האם אפשר לפטר עובד בלי לשלם לו פיצויים ?

האם אפשר לפטר עובד בלי לשלם לו פיצויים ? האפשרות לפטר עובד תוך שלילה (מלאה או חלקית) של פיצויי הפיטורים, מוסדרת בהוראותיהם של סעיף 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. הוראותיו של סעיף 16 לחוק מסדירות את סמכותו של המעביד, אשר נתונה לביקורתו של בית הדין. במקרה דנן, חלות הוראותיו של סעיף 17, שכותרתו "פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין": "17. בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בין הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע. בדונו בעניין זה יונחה בין הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים". כמו כן, חלות הוראותיו של סעיף 10(2) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, אשר מקנה למעביד את האפשרות לפטר עובד תוך שלילה של חלף הודעה מוקדמת, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, על פי הוראות סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים. כפי שנקבע לא אחת, בהתאם להוראותיו של סעיף 17 לחוק פיצויי הפיטורים, הכללים שבהסכם הקיבוצי המוזכר בסעיף אינם מהווים נורמה מחייבת בכל הקשור להחלטתו של בית הדין, אלא זוהי נורמה מנחה בלבד [בג"ץ 623/87 שרה שלפי - בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, פד"י מב(3) 148, 152 (1988)]. פיצוייםשאלות משפטיותפיטורים