טופס 106 לעובד זר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טופס 106 לעובד זר: בפנינו בקשת הנתבעים - (להלן: המבקשים) להורות על דחייה על הסף של התביעות, מחמת העדר סמכות עניינית. התובעים בתיקים כולם (להלן- המשיבים) מתנגדים לבקשה. ב"כ המשיבים הגיש בקשה זהה בתיקים שבכותרת ותגובת ב"כ המשיבים זהה בתיקים כולם ועל כן החלטה זו תחול על כל התביעות בתיקים שבכותרת. רקע עובדתי בתמצית המשיבים הינם אזרחי מדינת תאילנד אשר עבדו אצל המבקש בין השנים 2003 עד 2006; המשיבים עתרו בתביעתם להורות למבקש להעביר לידיהם טפסי 106 הנוגעים להם ומתייחסים לשנים 2006-2003, וזאת לצורך הגשת דוחות שנתיים לשלטונות המס בישראל, עקב זכאותם לקבלת החזרי מס; למרות המלצת בית הדין לצדדים בדיון המקדמי מיום 26.12.10 להגיע להסדר ללא הכרעה שיפוטית, הוגשה על ידי המבקש הבקשה הנוכחית תחת סיום התיק בהסכמה. הטעמים לבקשה 4. א. יש לדחות את התביעה על הסף עקב העדר סמכות עניינית לבית הדין לעבודה. התביעה בתיק אינה באה בגדר החלופות המופיעות בסעיף 24 לחוק בית דין לעבודה, התשכ"ט - 1969 (להלן -החוק) המגדיר את סמכויותיו של בית הדין לעבודה, למעט אולי החלופה המופיעה בסעיף 24(א)(1) לחוק. באשר לחלופה זו, יש לפרשה בצמצום ובדווקנות, כפי שנהגו בתי הדין לעבודה מראשית ימיהם באופן שהיא כוללת בחובה אך ורק "תובענות בין עובד למעביד שעניינן הוא במערכת החוזית או במערכת החוקית המסדירות את יחסי עובד ומעביד ככאלה" (דב"ע מב/3-14 שחם - חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ). ב. מאחר והתביעות מתבססות על חוקי המיסים - הוראת תקנה 13 לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג- 1993, שנועדה להסדיר את מערכת היחסים בין פקיד השומה לבין מעסיקים, וזאת לגבי קבוצה רחבה של נותני שירותים ומקבליה שאף אם הם אינם נכנסים לגדר יחסי עובד ומעביד לצורך דיני העבודה - הרי תקנה זו אינה בגדר "זכויות או חובות בדיני עבודה" ולכן אין התביעה ראויה להתברר בבית הדין לעבודה. מנגד טענו המשיבים - 5. א. כתב ההגנה אינו מגלה כל הגנה של ממש ודי בעצם זכאותם של המשיבים לקבל פסק דין כנגד המבקש על מנת להביא לדחיית הבקשה; ב. העלאת הטענה במועד בו הועלתה, לאחר ישיבות שהתנהלו בפני בית הדין וכן כתבי בי-דין שהעבירו הצדדים ובהם לא הוזכרה הטענה של העדר סמכות, הינה בבחינת חוסר תום לב בולט וקיצוני בניהול הליכים משפטיים; ג. הולדתו של ההליך (התביעה אשר הוגשה) נעוצה בשרירות ליבו של המבקש ובהתנהגותו הכוחנית, שכן במסירת הטפסים המבוקשים לא היה בכדי לפגוע או להזיק לו אלא רק בכדי להועיל למשיבים, שהינם אוכלוסיה חלשה בטיבה; ד. בעניין הפרשנות הראויה שיש להעניק לחלופה המנויה בסעיף 24(א)(1) לחוק, ראוי ליתן פרשנות רחבה לחלופה זו, ובהתאם לכך קיימת סמכות לבית הדין לדון בתביעה ולהורות על המצאת הטפסים, שכן מקורה של החובה למסור את הטפסים הינה העובדה כי התקיימו בין הצדדים יחסי עובד מעביד; ה. על פי ההלכה הפסוקה, יש לפרש את מבחן העילה על פי המובן הרחב ובתי הדין הכירו בסמכותם לדון בתביעות עובד גם בעניינים העולים כדי הפרת חוק החברות וכפייה כלכלית. (מנחם גולדברג, דיני עבודה, פרק ב' סעיף 24 עמ' 23-10 בש"א 15720/02 נוימן - וימזור בע"מ, בש"א 5179/09 דניאל פיצ'וטו - וול ארט); ו. מאחר והונחה התשתית לקיומם של יחסי עובד מעביד, הרי שאין כל מניעה מלהביא בפני בית הדין עילה המבוססת על הפרת חובה חקוקה של תקנות מס הכנסה ומעסיקים (ניכוי משכורת ושכר עבודה ותשלום מס) ולפיכך לבית הדין קיימת סמכות נוספת לדון בתובענה לפי סעיף 24(א)(1ב) לחוק. המסגרת הנורמטיבית 6. הוראות סעיף 24 לחוק, הרלוונטיות לענייננו קובעות את סמכויות בית הדין כדלקמן: "24.  (א) לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון -  (1) בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; ... (1)ב. תובענה שעילתה בסעיפים 29, 31, 62 או 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בקשר לסכסוך עבודה". משאין חולק, כי בענייננו היו קיימים יחסי עובד ומעביד בין הצדדים (הודאת המבקש סעיף 3 לבקשה), אזי בהתאם לסעיף 24(א) - יש לבחון אם התובענות שבפנינו "עילתן ביחסי עובד ומעביד". 7. בית המשפט העליון התווה את העקרונות המנחים בחלוקת הסמכויות בין בתי המשפט האזרחיים לבין בתי הדין האיזוריים לעבודה בע"א 2618/03 פי.או.אס. (רסטורנט סוליושנס) בע"מ נ' נחום ליפקונסקי (ניתן ביום 29.11.04), תוך שימת הדגש על תכלית חקיקתו של חוק בית הדין לעבודה, כדלקמן- "התכלית בבסיס הענקת סמכות ייחודית כאמור לבית דין האיזורי לעבודה היא ריכוז כל ענייני העבודה בטריבונל הבקיא והמצוי בתחום זה". בפסק דין זה נקבעו שני מבחנים עיקריים להקניית סמכות לבית הדין לעבודה: האחד, מבחן עילת התביעה והמבחן האחר, עילת התביעה וזהות הצדדים כאחת. (סעיף 14 לפסק הדין). באשר לעילת התביעה נקבע - ""עילה ביחסי עובד מעביד" לפי סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה אינה ענין של מקור הסכסוך, אלא ענין של זכויות או חובות בדיני העבודה" (סעיף 15 לפסק הדין). באשר למבחן השני, קבע בית המשפט העליון, כי הסמכות נקנית גם מ"זהות הצדדים" שניתן לכנותה גם "הלגיטימציה" או "המהות". בהסבירו את מושג "המהות" ציטט בית המשפט העליון מפסק הדין ע"א 6636/01 ארגמן טורס בע”מ ואח' נ' הוברמן (לא פורסם), (פסקה 10), כדלקמן-   "...הנה-כי-כן, סמכותו של בית הדין לעבודה תולה עצמה - כהוראת סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה - לא בסעד אלא במהות: בקיום יחסי עובד ומעביד, ומשנתקיימו יחסי עובד ומעביד, רשאי תובע בבית-דין לעבודה לתבוע כל סעד שבית-הדין מוסמך ועשוי ליתן. סמכותו של בית-הדין לעבודה אינה דומה אפוא לסמכותו של בית-משפט השלום: סמכותו של האחרון נקבעת על-פי הסעד, סמכותו של הראשון נקבעת על-פי מהות היחסים בין התובע לנתבע" (ההדגשות הוספו - א.ס.). מבחן העילה לצורך קביעת סמכות בית הדין לעבודה אומץ על ידי בית הדין הארצי, כאשר בית הדין הארצי נתן למונח זה פירוש רחב לפיו "עילת התביעה אינה רק מהות הטענות. עילת התביעה כוללת גם את הצדדים הקשורים לטענות אלו. כאשר צדדים כלשהם הם חלק מהעילה, חלק מעובדות המקרה הבונה תביעה, הרי שעליהם להיות צד לדיון" (ע"ע 1008/02 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ - דוד מורנו הלוי, ניתן ביום 24.11.04). ראה גם מ' קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי (מהדורה 13 2002, בעמ' 323): "הצדדים, הקשורים להתרחשותה של עילה כלשהי, הם חלק ממנה, וזהותם היא המאפשרת את הכללתן של עובדות כלשהן למסגרת של קבוצה, אשר יהא בה כדי ליצור עילת תביעה". מן הכלל אל הפרט - 8. חובת המעביד למסור לעובד טופס 106 - שהינו ריכוז השכר ששולם לו בניכוי המס במקור במהלך שנת המס - מקורה בתקנה 13 לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), תשנ"ג- 1993, הקובעת - "13.(א) מעביד ששילם משכורת לעובד, בין אם ניכה ממנה מס ובין אם לאו, יתן לעובד אישור, בטופס 106, על כל המשכורת ששילם לו ועל המס שניכה ממנה; האישור יינתן לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת שבה שולמה לעובד משכורת או ביום שבו חדל העובד להיות מועסק בידי המעביד, הכל לפי הענין". חובה זו נועדה על מנת לאפשר לעובד להגיש לרשויות המס בקשה להחזרי מס ולהתנהל מול רשויות המס, כל אימת שהדבר נדרש מהעובד. חובה זו חלה איפוא על מעבידים לנוכח קיומם של מערכת יחסי עובד מעביד בין הצדדים והיא מהווה חלק מחובות המעביד בדיני עבודה, ועל כן תביעת העובד לטפסים אלה מהווה עילת תביעה ביחסי עובד מעביד. שלא למותר לציין, כי גם מכוח הוראת סעיף 24(ב) לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958, חייב מעביד לנהל פנקס שכר ובו ריכוז כל פרטי השכר ששולמו לעובד במשך שנת המס, לרבות התשלומים החייבים במס הכנסה וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס. חוק זה אמנם אינו קובע הוראה המחייבת את המעביד למסור פנקס זה לעובד בסיומה של כל שנת מס, אך יחד עם זאת בהליכים בהם נדרש העובד לנתונים המצויים בפנקס השכר - מחייבים בתי הדין את המעביד למסור לעובד פנקס זה. 9. יתרה מזו, גם יישום המבחן השני, מבחן "זהות צדדים" ו"המהות" העומדים בבסיס התביעה מחייבים את המסקנה, כי הסמכות נתונה לבית הדין לעבודה שהרי ברור הוא, כי הצדדים העומדים בשני צידי המתרס בתביעה זו הינם העובדים והמעביד וכי הטפסים המבוקשים נוגעים למערכת יחסי העבודה ביניהם. טענת המבקש לפיה התקנה אשר קובעת את חובות המעביד כלפי העובד בעניין זה מצויה בגדרם של דיני המסים - אין לקבלה, שהרי רשויות המס אינם צד להליך זה ואין להם כל נגיעה לתביעה בה אנו מצויים, שעניינה אכיפת חובות המעביד ביחס לעובדיו במסירת טפסי 106. אף מכוח תכלית חקיקת חוק בית הדין לעבודה יש להקנות לבית הדין את הסמכות לדון בתביעה זו, שכן בבסיס הוראה זו המגמה לרכז את כל ענייני העבודה בבית דין זה ואין מקום להפנות את העובדים והמעביד בתביעה כגון דא - למערכת בתי המשפט האזרחיים. 10. למעלה מן הצריך נוסיף, כי לבית הדין לעבודה מוקנית סמכות בעניין זה גם מכוח סעיף 24(א)(1ב) לחוק, שעניינה הפרת חובה חקוקה כאמור בסעיף 63 לפקודת הנזיקין, שהרי עולה מן העובדות כי באי מתן הטפסים הפר המבקש את החובה המצויה בתקנות מס הכנסה ומעסיקים (ניכוי משכורת ושכר עבודה ותשלום מס), שצוטטו לעיל. 11. סוף דבר - מכל הטעמים דלעיל - הבקשה נדחית. 12. מקובלת עלינו טענת המשיבים כי הגשת הבקשה, לרבות השלב המתקדם בו הועלתה נגועה בחוסר תום לב ובנסיבות אלה הננו מחייבים את המבקש בהוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 3,600 ₪ שישולמו בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה. לא ישולם הסך הנ"ל במועד, ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד קבלת ההחלטה ועד לתשלום המלא בפועל. טפסים משפטייםמסמכיםטופס 106עובדים זרים