע ( להלן-המשיב) כחלק מתיק המוצגים מטעמו. 2. המשיב התנגד לבקשה. נימוקי הבקשה בתמצית- 3. המשיב הגיש שלוש הקלטות לתיק בית הדין כדלקמן- הקלטת ישיבת השימוע שנערכה ביום 30.8.09; הקלטת שיחה טלפונית של המשיב עם חבר הועד אילן תנעמי; הקלטת פגישה שהתקיימה ביום 29.9.09 בין המשיב לבין חברי הועד ומנהל האגף בו עבד. 4. בתחילה הגיש המשיב תמליל הקלטה אחת בלבד (הקלטה של השיחה הטלפונית של המשיב עם חבר הועד - אילן תנעמי) ויתר השיחות האחרות לא תומללו. 5. משב"כ המבקשת טענה בפתח ישיבת ההוכחות כי שתי ההקלטות האחרות לא ברורות וכי לא ניתן להבין את תוכן השיחה הורה בית הדין למשיב להגיש את תמלילי ההקלטות הנוספות. 6. ביום 10.10.11 הוגשו התמלילים והעתקם הועברו לב"כ המשיבה. 7. קריאת התמלילים מעלה כי לא ניתן להבין תוכן השיחות אותן הקליט המשיב 8. לא כל ההקלטות תומללו במלואן באופן שתומלל רק החלק שנבחר לתמלול על ידי התובע כך למשל בתמליל ההקלטת הפגישה מיום 29.9.09 נכתב ע"י מכון התמלול- "בעמוד 1 שורה 1 "לבקשת הלקוח תומלל מדקה 09.57 עד דקה 10:56" קיימות דוגמאות נוספות.בתמליל ישיבת השימוע מיום 30.8.09 נכתב ע"י מכון התמלול- "תומלל מדקה 21.27 עד דקה 39.15" באופן שבאותה הקלטה תומללו 18 דקות בלבד, כאשר כל 21 הדקות הראשונות כלל לא תומללו. 9. כמו כן בתמלול עצמו נכתב על ידי מכון התמלול ביחס לקטעים מסוימים כי לא נשמעו ומשכך לא תומללו. משקטעים ומשפטים לא תומללו מאחר ולא ניתן היה לתמללם, לא ניתן להבין את הקשר הדברים שהוקלטו ותוכנם. כך למשל בתמליל ההקלטה מיום 29.9.09 נכתב ע"י מכון התמלול בגוף התמלול - "מדברים יחד- לא נשמע" או "לא נשמע" (ראה למשל עמוד 2 שורה 22) ובהמשך בתמליל ישיבת השימוע מיום 30.8.09 (ראה למשל עמוד 1 שורות 5,7,9 ). 10. ההקלטות אינן קבילות כראיה במובן הטכני באשר אין הן ניתנות לפענוח ולהבנה. 11. תנאי להגשת סרט הקלטה כראיה הוא הוכחת אמינותו הטכנית של הסרט - משמע שהסרט משקף נאמנה את שנאמר בעת בה בוצעה ההקלטה. 12. מבחן "אמינות הסרט" מיועד להבטיח את היכולת לסמוך כי מה שניתן לפענוח מהסרט נותן תמונה אמינה של הדברים שנאמרו בפועל. 13. המשיב אינו עומד באף אחד מהתנאים שהותוו על ידי בית הדין הארצי בפסיקתו ביחס לקבילות הקלטות ותמלילים ומטעם זה יש לפסול ההקלטות ואת תמליליהם כראיה בתיק. מנגד טען המשיב- 14. המשיב הגיש את הקלטות כפי שהוקלטו ואת תמלילי השיחות מבלי שנעשתה כל פעולת עריכה. 15. ההקלטות המלאות מונחות בפני המבקשת ובפני בית הדין . אין למשיב מה להסתיר או כוונה לשנות מהנאמר ומשכך ובהגינות התבקש התמלול כפי שהתבקש והוגש כך לבית הדין. 16. למבקשת קיימת האפשרות להאזין להקלטות ולהיווכח כי החומר שתומלל הוא הנוגע לתובענה. אין כל מקום להעמיס על הצדדים מקרא של תמלולי שיחות סרק אשר אין להם כל רלוונטיות להליך. 17. חלקים שלא תומללו הינם חלקים שמלכתחילה היו דיבורי סרק שאינם רלוונטיים לתובענה או מקרים בהם שניים דיברו יחדיו כך שלא ניתן היה לשמוע היטב ולתמלל. בכל מקום בו לא נשמעה השיחה היטב הדבר צוין במפורש ואין זו עילה לפסילת כל התמלול וההקלטות כמקשה אחת באופן שיפגע קשות ביומו של המבקש בפני בית הדין. לאחר עיון בבקשה בתגובה לה כמו גם בתמלולים אשר הוגשו לבית הדין הנני מורה כדלקמן- 18. לאחר סקירת ההלכות בסוגית קבילותה של ראיה בבתי המשפט הכללים קבע כב' השופט י. פליטמן בע"ע 36076-06-10 י. קל- לי תעשיות בע"מ- דמיטרי מלי [פורסם במאגרים האלקטרוניים] מיום 9.12.10 כדלקמן- "15. ההלכות דלעיל אומצו, בשינויים המחויבים, גם בבתי הדין לעבודה. עולה מהן כי דרך המלך להגשת הקלטה כראיה היא באמצעות הגשתו של סליל ההקלטה עצמו, או המדיה הדיגיטאלית בה בוצעה ההקלטה, יחד עם תצהיר של מבצע ההקלטה המעיד על זהות המקליט, דרך ביצוע ההקלטה (לרבות סוג המכשיר והאם פעל משך כל זמן השיחה), מועדה, זהות המשתתפים בשיחה שהוקלטה וכיצד נשמרה ההקלטה בזמן שחלף. דרך כלל יש לצרף לכך גם תמליל, אשר ישמש כאמצעי עזר, ויעלה על הכתב את שנאמר בהקלטה. מובן כי התמליל אמור להיות מקצועי ואמין כשלעצמו, ולשקף את כל שנאמר בהקלטה בצורה מדויקת. על מנת שבית הדין יוכל להתרשם מכך יש לצרף לתמליל תצהיר, או אישור אחר, של מי שערך אותו. 16.האמור לעיל הנו דרך המלך, אך ייתכנו לה חריגים בתלות בסוג ההליך המתנהל ובכלל נסיבות העניין. הערכאה הדיונית היא שתיתן דעתה לכלל השיקולים ותחליט אם יש הצדקה לקבל הקלטה - או תמליל - כראיה גם אם הוגשו שלא במסגרת "דרך המלך" שפורטה לעיל, הכל תוך שמירה על העקרונות הבסיסיים של דיני הראיות בהתאמה לסוג ההליכים המתנהלים בבתי הדין לעבודה, ולשם השגת התכלית של חשיפת האמת ועשיית צדק. במסגרת זו יש לקחת בחשבון, בין היתר, את מידת הרלוונטיות של ההקלטה למחלוקת מושא ההליך. אין להקשות בדרישות פורמאליות כאשר יש קושי אמיתי ומוצדק לעמוד בהן, אלא ככל שאלה נדרשות על מנת לוודא את מהימנות ההקלטה והיותה משקפת באופן אמיתי את שנאמר על ידי המוקלט. עוד יש לזכור כי גם אם הקלטה, או תמליל, התקבלו לתיק בית הדין כראיה - עדיין עומד לבית הדין האזורי שיקול הדעת איזה משקל להעניק להם, בהתחשב בכלל הנסיבות, כאשר מגמתה של הפסיקה בשנים האחרונות היא להעביר את מרכז הכובד לשאלת המשקל ולא לשאלת הקבילות (ע"ע 423/99 מדינת ישראל - ישראל אגוזי, מיום 28.12.05)." 19. ביסוד הבקשה עומדים שני נימוקים לפסילת התמליל וכפועל יוצא מכך,פסילת ההקלטה. הנימוק הראשון - המשיב או מי מטעמו בחר כעולה מהתמליל אילו קטעים לתמלל ואילו קטעים שלא לתמלל. הנימוק השני- חלק מהקטעים לא תומללו משלא ניתן היה לשמוע או מקום בו שני דוברים דיברו יחד. בענייננו ונוכח ההלכה שלעיל יש להבחין בין שני הנימוקים ואבאר. 20. באשר לטענה כי המשיב הורה למתמלל אילו חלקים לתמלל ואילו חלקים לא- אני סבורה כי הצדק עם המבקשת. מתן הנחיות למכון התמלול לתמלל רק חלקי וקטעי הקלטות אינו עומד במסגרת הקביעה של בית הדין הארצי לפיה "התמליל אמור להיות מקצועי ואמין כשלעצמו, ולשקף את כל שנאמר בהקלטה בצורה מדויקת" בעניין זה אינני סבורה כי יש להטיל על הצד שכנגד להאזין להקלטות על מנת להיווכח כי החומר שתומלל הוא הוא הנוגע לתובענה- כפי שגורס המשיב בתגובתו. הדבר מנוגד להלכות שהותוו בסוגיה זו , כמו כן מדובר לטעמי בנטל כבד מידי , המוטל על הצד שכנגד. 21. באשר לטענה כי חלקים מסוימים לא תומללו משלא ניתן היה לשמוע - על מנת שהקלטה תהיה קבילה עליה לעמוד במספר מבחנים (טכני , מהותי ופורמאלי - ראה ע"ע 36076-06-10 שלעיל).המבחן הטכני הרלוונטי לענייננו קובע כי על סרט ההקלטה לעמוד במבחנים של מהימנות ואמינות. יחד עם זאת נקבע כי השאלה העיקרית הינה תמיד האם ההקלטה משקפת נאמנה את האירוע כאשר נראה כי המבחן הינו מבחן ענייני הבוחן את ההקלטה ואיננו מבחן טכני פורמאלי גרידא. בנסיבות אלה אני סבורה כי ניתן לקבל ההקלטות והתמלולים הגם שכוללים הם חלקים שלא נשמעו וכפועל יוצא אף לא תומללו על מנת ליתן למשיב יומו בבית הדין. 22. לזאת אוסיף עוד כי כאמור מגמת הפסיקה בשנים האחרונות הינה להעביר את מרכז הכובד לשאלת המשקל ולא לשאלת הקבילות ולבית הדין שיקול הדעת לעניין המשקל שיש להעניק לראיות בסופו של ההליך. 23. לפיכך, ועל אף שמצויים אנו בשלב שמיעת הראיות בתיק ,על מנת ליתן למשיב יומו בבית הדין , אני סבורה כי יש ליתן למשיב לתקן את הפגם אשר נפל בתמלולים באופן שהקלטות יתומללו במלואן - לרבות דברים שהמשיב סבור כי אינם רלבנטיים להליך ככל שהדברים נשמעים בקלטת. 24. המשיב יעביר תמלול מלא של השיחות מיום 30.8.09 ומיום 29.9.09 לתיק בית הדין ובמישרין לצד שכנגד - עד לא יאוחר מיום 1.12.11. 25. סוף דבר- הבקשה לפסילת הקלטות כראיה נדחית . הוצאות הבקשה יובאו בחשבון עם סיום ההליך. הגשת ראיותפסילת ראיותהקלטה