מהי עבירה מנהלית ?

מהי עבירה מנהלית ? ההתפתחות הגדולה של העת החדשה בתחומים רבים, ובהם הטכנולוגיה, המסחר, שוק העבודה, המודעות לאיכות הסביבה - הביאה עמה חקיקה שמטרתה קביעת כללי התנהגות, אשר לצורך אכיפתם נקבעו הוראות עונשיות שונות. כך בעבירות לפי פקודת התעבורה, לפי פקודת העיריות, חוק הפיקוח על המטבע תשל"ו-1978, חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד-1954 ועוד. העבירות הפליליות שנקבעו בחוקים אלו שונות מהעבירות הפליליות המסורתיות. העבירות הקלאסיות Mala in se פוגעות בערך חברתי מוגן - כך גניבה, שוד, תקיפה, אונס. בשונה מהן העבירות האחרות הן עבירות של Mala Prohibita בהן לא מדובר במעשים שיש עימם פגיעה במוסר. העבירות נוצרו ע"י המחוקק בתחומים שונים כגון: ניקיון, בריאות, עבודה, תכנון ובניה, מיסוי ועוד. אלו עבירות רגולטוריות שחוקקו לצורך קביעת הסדרים מנהליים או ציבוריים שונים ואכיפתם, בין היתר, ע"י הרתעה מפני הפרתם. עבירות אלו נקראות עבירות מנהליות, מעוררות קשיים באכיפת האיסור הפלילי הנמצא ביסודן: ההליך הפלילי המקובל הינו מסורבל, ממושך ויקר ואין הוא משתלם כאשר מדובר במספר גדול של עבירות; רשויות האכיפה מוגבלות במשאביהן והן מעדיפות להקצות אותם למלחמה בעבירות החמורות; העומס המוטל על רשויות התביעה ועל בתי המשפט לא מאפשר טיפול בכמות העצומה של עבירות מנהליות; אין הצדקה להטיל על אדם שעבר עבירה מנהלית, שעל פי רוב אין עמה חומרה רבה, את הכתם של הליך פלילי והרשעה פלילית (מרדכי קרמניצר "האם המשפט הפלילי ידו בכל" - ספר דניאל 935,936-938 (2008)). חוק העבירות המינהליות בא לעולם על מנת ליצור מסגרת אכיפה חלופית להליך הפלילי. ההליך המינהלי טומן בחובו סנקציה שהיא קנס שבא בתגובה להפרת הסדר שיש אינטרס ציבורי באכיפתו, אך הוא בעל חומרה פחותה, בשים לב להיקפי הביצוע של העבירות ומכוח המשאבים המוגבלים של הרשויות (ראו: בג"ץ 93/06 ד.נ. כל גדר בע"מ נ' שר התמ"ת מיום 2.8.11 עמ' 12). היוצא מכך כי חוק העבירות המנהליות נועד להבטיח הליך מהיר ויעיל אשר מתבצע סמוך למועד ביצוע העבירה ביחס לעבירות קלות יחסית ומבלי להכתים את מבצען בכתם של עבירה פלילית (בג"ץ 149/08 רום גבס, חיפוי וקירוי בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה מיום 28.2.08). חוק העבירות המנהליות קובע מהי "עבירה מנהלית" בסעיף 1(א) שלו: "שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות כי עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים המנויים בתוספת הראשונה או בתקנות שהותקנו לפיו, שאינה פשע, היא עבירה שבשלה ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית (להלן - עבירה מנהלית); הקביעה יכול שתהיה דרך כלל, בתנאים או בסייגים". רשימת החוקים אליהם מתייחס חוק העבירות המנהליות מופיעה כאמור בתוספת הראשונה לחוק וביניהן עבירות שמקורן בחוקי עבודה שונים וגם חוקים העוסקים בעובדים זרים ובהבטחת תנאי העסקתם. ביחס לעבירות אלו, מסדיר סעיף 8 לחוק את האפשרות להטיל קנס מנהלי קצוב. משקיבל הנקנס את הודעת הקנס באפשרותו לבחור בין: לשלם הקנס; לבקש להישפט (סעיף 8(ג)); לבקש את ביטול הקנס (סעיף 8א'). העובדה שעבירה נקבעה כעבירה מנהלית אינה שוללת מן התובע את הסמכות להגיש כתב אישום בגינה כנקוב בסעיף 15 לחוק: "קביעת עבירה כעבירה מנהלית אין בה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשלה כתב אישום, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שירשמו, ובלבד שטרם שולם קנס מנהלי בשל אותה עבירה". במקביל וגם מקום שביקש אדם להישפט, נתונה לתובע סמכות להחליט שלא להגיש כתב אישום ומטעמים מיוחדים שירשמו (סעיף 13 לחוק). בהתאם לסעיף 23 לחוק, מששולם הקנס המנהלי כופרה העבירה, ובשונה מהליך פלילי המסתיים בהרשעה, תשלום הקנס אינו כולל רישום פלילי כמו בהתנהגות שיש עימה פסול מוסרי כבעבירות פליליות אחרות. עבירות מנהליותשאלות משפטיות