הפרשי קצבת זקנה רטרואקטיבית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה להפרש קצבת זקנה רטרואקטיבית: 1. הוגשה תביעה בעקבות החלטת המל"ל שלא לאשר לתובעת קצבת זקנה לתקופות מסויימות כפי שיפורטו להלן. 2. כך נאמר בתצהיר התובעת: "2. אני ילידת 15.6.1944 והגעתי לגיל ב- 15.6.04. 3. בתאריך 25.1.05 כאשר מלאו לי על פי חשבוני תקופת אכשרה של 60 חודש בתוך 10 שנים והגשתי תביעה לקצבת זקנה. 4. התביעה הוגשה ללא ציון מקומות עבודה. 5. התביעה נדחתה בטענה לחוסר בתקופת אכשרה על פי הודעתי. על פי המידע שבידי הנתבע תקופת עבודתי הן כדלקמן: 5.1.1 1.1.00 - 1.10.01 22 חודש. 5.1.2 1.12.02 - 31.7.03 8 חודש. סה"כ 30 חודש. 6. למרות שעבדתי ברציפות החל מ- 12/99 ועד לתאריך הגשת התביעה בינואר 2005 כאשר מלאו לי 60 חודשי אכשרה הנדרשים, לא הבנתי את משמעות הדחייה ולא הגשתי ערעור למרות שהוסבר לי בדיעבד שהייתי זכאית לקצבת זקנה כבר מינואר 1/2005 כאשר השלמתי 60 חודשי אכשרה. 7. כתוצאה מכך לא קיבלת גמלת זקנה מאותו מועד. 8. בתאריך 7/07 הגשתי מחדש תביעה לקצבת זקנה. 9. מאחר ולא הבנתי את ההסבר לדחייה בפעם הקודמת העתקתי את תקופות העבודה כפי שהופיעה בהודעת הדחייה של הנתבע מיום 16.2.05 והוספתי את תקופת עבודתי כעצמאית החל מ- 2004. 10. תקופת עובדתה ב ע.ז.ר.ה. בין 1 בנובמבר ועד 30 נובמבר 2002 סה"כ 13, נשמטה שוב בטעות מתביעתי כפי שהושמטה בטעות בתביעתה מ- 2005. 11. בתאריך 26.2.08 קיבלתי הודעה כי השלמתי תקופת אכשרה רק ב- 7/07. 12. בעקבות כך פניתי לנתבע ביום 26.3.08 והסברתי כי נעשתה טעות ברישום תקופות עבודתי, וכי עבדתי גם בתקופה שבין 1.11.01 לבין 30.1.02 (למעשה השלמתי את תקופת האכשרה כבר בינואר 2005). 13. בעקבות מכתבי הנתבע בדק את עצמו ואכן הגיע למסקנה כי החל מ- 12/99 ועד 6/08 עבדה התובעת במשך 98 חודשים!! (כך!!) ולא כפי שנטען ע"י הנתבע ב- 2005 ולא ב- 2007 שאין לי תקופת אכשרה. 14. בעקבות העובדה שיש לי תקופת אכשרה נדרשת, החליט הנתבע לאשר לי קצבת זקנה אולם רק החל מ- 3/07 בטענה שמאחר הודעת התיקון שלי בגין תקופת עבודתי הייתה בתאריך 3/08 הרי שזהו התאריך ממנו יש לשלם קצבת הזקנה ועל כך התביעה. 15. התביעה לקצבת זקנה בטופס שעליו הורה המוסד הוגשה ב- 7/07 ולא 3/08. 16. ב- 3/08 הוגש מכתב שהבהיר והשלים את תקופת האכשרה שהייתה חסרה, ולא התביעה עצמה. ..." 3. התובעת נחקרה ביום 21/11/10. בעדותה אישרה שבתביעה לקצבת זקנה משנת 2005, לא ציינה את תקופות העבודה. התובעת אישרה שלא שולם עבורה דמי ביטוח לתקופת עבודה 11/01 עד 11/02, כי העסקתה דווחה לביטוח לאומי רק בשנת 2008 וכי מי שגילה את הטעות, היה בעלה אשר התקשר למעסיק ואמר לו לדווח על העסקת התובעת. 4. מטעם המל"ל הוגשה תעודת עובד ציבור מטעם גב' דליה חיטמן. כך נאמר: "1. הגשת תביעה ראשונה - 25.1.2005, לא פרטה בטופס התביעה תקופות. התביעה נדחתה עקב אי צבירת תקופת אכשרה. מכתב דחייה נשלח ב- 16/2/2005. במכתב פורטו תקופות הביטוח שנלקחו בחשבון. לא ערערה על הקביעה. 2. תביעה נוספת הוגשה ב- 18/7/2007. בטופס התביעה פרטה את תקופות עבודתה כשכירה, (באופן התואם את התקופות שנלקחו בחשבון עוד ב- 2005), לא ציינה שעבדה בתקופה נוספת. מאחר ועבדה גם כעצמאית, צברה תקופת אכשרה ב- 7/2007 ואושרה קצבתה. 3. ב- 3/2008 פנתה אלינו וטענה שעבדה גם בתקופה: 11/2001 0 11/2002 והמציאה אישור המעביד. לטענתה, המעביד בטעות לא שילם לה שכר במשך שנה שלמה. 4. למרות הטענה התמוהה, הוחלט לקבל את האישור ולעדכן את תקופת העבודה החסרה, כך שצברה תקופת אכשרה ב- 5/2006. 5. מאחר ובמכתב הדחייה מ- 16/2/2005 פורטו התקופות שנלקחו בחשבון והנ"ל לא ערערה על כך, ומאחר שבתביעה מ- 7/2007 פרטה את תקופת עבודתה ללא התקופה מ- 11/2001 עד 11/2002, הוחלט להתייחס לחודש פנייתה לעניין התקופה החסרה, ולאשר שנה למפרע מחודש זה, דהיינו: 3/2007". 5. אלה טענות התובעת בסיכומים: א. התובעת עבדה ברציפות מ- 12/99 ועד 1/05. ב. תקופת העבודה 11/01 עד 11/02, נשמטה בטעות מהתביעה לקצבת זקנה, שהגישה בשנת 2005. ג. התובעת פנתה למוסד לביטוח לאומי בחודש מרץ 2008 והודיעה שנעשתה טעות ברישום תקופות העבודה וכי עבדה גם בתקופה 11/01 עד 11/02 ולכן השלימה תקופת אכשרה כבר בשנת 2005. ד. התובעת אינה אשמה בכך שהמעסיק לא דיווח עליה בשנים 2001 ו- 2002. מדובר במידע שהיתה על המעסיק להעביר למל"ל בזמן אמת. המידע היה קיים אצל המל"ל אך לא נבדק על ידו. ה. התביעה השניה הוגשה ב- 7/07 ולאחריה נדרשו בירורים שהסתיימו ב- 3/08. התובעת זכאית לגמלה עבור 12 חודשים בתכוף למועד שבו הוגשה התביעה, דהיינו מ- 7/06. 6. אלה טענות המל"ל בסיכומים: א. הסוגיה שבמחלוקת היא זכאות התובעת לגמלה מחודש 7/06 ועד 2/07 (שכן משולמת לה גמלה מחודש 3/07). ב. שעה שהנתונים על התקופה החסרה התקבלו ב- 3/08, אושרה הגמלה שנה קודם לכן, מ- 3/07. ג. המל"ל לא היה אמור לדעת על תקופת העבודה בשנים 2001 עד 2002 שכן המעסיק לא דיווח על ההעסקה. ד. התובעת אישרה שהטעות התגלתה על ידי בעלה רק בשנת 2008, על אף שהגישה את התביעה הראשונה בשנת 2009 וכבר אז הודע לה על תקופות חסרות. ה. התביעה שהוגשה בחודש 7/07 אושרה כדין. ו. הנתונים הנוספים הובאו לידיעת המל"ל בחודש 3/08 ולגבי נתונים אלה בלבד, הזכאות היא 12 חודשים רטרואקטיבית. 7. לאחר עיון בטענות הצדדים, להלן פסק הדין. 8. הצדדים אינם חלוקים על העובדות, כפי שעולות מתצהיר התובעת ומעדותה, כמו גם מתעודת עובד ציבור. 9. הסוגיה השנויה במחלוקת היא, מאיזה חודש זכאית התובעת לתשלום הפרש גמלה באופן רטרואקטיבי. לטענת המל"ל - משהמציאה נתונים למל"ל בחודש 3/08, זכאית לתשלום רטרואקטיבי מחודש 2/07 ולא מעבר לכך. לטענת התובעת - משהגישה את התביעה בחודש 7/07 והמציאה נתונים לאחר מכן, זכאית היא לתשלום רטרואקטיבי ממועד הגשת התביעה דהיינו - החל מ- 7/06. 10. עוד סוגיה שהובהרה בדיון ההוכחות, היא כי המל"ל לא ידע על תקופת העבודה 11/01 עד 11/02 ולא יכול היה לדעת עליה, שכן המעסיק לא דיווח על העסקת התובעת ועשה כן לראשונה בשנת 2008, בעקבות פניית בעלה של התובעת. המל"ל הודיעה לתובעת כבר בשנת 2005 שאין אצלו דיווח על עבודה בתקופה זו. התובעת לא בדקה את הדברים והמתינה עד לשנת 2008 שאז נבדקו הדברים לראשונה. טענת ב"כ התובע להתרשלות של המל"ל בסוגיה זו, נדחית. 11. מחומר הראיות עולה שהתביעה שהגישה התובעת בחודש 7/07, אושרה, משהתובעת צברה תקופת אכשרה. כך עולה מתעודת עובד ציבור שלא נסתרה. במסגרת אישור התביעה, הודע לתובעת שחסרות לה מספר תקופות בתוך רצף העבודה, לשנים 2001 עד 2002. 12. אין מדובר במקרה שבו התביעה לא אושרה כלל, כפי שטוען ב"כ התובעת. במקרה שבפנינו, כאמור, אושרה התביעה בחודש 7/07. 13. ב"כ המל"ל מפנה להוראות תקנה 8 לתקנת הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה) התשנ"ח - 1998, הקובעת: "(א) ראה פקיד התביעות שהתביעה אינה כוללת את כל הפרטים שנדרשו בטופס התביעה, ... יודיע על כך המוסד לתובע ויבקשו להשלים את החסר בתוך 21 ימים מיום מתן ההודעה. לא השלים התובע את החסר בתוך המועד האמור, תשלח לו בתום התקופה האמורה הודעה שעליו להשלים את החסר בתוך 15 ימים נוספים (להלן - המועד האחרון להשלמת פרטים). (ב) השלים התובע את החסר עד למועד האחרון להשלמת הפרטים, ייחשב המועד שבו נתקבלה התביעה לראשונה, כמועד הגשת התביעה. (ג) לא השלים התובע את החסר עד למועד האחרון להשלמת הפרטים, תדחה התביעה ...". בתקנה 9 לתקנות הנ"ל נקבע: "הודיע מי שמשתלמת לו גמלה כי נוצרו נסיבות שבגינן הוא זכאי להגדלת הגמלה או לתוספת גמלה, יראו בהודעה -תביעה לגמלה או לתוספת גמלה, לפי העניין". 14. הרלבנטי לענייננו הוא תקנה 9 הנ"ל. התובעת, שתביעתה משנת 2007 התקבלה, הגישה בשנת 2008 הודעה אשר משמעה היא כי היא זכאית לעדכון תקופת האכשרה וכתוצאה מכך לעדכון הגמלה. בהודעה זו יש לראות משום "תביעה לגמלה או לתוספת גמלה", כהוראת התקנות. 15. משכך, יש להתייחס להודעת התובעת מחודש 3/08 כתביעה לגמלה. ככל שאושרה התביעה - תהא התובעת זכאית לתשלום רטרואקטיבית מחודש 3/08. 16. דברים ברוח זו נאמרו בעניין עב"ל (ארצי) 677/08 מריאנה ברש נ' המל"ל (מיום 14/6/09). 17. לאור האמור, המל"ל פעל כדין כאשר שילם לתובעת הפרשי גמלה מחודש 3/07 (או 2/07) ולא קודם לכן. 18. התביעה נדחית. אין צו להוצאות. קצבת זקנהרטרואקטיביות