ירידת ערך רכב ניידות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ירידת ערך רכב ניידות: 1. בפני תביעה שהגישה התובעת כנגד המוסד לביטוח לאומי (להלן "הנתבע", "המל"ל") בנוגע להפחתת סכומי החזר "הלוואה עומדת" בגין רכב ניידות (להלן "הרכב"), אותם עליה להשיב למל"ל. 2. התובעת הינה אלמנתו של המנוח גבריאל הלברשטט שנפטר ביום 20.6.06. המנוח היה נכה שהוכר על ידי הנתבע כ"מוגבל בניידות". 3. בבעלות המנוח היה רכב נוסעים מדגם טויוטה קורולה שנת ייצור 2003, מ.ר. 2745951, אשר נרכש ביום 19.3.03 בעזרת "הלוואה עומדת" מהמל"ל. 4. לאחר פטירת המנוח, נדרשה התובעת לשלם למל"ל סך של 41,863 ₪ על בסיס מחיר הרכב בחודש 6/2007 בסך של 79,000 ₪ (לפי מחירון רכב של השמאי "יצחק לוי"). הסכום שנתבקשה להשיב, כלל היטל ריבית מיום 21.8.07 עד יום 31.3.08 (נספח א' לכתב התביעה). 5. ביום 19.5.08 שילמה התובעת למל"ל בגין החזר ההלוואה העומדת, סך של 42,182 ₪ ב-24 תשלומים (נספח ג' לכתב התביעה). 6. לטענת התובעת, הסכום אותו נדרשה להשיב שגוי מאחר שלא נלקחה בחשבון , ירידת הערך של הרכב בגין שלוש תאונות והתיקונים שנעשו בעקבות התאונות בשיעור כולל של כ-20% משווי הרכב, כמפורט בסעיף 12 א (ה) להסכם בדבר גימלת ניידות שנערך ונחתם ביום ט"ו בסיון תשל"ז (1 ביוני 1977)‏ (להלן "הסכם הניידות"). לטענתה נגרמו לרכב הנזקים שלהלן בעקבות שלוש תאונות: ביום 13.12.05 סטתה משאית מנתיב נסיעתה ופגעה ברכב. הפגיעה הביאה לירידת ערך בגובה 2% מערכו (חוו"ד שמאי צורפה כנספח ב1 לכתב התביעה). ביום 10.4.07 נפגע הרכב בחניה ונגרמה לו ירידת ערך בגובה 1.5% מערכו (חוו"ד שמאי צורפה כנספח ב2 לכתב התביעה). ביום 10.4.08 אירעה תאונה נוספת בעקבותיה נגרם לרכב נזק גולמי בשיעור 18.83% כולל מע"מ (חוו"ד שמאי צורפה כנספח ב3 לכתב התביעה). עוד טענה התובעת כי מוטעית דרישת הריבית, שהינה מופרזת. 7. לטענת המל"ל בסעיף 12א להסכם הניידות נקבעו הדרכים לחישוב החזר הלוואה עומדת. בהתאם לסעיף 12א(ה), יופחת סכום ההחזר כאשר הרכב ניזוק בתאונה כאמור בסעיף 11(ב)(2). סעיף 11(ב)(2) אינו רלבנטי למקרה דנן שכן עוסק במקרים בהם הרכב אינו ניתן לתיקון כך שיהיה כשיר לשימושו של המוגבל בניידות. במקרה זה לא נגרם לרכב נזק באופן שאינו ניתן לתיקון. הכרעה: 8. השאלה שבמחלוקת בתיק זה הינה האם בחישוב החזר ההלוואה העומדת שקיבל המנוח לרכישת רכב נוסעים במסגרת הסכם הניידות, יש להתחשב בירידת הערך של הרכב בעקבות תאונות בהן ניזוק הרכב, אם לאו. לצורך כך נסקור את הוראות הסכם הניידות הרלוונטיות: 9. בסעיף 12 להסכם הניידות שכותרתו "העילות להחזר ההלוואה העומדת" נקבע: "(א) המוגבל בניידות יהיה חייב להחזיר למוסד את ההלוואה העומדת אם אירע אחד מאלה: (1) הרכב אבד או נהרס כאמור בסעיף 11(ב)(1); (2) הרכב ניזוק, כאמור בסעיף 11(ב)(2); ... (5) המוגבל בניידות נפטר וטרם חלפו 7 שנים מיום שניתנה לו ההלוואה העומדת;" 10. בסעיף 12 א (ה) שכותרתו "הסכם הלוואה עומדת", נקבע: "ניזוק הרכב בתאונה כאמור בסעיף 11(ב)(2) להסכם זה, יופחת הסכום המחושב לפי סעיף קטן (ב) בגין ירידת ערך הרכב עקב התאונה בשיעור שיקבע השמאי." 11. בסעיף 11(ב)(2) שכותרתו "החלפת רכב" נקבע: "11(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) יהא המוסד רשאי ליתן הלוואה עומדת להחלפת רכב, אף אם טרם חלפו 42, 48 או 60 חודשים, לפי הענין בנסיבות אלה: (2) הרכב ניזוק בתאונה ושמאי מוסמך, אשר ייקבע ע"י המוסד (להלן-השמאי) קבע, כי הרכב אינו ניתן לתיקון כך שיהיה כשיר לשימושו של המוגבל בניידות;" (ההדגשה אינה במקור- מ.ש.). 12. לטענת ב"כ התובעת, יש להפחית משווי ההחזר הנתבע את ירידת הערך של הרכב כתוצאה מתאונות בהן ניזוק, לאור סעיף 11ב(2) להסכם, זאת על אף שלא הושבת כליל. התובעת טענה לראשונה בסיכומים שהוגשו מטעמה כי במקרה דנן חל האמור בסעיף 12(א)(5) (ולא האמור בסעיף 12(א)(2)) ולטענתה, אנו נדרשים לשאלה האם על סעיף 12(א)(5), חל סעיף 12א(ה) להסכם המפנה לסעיף 11ב(2) לפיו תחושב הפחתת ערך הרכב בשיעור שיקבע השמאי, או שמא "בסיס החישוב" צריך להיעשות לפי "המחיר הנקוב בחוברת המחירים", כאמור בסעיף 12א(א). לטענתה המכשיר הנכון לחישוב החזר ההלוואה העומדת צריך להתבסס על "חוברת המחירים" וזו כוללת בתוכה גם ירידת ערך רכב בגין תאונות. 13. בהתאם לסעיף 12(א)(5) להסכם, פטירתו של המוגבל בניידות מהווה עילה להחזר הלוואה עומדת, כשחובה זו מוטלת על יורשי המוגבל בניידות, אשר חלה בתום 12 חודשים מיום הפטירה בהתאם לסעיף 12(ד)(1) להסכם, דהיינו, מיום 20.6.07. 14. בדב"ע נא 0-9 שלום חדד נ' המוסד לביטוח לאומי פד"ע כג 212, 216-217 (להלן "עניין חדד"), נקבע כי יש לפרש את ההסכם בדבר מוגבלים בניידות בהתאם למטרתו לאור הגיונם של דברים, לטובת המוגבל בניידות. בחינת אומד דעתם של הצדדים להסכם והפעלת הכוח שניתן למוסד לביטוח לאומי תעשה בדרך מקובלת ובתום לב. עוד נקבע שם בקשר להפעלת ההסכם, כי לבית-הדין לעבודה לא הוענק שיקול דעת למי להעניק זכויות ומתי לסרב להעניקן. כפי שאין בסמכותו לסרב להעניק זכויות למי שהן מגיעות לו על-פי ההסדרים הקיימים, כך אין בית-הדין יכול להעניק זכויות לפי שיקול דעתו, אם הדבר אינו תואם את ההסכם ואת הזכויות שהוקנו מכוחו. נפסק כי אין לכלול בהסכם תנאים והוראות אשר אינם בו. שכן מנסחי ההסכם הבחינו הבחן היטב בין המקרים שפורטו בסעיף 12להסכם, ובהם חויב המוגבל בניידות להחזיר את ההלוואה העומדת או שהמוסד רשאי לדרוש אותה, לבין הליך של החזרת רכב, החזרת הלוואה עומדת אחת, מתן אישור להלוואה עומדת חדשה ורכישת הרכב החדש על-פי לוח הזמנים והתנאים שנקבעו בהסכם. 15. חובתו של המל"ל על פי ההסכם, לתבוע את החזר ההלוואה על פי הוראותיו, כדי לנקוט אמת מידה שוויונית כלפי כל הזכאים להלוואה. כשם שהזכות להלוואה נובעת מכוחו של הסכם הניידות, כך יש להחיל את הוראותיו גם בעניין החזרת ההלוואה העומדת. 16. סעיף 12א(ה), כאמור, מפנה לסעיף 11(ב)(2). מאחר ולרכב לא נגרם נזק שאינו ניתן לתיקון, ואף התובעת לא טוענת כך, הרי שלא מתמלאים התנאים שבסעיף 12 א (ה) לצורך הפחתת הסכום המחושב בגין ירידת ערך הרכב. בהתאם לסעיף 12(א) ו- 12(א)(ב)(ג) להסכם הניידות ולאור כתב ההתחייבות, חייב היה עיזבון המנוח להחזיר את ההלוואה העומדת שקיבל ולא יאוחר מיום 20.6.07. 17. מאחר ועילת החזרת ההלוואה היא פטירת הזכאי לניידות ולא מכירת/ החלפת רכב עקב תאונה, ירידת שווי ערך הרכב בעקבות התאונות, אינה רלבנטית. 18. המל"ל מוסיף כי ממילא שתי התאונות הראשונות אירעו במועדים קודמים לחודש 6/07, המועד בו העריך המל"ל את מחיר הרכב על פי מחירון "יצחק לוי". הערכת השמאי אחרי התאונה השנייה הייתה בסך 81,000 ₪ ואילו הערכת המל"ל הייתה בסך 79,000 ₪. הערכת המל"ל מטיבה יותר עם התובעת. התאונה השלישית אירעה אחרי היום הקבוע לפירעון ההלוואה ולכן אינו מהווה משקל לעניין ירידת ערך הרכב. 19. לאור האמור לעיל, אין להפחית מסך ההלוואה העומדת, את ירידת ערך הרכב בעקבות התאונות. 20. בנסיבות העניין, משהתובעת הינה אלמנת המבוטח, אין צו להוצאות. ניידותרכבירידת ערך