טעות משפטית של ועדה רפואית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טעות משפטית של ועדה רפואית: 1. המערער הוכר, במסגרת הליך שהתנהל בפני בית הדין, כמי שסובל מתסמונת התעלה הקרפלית בשתי ידיו (להלן:"התסמונת"), בעקבות תנאי עבודתו. בית הדין נתן פסק דין אשר אימץ חוות דעת מומחה אשר בה נקבע כי התובע סובל מהתסמונת, כאמור כפגיעה בעבודה. המערער ביקש לקבוע את נכותו בגין התסמונת, וועדה רפואית בדרג ראשון מיום 27.04.09 קבעה כי נותרו לו 0% נכות יציבה, בתחולה מיום 20.12.03. המערער הגיש ערר על קביעת הדרג הראשון, וועדה רפואית לעררים דנה בו ביום 30.08.10 (להלן: "הוועדה") דחתה אותו, תוך שהותירה את קביעת הדרג הראשון על כנה. מכאן הערעור שבפני. 2. במעמד הדיון שנערך בפני בית הדין, שב המערער על טיעוניו, תוך שהלין על כך שהוועדה קבעה את נכותו רק על סמך בדיקתה, וזאת מבלי שהתייחסה כראוי לבדיקת ה - EMG, ולחוות הדעת של דר' בויקו ושל דר' סוירי, ועל כן ביקש כי בית הדין יורה על החזרת עניינו של המערער לוועדה רפואית בהרכב אחר. 3. ב"כ המשיב מנגד, התנגד להחזרת עניינו של המערער לוועדה, משלדעתו לא נפל כל פגם משפטי בדרך פעולותיה. לטענתו, הוועדה ערכה בדיקה קלינית למערער וממנה עלה, בניגוד לממצאי בדיקות העזר, העדר קיום של תסמונת התעלה הקרפלית, כאשר לעניין חוות הדעת הוועדה מצאה כי ממצאיה שלה שונים מאלה ששימשו לה בסיס. עם זאת נטען, שככל ובית הדין יורה על החזרת עניינו של המערער לוועדה, הרי שיש להחזיר את הענין לאותו הרכב, באשר לא נראה כי הוועדה נעולה על עמדתה. 4. החלטת הוועדה מושא הערעור: (א) עיון בפרוטוקול הוועדה בישיבתה מראה ששמעה תלונות המערער, ורשמה את ממצאיה כדלקמן - "בבדיקה קלינית מבחן פלן הינו שלילי דו צדדי וכך גם מבחני טינל בשל התעלה הקרפלית. ב- EMG משנת 2003 צויין כי יש עדות לפגיעה בעצב האולנארי דו צדדי אך בשל לכידה אולנארי, וצויין כי יש סימן ל- CTS תסמונת התעלה הקרפלית דו צדדית. ב- EMG מ- 2008 צויין כי יש עדות לפולינוירופטיה בנוסף" (ב) בפרק "סיכום ומסקנות" נרשמו הדברים הבאים: "הממצאים הקליניים שוללים את קיומה של התסמונת הקרפלית לפי המבחנים המקובלים. בדיקת העזר, קרי הולכה עצבית אינה עומדת בפני עצמה לקביעת הנכות ואין הנפקות בקביעת נכות זו, וזאת עפ"י תקנות במל"ל. אי לכך הערר נדחה. הוועדה עיינה בחוו"ד של ד"ר סוורי וד""ר בויקו ומציינת כי בבדיקתה היום לא נמצאו הסימנים המתוארים על ידה היום". (ג) בפני הוועדה עמדה בדיקת הולכה עצבית - EMG מיום 21.05.08, לפיה המערער סובל מ"תסמונת התעלה קרפלית דו צדדית בצורה בינונית. תסמונת לכידה אולנרית במרפק ימין בצורה בינונית ומשמאל בצורה קלה. תמונה נוירופיזיולוגית המתאימה לפולינוירופתיה מוטורית דמיאלנטבית". גם בדיקת EMG קודמת שהייתה בפני הועדה, פוענחה כמעידה על "עדות לתסמונת התעלה הקרפלית משני הצדדים בצורה יחסית בינונית". ד) בפני הועדה גם עמדו שתי חוות דעת, זו של דר' סווירי מיום 18.07.10 וזו של דר' בויקו (שהינו מומחה לכף יד) מיום 19.10.08, חוות הדעת מפורטות מאוד, ופורטו בהן שורה ארוכה של בדיקות שנעשו לתובע ונימוקים מדוע יש לראות כמי שסובל מהתסמונת. הועדה החליטה לסטות מקביעות שני המומחים (כמו גם מהפענוח של המומחים לבדיקות ה - EMG), וזאת כלאחר יד. חובתה של הוועדה הרפואית לנמק את החלטתה באופן כזה שיוכל לעבור את מבחן הביקורת של בית הדין. חובה זו של הוועדה מקבלת משנה תוקף עת מונחת בפניה חוות דעת רפואית מטעמו של המבוטח. "ועדה רפואית פועלת כגוף מעין-שיפוטי. גם לולא ההוראה המפורשת שבתקנה 24 לתקנות הנכות, חייבת הייתה הועדה, בשללה חוות-דעת של רופא שהוגשה על-ידי הטוען לנכות, לנמק את עמדתה באותם המקרים שחוות-הדעת עצמה היא מנומקת. הטעם לכך הוא שהחלטת ועדה רפואית לעררים נתונה לביקורת שיפוטית של בית-דין זה, בסייגים העולים מסעיף 64א לחוק הביטוח הלאומי, והחלטות סתמיות ובלתי מנומקות, יש בהן די להכשיל את הביקורת השיפוטית, שלה התכוון המחוקק...". עוד נפסק, כי מידת ההנמקה תלויה במכלול הדיונים בפני הועדה וכשמדובר בחוות-דעת רפואית שהובאה בפניה - יהיה קשר בין מידת ההנמקה שבחוות-הדעת לבין מידת ההנמקה אשר הועדה תיתן לעמדה שנקטה לאותה חוות-דעת...הסדר הטוב מחייב, במקרה מכגון זה העומד לדיון, שהוועדה הרפואית תנתח את חוות-הדעת הרפואית אשר בפניה, תצביע על הנראה בעיניה כטעות בחוות-הדעת, ותנמק שלילת מסקנה שבחוות-הדעת. (ע"ע1091/00 שטרית נגד קופת חולים מאוחדת, פד"ע לה (2000) 5; דב"ע לד/0-258 הניג נגד המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ו' 225). בנימוקיה כתבה הוועדה כי: "עיינה בחוו"ד של ד"ר סוורי וד""ר בויקו ומציינת כי בבדיקתה היום לא נמצאו הסימנים המתוארים על ידה היום" ברם, נימוקים אלה אינם ממלאים אחר דרישות הפסיקה. ד"ר סווירי הסיק, בניגוד לקביעת הוועדה, כי המערער סובל מתסמונת "CTS דו צדדית עם פגיעה משמעותית", תוך שפירט בחוות דעתו ביחס להיסטוריה הרפואית הקשורה לאותה מחלה "יש התעלמות מכל ההיסטוריה הרפואית והכרטיס הרפואי המלמד על הבעיה שמתמשכת רבת השנים. יש התעלמות ממקצועו של המבוטח וכן התעלמות מהממצאים בבדיקה הפיזיקלית ובדיקות EMG קודמות...בבואנו לקבוע את דרגת הנכות עבור CTS אנו מסתכלים על שני מרכיבים: I התמונה הקלינית בהתייחס לעוצמת הסימפטומים, מידת ההפרעה שלהם בתפקוד וממצאים קליניים בבדיקה II ממצאים בבדיקות עזר". דר' סווירי המליץ בחוות דעתו לקבוע למערער 30% נכות לפי פגיעה בינונית בעצב מדיאני ימני בגין סעיף 31(4)III ו - 20% לפי פגיעה בינונית בעצב מדיאני שמאלי בגין סעיף 31(4)III. גם דר' בויקו הסיק, בניגוד לקביעת הוועדה, כי המערער סובל מתסמונת התעלה הקרפלית, תוך שהעריך "את נכותו הצמיתה בידיים בשיעור של 10% ביד ימין לפי סעיף 31(4)אII וביד שמאל בשיעור של 10% לפי סעיף 31(4)אII ובשיכלול 19% לפי תקנות הביטוח הלאומי". הוועדה בנימוקיה לא התייחסה כלל לאמור בחוות דעתם של המומחים, לא נימקה מדוע לא קיבלה את דעתם המקצועית ואת מסקנותיהם לאורן ולא נתנה את דעתה לבסיס הרפואי עליו ביססו המומחים את חוות דעתם - ההיסטוריה הרפואית בעניינו של המערער ובדיקות העזר שעמדו בפניה. האמור לעיל מצטבר לעובדה שהועדה נטלה דרור לעצמה ונמנעה מלהתייחס לעובדה שמומחה מטעם בית הדין, ובעקבותיו בית הדין, קבעו כי המערער סובל מהתסמונת. הועדה למעשה ביטלה קביעה זו ללא כל הנמקה מניחה את הדעת. 5. בהתייחס לאמור לעיל, ומשמצאתי כי נפלו טעויות משפטיות בפעולות הועדה, דין הערעור להתקבל. במכלול נסיבות העניין ולנוכח אופי הטעויות שנפלו בדרך פעולות הוועדה, ומשברור כי הועדה נעולה כליל על עמדתה, מוצאת אני כי לא יהא זה מן הראוי שעניינו של המערער יוחזר לאותו הרכב. 6. עניינו של המערער מוחזר בזאת לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר, בפניה לא יהיה פרוטוקול זה ופסק דין זה למעט סעיף 6. הוועדה בהרכבה החדש תבדוק את המערער, תקבע ממצאים ותסיק מסקנות לעניין נכותו. 7. בנסיבות העניין יש לחייב את המשיב לשלם למערער הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,000 ₪. 8. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מקבלת פסה"ד. רפואהטעות משפטיתועדה רפואית