מהו כלל הראיה הטובה ביותר ?

לפי "כלל הראיה הטובה ביותר" על בעל-דין להציג לפני בית-המשפט את הראיה הטובה ביותר שניתן להביאה להוכחת העובדה שאותה מבקש הוא להוכיח. בית המשפט יזקק ל"כלל הראייה הטובה ביותר" ולסוגיית הגמשתו בהלכה הפסוקה, באותן הנסיבות בהן הוא מתבקש לאפשר הגשת "ראיה משנית" או העתק צילומי של הראייה המקורית. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא כלל הראיה הטובה ביותר: השופטת רונית רוזנפלד 1. בבית הדין האזורי בתל-אביב מתבררת תביעתו של המערער, מר כצמן, לתשלום זכויות סוציאליות שונות בגין תקופת עבודתו אצל המשיבה, חברת השמירה בע"מ, ביניהן תביעה לגמול עבודה בשעות נוספות (ע"ב 9138/07). מר כצמן הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו בהליך בשלהי שנת 2008. לתצהיר עדותו הראשית צירף העתק צילומי של מחברות, בהן לטענתו ערך רישום מדויק של המשמרות בהן עבד. ישיבת הוכחות בהליך התקיימה ביום 6.9.2010, במסגרתה נשמעו עדי התביעה ועדי ההגנה. במהלך חקירתו הנגדית, הופנתה אל מר כצמן שאלה בעניין רישומי שעות עבודתו, עליה הוא השיב כך: "לשאלתך יש לי מקור של זה, הוא בבית, אם יש צורך קריטי להביא אני אביא...". מר כצמן טען, כי לבקשתו, הובאו המחברות המקוריות לבית הדין עוד במהלך ישיבת ההוכחות באותו יום, ובטרם החלה שמיעת עדי ההגנה. במהלך חקירתו הנגדית של עד המשיבה (להלן: חברת השמירה), מר שלום בר, ביקש בא כוחו של מר כצמן להגיש כראיה את המחברות המקוריות בהן נרשמו שעות העבודה. זאת, נוכח טענתו של העד בעניין האותנטיות של רישומי המשמרות אותם צירף מר כצמן לתצהירו. בא כוח חברת השמירה התנגד להגשת המחברות המקוריות. בתגובה הודיע בא כוחו של מר כצמן כי: "עוד לפני חקירתו של מר שלום בר, הגיעו המחברות וביקשנו להציג אותן לבית הדין, ובית הדין ביקש שנמתין לאחר חקירתו מכיוון שעו"ד בר ממהר לדיון בבית הדין בחיפה. לאור העובדה שעו"ד בר התייחס לצילום וטען שמדובר באותה עט, כשהוא מתייחס לצילום, מן הראוי לאשר לו לעיין במסמכים המקוריים". החלטת בית הדין האזורי 3. בית הדין האזורי דחה את בקשתו של מר כצמן להציג את המחברות המקוריות לעד מטעם חברת השמירה, או להגישן כראיה. זאת בהסתמך על "הכלל הרגיל כי ראיה יש להגיש במקור". בית הדין האזורי קבע, כי הבקשה להגשת המחברות המקוריות בשלב בו מצוי הדיון "מעוררת קושי ויש בה כדי להקנות יתרון דיוני ואולי אף מהותי בלתי הוגן כלפי הצד השני, אשר לא הובאו אותן מחברות בפניו מבעוד מועד ולא ניתנה לו השהות לבדוק אותן ולהיערך בהבאת ראיות לגביהן". על החלטה זו הוגשה בקשת רשות לערער. בהחלטה מיום 4.1.2011 ניתנה רשות לערער, וניתנה הוראה על מתן פסק הדין בערעור על יסוד טיעונים בכתב. טיעוני הצדדים בערעור 4. מר כצמן טוען במסגרת הערעור לפנינו, כי עובדת קיומן של המחברות המקוריות בהן נרשמו המשמרות בהן עבד, צוינה בכתב התביעה (סעיף 44.1) ובתצהיר עדותו הראשית (סעיף 47). לדבריו, חברת השמירה יכולה הייתה לבקש לקבל לידיה את הרישומים לעיון ולבדיקה. עוד טען מר כצמן, כי חברת השמירה לא חלקה בתצהיריה או במקום אחר על המשמרות כפי שפורטו בתצהירו, ולא מסרה פירוט שונה של שעות עבודתו. הוסיף מר כצמן וטען, כי בהתאם לדין, ניתן לצרף לתצהיר עדות ראשית העתקים צילומיים של נספחי התצהיר, ולהציג במסגרת ישיבת ההוכחות את המסמכים המקוריים, כפי שנעשה בנסיבות העניין לפנינו. חברת השמירה תמכה בהחלטתו של בית הדין האזורי, והוסיפה עוד וטענה כי בהתאם לדין ולהלכה הפסוקה, ניתן להגיש העתקי מסמכים רק במקרים חריגים של אבידת המקור או השמדתו; כי על פי התוספת הראשונה לתקנות העדות (העתקים צילומיים), תש"ל-1969, מגיש ההעתק הצילומי נדרש להודיע כי המקור מצוי בידו ולהצביע על מקום הימצאו; כי הרישומים המקוריים היו מצויים בידי המערער ולא הייתה מניעה להגשתם מבעוד מועד; וכי הגמשת כלל ה"ראיה הטובה ביותר" יתאפשר על פי הדין רק מקום בו קיימת הסכמה דיונית של הצדדים להליך. הכרעה 5. נקדים אחרית לראשית ונאמר כי דין הערעור להתקבל. ביסוד החלטתו של בית הדין האזורי עומד בין היתר "כלל הראיה הטובה ביותר", לפיו "על בעל-דין להציג לפני בית-המשפט את הראיה הטובה ביותר שניתן להביאה להוכחת העובדה שאותה מבקש הוא להוכיח" (ע"א 6205/98 אונגר נ' עופר, פ"ד נה(5) 71 בעמוד 85; ע"פ 105/51 היועץ המשפטי נ' פלד, פ"ד ו 783; ע"פ 595/79 אלקורד נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(3) 35 ; ע"א 455/85 קצין התגמולים נ' אברהם כספי, פ"ד מב(1) 177). חברת השמירה ביססה אף היא במידה רבה את עמדתה על כלל זה בטענה, כי היה על מר כצמן להגיש את המחברות המקוריות של רישומי המשמרות במצורף לתצהיר עדותו הראשית. לטענתה, הגמשת "כלל הראיה הטובה יותר" יתאפשר רק בכפוף לקיומה של הסכמה דיונית בין בעלי הדין. אלא שבית המשפט יזקק ל"כלל הראייה הטובה ביותר" ולסוגיית הגמשתו בהלכה הפסוקה, באותן הנסיבות בהן הוא מתבקש לאפשר הגשת "ראיה משנית" או העתק צילומי של הראייה המקורית (י' קדמי, על הראיות, חלק שני (הוצאת דיונון, 2003) בעמוד 587-589). לא אלה הן הנסיבות במקרה שלפנינו בהן מבקש מר כצמן להגיש לבית הדין את הרישומים המקוריים להוכחת עבודתו בשעות כנטען על ידו. בנסיבות אלה, ממילא אין לנו צורך להידרש במסגרת הערעור בין ל"כלל הראיה הטובה ביותר", ובין לאופן יישומו בפסיקה. הסוגיה העומדת להכרעתנו מתמקדת לאמיתו של דבר בשאלה, האם יש לאפשר למר כצמן להגיש את ראיותיו המקוריות באיחור. 6. דעותיהם של הצדדים לפנינו אינן חלוקות על כך, שהעתק המחברות, בהן נרשמו לכאורה משמרות עבודתו של מר כצמן, צורף לתצהיר עדותו הראשית. קיומן של המחברות היה גלוי וידוע לחברת השמירה לכל המאוחר במועד הגשת תצהיר עדותו של מר כצמן, והיא יכולה הייתה לפנות ולבקש עותק מהרישומים המקוריים על מנת לבחון את אמינותם. בהקשר זה יש ליתן את הדעת לטענותיו של מר כצמן, כי דבר קיומם של הרישומים המקוריים צוין בכתב התביעה ובתצהיר עדותו (סעיפים 44.1 ו - 47 בהתאמה). במצב דברים מעין זה, ניתנה לחברת השמירה מלוא האפשרות לבדוק את טענותיו של מר כצמן בדבר שעות עבודתו, ובדבר היותו זכאי לגמול עבודה בשעות נוספות. הנה כי כן, בהגשת העותק המקורי של המחברות במסגרת חקירתו הנגדית של עד החברה, אין משום "הפתעת" הצד שכנגד או פגיעה בזכויותיו הדיוניות. 7. זאת ועוד. על פי הוראת תיקון 24 לחוק הגנת השכר תשי"ח-1958 (ס"ח תשס"ח מס' 2162 מיום 6.7.2008 עמוד 612), שתחולתו היא ממועד מאוחר לתקופה מושא הדיון, נטל ההוכחה בעניין שעות עבודתו של העובד מוטל על המעסיק. הוראות תיקון זה לחוק הגנת השכר אומנם אינן חלות על נסיבות המקרה, אך לא למותר הוא להזכיר את מגמת הפסיקה מן השנים האחרונות להקלה, והגמשת הכללים לעניין נטל הראייה המוטל על העובד התובע גמול שעות נוספות (ע"ע 212/06 ימית א.בטחון (1988) בע"מ- אלי אפרים, 12.11.09, ע"ע 459/07 דוד יפה- ארי יוסי אבטחה ושירותים בע"מ, 8.12.09, ע"ע 402/07 ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ - יאיר חודאדי, 19.1.2010). מגמה זו של הגמשה והקלה ודאי צריכה לבוא לכלל ביטוי בנסיבותיו של מקרה זה. 8. סוף דבר - הערעור מתקבל. מר כצמן רשאי להגיש כראיה את המחברות המקוריות, בהן לטענתו רשם את המשמרות בהן עבד במסגרת עבודתו אצל חברת השמירה. התיק מוחזר לבית הדין האזורי על מנת שיורה על המשך ניהול הדיון לפניו. הוצאות ערעור זה יובאו בכלל חשבון על ידי בית הדין האזורי במסגרת ההליך העיקרי. כלל הראיה הטובה ביותרשאלות משפטיות