בקשה לצירוף נתבע נוסף ללא הסכמת התובע

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לצירוף נתבע נוסף ללא הסכמת התובע: 1. התביעה בתיק זה הגישה נגד שלושה גורמים, נתבעים 1-3. בכתב התביעה דורשת התובעת מהנתבעת פיצוי בגין גניבת מידע מסחרי רגיש וסודי, בתקופת עבודתו של נתבע 1 אצל התובעת. 2. הנתבעים הגישו כתב הגנה. 3. הנתבעים הגישו בקשה לצירוף נתבעים ולחילופין למשלוח הודעה לצד ג' לגורמים להלן: מגה - טק מיכון וציוד משרדי בע"מ (להלן: מגה-טק) וכן תמיר זינגר (להלן - זינגר). אלה טענות המבקשים: א. התביעה הוגשה בעקבות רכישת מגה-טק על ידי התובעת, רכישה שהתבררה לתובעת כבלתי כדאית והיא מנסה כעת להחזיר לעצמה את השקעתה. ב. נוכחותה של מגה-טק חיונית על מנת להכריע במחלוקת, שכן היא ממלאת תפקיד מרכזי בפרשה והיא זו שלטענת התובעת, גרמה נזקים חמורים לתובעת. ג. צירופו של זינגר נדרש, שכן היה בעל מניות במגה-טק, כשם שהנתבעת 3 היתה אף היא בעלת מניות במגה-טק ולכן נתבעת בכתב התביעה, וכשם שהנתבע 2 הוסף לכתב התביעה כבעל מניות בנתבעת 3. ד. נטען שהתובעת אינה יכולה לבחור לעצמה באופן שרירותי את הנתבעים. ככל שניתן הפטר לבעל המניות זינגר, יש ליתן הפטר לבעלת המניות השניה - נתבעת 3. ה. זינגר הוא זה שמכר לתובעת את מלוא המניות במגה-טק. ו. לחילופין מתבקש בית הדין להתיר הגשת הודעה לצד ג' כנגד מגה-טק וזינגר, בשל טענת שיפוי של הנתבעים כלפיהם, ככל שתביעת התובע תתקבל. בהקשר זה מסתמכים הנתבעים על ההסכם בינם לבין זינגר ומגה-טק, עקב מכירת מניות נתבעת 3 לזינגר, לפיו מגה-טק וזינגר, יהיו אחראים לכל חבות הקשורה במגה-טק ובפעילותה. 3. התובעת הגישה תגובה לבקשת הנתבעים. אלה טענותיה: א. התובעת היא זו שבוחרת את הנתבעים, ובחרה שלא לתבוע את מגה-טק ואת זינגר. ב. התביעה הוגשה במכוון נגד הנתבעים, שכן מעשיהם הם שגרמו לתובעת נזקים. ג. העובדה שמגה-טק היא הכלי שבאמצעותו פעלו הנתבעים, אינה הופכת את מגה-טק לצד נחוץ בהליך. ד. צירוף נתבעים שלא על דעת התובע, יעשה רק במקרים נדירים וככל שבית הדין סבור שנוכחות הנתבע הנוסף, דרושה על מנת לפסוק בשאלות השנויות במחלוקת. ה. מטרת הבקשה היא להכריח את התובעת לתבוע את חברת מגה-טק, שעה שהתובעת אולצה לרכוש את מגה-טק בעקבות פעילות הנתבעים. ו. נטען שאין מקום לצרף את זינגר כנתבע, שכן אינו צד נדרש. נטען שבכוונת התובעת לזמנו לעדות אך אין מקום לצרפו כנתבע. ז. עוד נטען שאין מקום להתיר משלוח הודעה לצד ג', שכן שעה שהבקשה מבוססת על הסכם להעברת מניות, הרי שאינה בסמכות של בית הדין לעבודה. 4. הנתבעות הגיבו לתגובה. אלה טענותיהם: א. מגה-טק היא חוליה מקשרת בין נתבעים לבין התובעת. ב. ככל שיתברר שמגה-טק לא עוולה כלפי התובעת ולא עשתה שימוש במידע סודי של התובעת, הרי שלא קמה אחריות לנתבעת 3 שהיתה במועדים הרלוונטיים, בעלת מניות במגה-טק. ג. נטענו טענות המצדדות בצירופו של זינגר כנתבע. 5. לאחר עיון בבקשה ובתגובות שהוגשו, להלן החלטה בבקשה. 6. עיון בכתב התביעה מעלה שלטענת התובעת, עובד לשעבר שלה - נתבע 1, חבר לאביו ולחברה הנתבעת 3 והקימו ביחד את חברת מגה-טק. נטען, כי חברת מגה-טק, בניהולים של נתבעים 1 ו-2, שימשה כאמצעי לגזילת לקוחותיה של התובעת ולהעברתם לידי מגה-טק, תוך ביצוע עוולות גניבת סודות מסחריים. נטען, כי כתוצאה מכך, אולצה התובעת לקנות את חברת מגה-טק, וזאת על מנת למנוע בריחה של לקוחות וסודות מסחריים, מחוץ לתובעת. עוד נטען, כי גם לאחר קניית מגה-טק על ידי התובעת, ממשיכים נתבעים 1 ו-2 לשדל לקוחות לעזוב את מגה-טק ולעבור לחברה אחרת עימה הם קשורים. 7. מכתבי הטענות עולה לכאורה כבר עתה, כי מדובר ברצף אירועים כדלקמן: א. נתבע 1 - עובד בתובעת ומפוטר לאחר קנייתה על ידי חברה אחרת. ב. נתבע 1 חובר לאביו ולנתבעת 3 שבבעלות האב, ויחד עם שותף - זינגר, מקימים את חברת מגה-טק. ג. נתבעת 3 מוכרת את מניותיה במגה-טק, לזינגר, שהופך לבעל מניות יחידי בחברה. ד. זינגר מוכר את כל המניות של מגה-טק, לתובעת. 8. טענת התובעת היא לכך שבתקופה של סיום עבודתו של נתבע 1 אצל התובעת ובתקופה שבמהלכה הוקמה ופעלה מגה-טק, פעלה מגה-טק לגניבת לקוחות מהתובעת ולהפרת התחייבות לסודות מסחריים. 9. ברור אם כן, מדוע טוענים הנתבעים שיש לצרף את מגה-טק כנתבעת, שעה שכל טענות התובעת מופנות אליה. 10. מאידך, הוברר שמגה-טק של שנת 2007, אינה מגה-טק של היום, במובן זה שהבעלות על מניותיה, שהיתה שייכת בעבר לנתבעת 3 ולזינגר, שייכת היום במלואה לתובעת או למי מטעמה. 11. מטעם זה, צירוף מגה-טק כנתבעת, עלול להיות פורמלי בלבד, שכן ברור שהטענות המיוחסות לה, בוצעו על ידי מי שהיה בעל מניות בה במועדים הרלוונטיים לתביעה. מאידך, לא ברור כיצד ניתן לדון בעילת התביעה, נגד הנתבעת 3 ונגד נתבע 2, שלא הועסקו על ידי התובעת ושלא מחוייבים כלפיה, לשמירת סודות מסחריים, ללא שתתבע מגה-טק, החברה שעוולה כלפי התובעת, לטענתה. 12. סיכום האמור מעלה שבנסיבות תיק זה, יש לצרף את חברת מגה-טק כנתבעת נוספת, ולו למען שלימות התמונה ולמען שבית הדין, בבואו ליתן פסק דין, ידון כאשר בפניו התמונה במלואה, וכאשר כל הגופים הרלוונטיים, נתבעים על פי כתב התביעה. 13. התובעת הפנתה לפסיקה שלפיה לא ניתן לכפות על התובעת, לתבוע גורם שאינה מעוניינת לתבעו וכי ככל שיתברר בהליך ההוכחות שלא הנתבעת היא האחראית אלא גורם אחר, לכל היותר התביעה תידחה. מאידך, תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991, מאפשרת לבית הדין לעבודה לצרף נתבע, על אף התנגדות של התובע, שעה שהנתבע הנוסף דרוש לשם הכרעה מליאה במחלוקת. ראו: דב"ע שו/ 01-4 המוסד לביטוח לאומי נ' קופת חולים מכבי, פד"ע כב 3. 14. נוכח הסוגיות השנויות במחלוקת ומשאין מחלוקת שהנתבעים פעלו במסגרת חברה בע"מ - מגה-טק ולא באופן עצמאי, אני מוצאת לנכון להורות על צירופה כנתבעת, על מנת שבפני בית הדין תעמוד התמונה במלואה, בבאו להכריע בסוגיות העומדות לפתחו. 15. שונים הדברים עת עסקינן בבקשה לצירוף זינגר. התובעת טוענת שהמעוולים כלפיה הם הנתבעים. לתובעת אין טענות כנגד זינגר. לא ניתן לחייב את התובעת לתבוע את זינגר, כבעל מניות במגה-טק, שעה שאין לה לטענתה כל עילת תביעה נגדו. בנוסף, לא ניתן לומר שאי צירופו יגרום לכך שלא תעמוד בפני בית הדין התמונה במלואה. לכל היותר, ניתן יהיה לזמנו למתן עדות (כפי שהבהירה התובעת שתעשה). 16. באשר להודעה לצד ג', שעה שמגה-טק צורפה כנתבעת, אין צורך לדון בבקשה החלופית בהתייחס אליה. 17. באשר לזינגר, אין מקום להתיר הודעת צד ג' כנגדו, מן הטעם שעילת התביעה של נתבעת 3 כלפיו, היא עילה מסחרית, שאינה בסמכותו של בית הדין לעבודה, אינה נובעת ממערכת יחסי עבודה בין הצדדים או בין נילווים להם. עילה זו, באופן מובהק, אינה בתחום סמכותו של בית הדין לעבודה. ראו: ע"ע 617/07 מדינת ישראל משרד החינוך נ' ליטבק מיום 23/10/08. 18. סוף דבר הבקשה לצירוף מגה-טק כנתבעת, מתקבלת. כל יתר הבקשות - נדחות. 19. אני מורה לתובעת להגיש כתב תביעה מתוקן, בו תצויין מגה-טק כנתבעת נוספת, זאת תוך 20 יום מקבלת החלטה זו. 20. הנתבעים הנוכחיים רשאים להגיש כתב הגנה מתוקן תוך 30 יום מקבלת כתב התביעה המתוקן. 21. הנתבעת הנוספת תגיש כתב הגנה תוך 30 יום מקבלת כתב התביעה המתוקן. צירוף נתבעיםצירוף / החלפת בעלי דין